Bewijs en bewijsrecht

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

‘Er moet veel meer aandacht worden besteed aan het feitelijk onderzoek in civiele zaken’

Interview met prof.mr. W.D.H. Asser

P. van den Broek, R. Schrömbges

In het kader van het Rode draad-thema voor 1999 'Bewijs en Bewijsrecht' geeft prof. mr. W.D.H. Asser zijn visie op het burgerlijk procesrecht en het bewijsrecht in Nederland.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Interview
oktober 1999
AA19990728

Beantwoording rechtsvraag (277) Bewijs en Bewijsrecht

J. Wöretshofer

Aan de hand van een strafrechtelijke incestcasus werden enkele vragen gesteld aan de lezers van Ars Aequi. In dit artikel worden de inzendingen besproken en de juiste antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
september 1999
AA19990676

Bewijs en Bewijsrecht

P. van den Broek, J. van Hees, R. Schrömbges

Een inleiding op een nieuw thema binnen de rubriek, Rode Draad. De komende artikelen zullen gaan over bewijs en bewijsrecht, waarbij men niet alleen moet denken aan bewijs in het strafrecht, maar ook in alle andere rechtsgebieden.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1999
AA19990015

Bewijs en Bewijsrecht

een inleiding

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Dit artikel geeft een uiteenzetting over het verschil tussen bewijs en bewijsrecht. Het bewijsrecht beoogt het bewijs te reguleren, zoals het procesrecht dat doet met het proces. Het blijkt echter zo te zijn dat het bewijsrecht dit slechts partieel doet.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1999
AA19990016

Bewijs en kleine rechtshulp

H.G. van der Wilt

Dit artikel behandelt de zogenaamde kleine rechtshulp, een instrument waarmee verschillende landen samenwerken om grensoverschrijdende misdaad aan te pakken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1999
AA19990525

Bewijsrecht en sociale zekerheid

I.P. Asscher-Vonk

De vraag die auteur in onderstaand artikel heeft proberen te beantwoorden is: "Op welke wijze moeten de feiten waarop een claim met betrekking tot sociale zekerheid steunt, worden bewezen?"

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1999
AA19990448

Bewijsrisico, bewijslast en bewijsvoeringslast in het strafproces

M.J. Borgers, F.G.H. Kristen

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Studentartikel
december 1999
AA19990866

De bewijswaardering in civiele zaken: vage noties of scherpe normen?

I. Giesen

De bewijswaardering is in de nederlandse literatuur over het burgerlijk procesrecht geen populair onderwerp, