Privatisering van het strafrecht

Toont alle 12 resultaten

‘Dry-eyed justice’?

R.S.B. Kool

Post thumbnail Dat het slachtoffer belang heeft bij de strafrechtelijke afdoening wordt breed gedragen. De afgelopen jaren is diens processuele positie fors uitgebouwd. Maar participatie smaakt naar meer, voorgesteld is om het slachtoffer inspraak te geven op de straftoemeting. Daarmee lijken de grenzen van wat aan slachtofferparticipatie mogelijk is binnen een éénfaseproces bereikt. Op naar een tweefasenproces, of toch maar niet?

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130598

Afrondende en overkoepelende beschouwingen over het thema privatisering van het strafrecht

M.S. Groenhuijsen

Post thumbnail

Marc Groenhuijsen sluit met dit artikel het bijzonder nummer ‘Privatisering van het strafrecht’ af. Hij onderzoekt in deze bijdrage eerst wat het publiekrechtelijke karakter van het straf(proces)recht inhoudt. Daarna bespreekt hij de artikelen waarin de toegenomen betekenis van slachtoffers in de strafrechtelijke context aan de orde is gesteld. Vervolgens poogt hij de eveneens gegroeide inbreng van andere burgers bij de strafrechtelijke rechtshandhaving te duiden. Hij sluit af met enkele conclusies.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130606

Ars Aequi juli-augustus 2013

Bijzonder nummer 'Privatisering van het strafrecht'

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrecht – Woord vooraf

Bijzonder nummer 'Privatisering van het strafrecht'

F. Ahlers, J.G.H. Altena-Davidsen, F. Kartner, C.D.E. Scholte, D.J. Verhey

Post thumbnail

Privatisering van het strafrecht is op het eerste gezicht een contradictio in terminis. Het strafrecht werd altijd getypeerd als publiekrecht bij uitstek, maar het lijkt nu steeds meer vervlochten met privaatrechtelijke normen, waardoor de strikte grens tussen publiek- en privaatrecht lijkt te vervagen. Het doel van dit themanummer ‘Privatisering van het strafrecht’ is het schetsen van de ontwikkelingen op dit gebied, om zo te kunnen beoordelen of het publiekrechtelijke karakter van het strafrecht inderdaad gerelativeerd moet worden. 

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130522

Convergentie en divergentie tussen strafrecht en civiel recht

N.J.M. Kwakman

Post thumbnail

In dit artikel onderzoekt Nico Kwakman of de wetgever te ver doorschiet als het gaat om straf(proces)rechtelijke wetgeving en de voornemens met betrekking tot de positie van het slachtoffer van delicten, maar tekortschiet als het aankomt op straf(proces)rechtelijke wetgeving met betrekking tot de positie van het slachtoffer van schadeveroorzakend (on)rechtmatig straf(proces)rechtelijk overheidsoptreden.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130528

Democratischer strafrechtspraak? De betekenis van de inbreng van leken

Th.A. de Roos

Post thumbnail

In dit artikel probeert Theo de Roos de vraag te beantwoorden of de non-participatie van leken (in de zin van niet-juristen die geen professionele bemoeienis hebben met de strafrechtspleging) vanuit het gezichtspunt van de democratie, die immers vereist dat ‘het volk’ beslist, een onoverkomelijk nadeel is voor de acceptatie en legitimiteit van de strafrechtspraak. Allereerst zal hij daartoe kort een blik werpen op de bakermat van de democratie, het antieke Athene. Vervolgens bespreekt hij de strafrechtspraak van België en de rol van het hof van assisen daarin. Ten slotte formuleert hij een antwoord op de vraag: is er sprake van een democratisch tekort in onze strafrechtspraak?

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130560

Die pet past ons allemaal

L.D. Ruigrok

Post thumbnail

In dit artikel wordt ingegaan op een vorm van privatisering van de politie-inzet. Het gaat om het medeverantwoordelijk maken van evenementorganisatoren voor de veiligheid op voor publiek toegankelijke plaatsen en het inzetten van beveiligingsmedewerkers in plaats van politiepersoneel. Aan bod komt de discussie over de kosten van de politie-inzet bij evenementen en het in 2012 ingetrokken wetsvoorstel ‘Wet politiekosten evenementen’.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130574

Enkele vormen van private bijdragen aan de opsporing belicht

F.W. Bleichrodt, E.M. Moerman

Post thumbnail

In dit artikel belichten Erwin Bleichrodt en Eelco Moerman de toenemende betekenis van de burger voor de opsporing. De nadruk wordt gelegd op enkele bijzondere categorieën burgers die in het kader van het strafproces opsporingsinformatie verschaffen: informanten, infiltranten, tipgevers en pseudokopers en -dienstverleners. De vraag welke rol zij spelen bij de opsporing van strafbare feiten staat centraal. Ook wordt ingegaan op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de burger en de overheid voor het handelen van deze burgers. 

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130566

Ik lijd, dus ik heb rechten. De juridische emancipatie van het slachtoffer

W.J. Veraart

Post thumbnail

In dit artikel verdedigt Wouter Veraart de these dat het Kantiaanse verhaal over emancipatie als verheffing, als een opwaartse strijd in de richting van autonomie en volwaardig burgerschap, in de afgelopen decennia steeds vaker plaats lijkt te maken voor een vertoog dat om juridische erkenning vraagt van het lijden van slachtoffers en dat er primair op is gericht om slachtoffers in hun hoedanigheid van slachtoffers in de rechtsorde toe te laten. 

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130582

Overeenkomsten binnen het strafrecht

J.H. Crijns

Post thumbnail

Het is een bekend gegeven dat het Openbaar Ministerie en de politie geregeld afspraken maken met al dan niet verdachte burgers in de context van het strafproces of de voorfase daarvan. In deze bijdrage richt Jan Crijns zich op de afspraken die het Openbaar Ministerie met al dan niet verdachte burgers maakt met het oog op het vergaren van voor de opsporing relevante informatie en/of bewijs. Hierbij staat hij in het bijzonder stil bij de vraag of en in hoeverre dergelijke afspraken al dan niet als overeenkomst kunnen worden beschouwd alsmede bij de vraag welke rechtsnormen op een dergelijke afspraak van toepassing (kunnen) zijn.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130538

Privatisering van noodweer?

J.M. ten Voorde

Post thumbnail

De laatste jaren heeft de Hoge Raad geregeld uitspraak moeten doen over gevallen waarin door het hof het beroep op noodweer of noodweerexces werd verworpen. In verschillende gevallen casseerde de Hoge Raad ’s hofs arrest, wat de indruk wekt dat de grenzen van noodweer(exces) zijn verruimd. De mogelijke verruiming van noodweer en noodweerexces kan niet los worden gezien van meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen waarin de burger steeds vaker wordt opgeroepen om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. In dit artikel plaatst Jeroen ten Voorde deze ontwikkelingen in de dubbele grondslag van noodweer, zelfverdediging en rechtsordehandhaving. 

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130591

Strafrechtelijke beschermingsbevelen en mediation binnen het strafproces: over nieuwe privaatrechtelijke ondertonen in het strafrecht

S. van der Aa, M.S. Groenhuijsen, A. Pemberton

Post thumbnail

Beschermingsbevelen en mediation kunnen voor slachtoffers van groot belang zijn. Het Nederlandse rechtssysteem biedt slachtoffers verschillende opties om van deze middelen gebruik te maken. Naast het straf(proces)recht kan bijvoorbeeld ook het privaatrecht van betekenis zijn; beide rechtsgebieden bieden de mogelijkheid om een beschermingsbevel op te leggen of om mediation toe te passen. Het doel van deze bijdrage is te bezien wat strafrechtbeoefenaars op dit terrein kunnen leren van hun privaatrechtelijke vakbroeders.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130546

Toont alle 12 resultaten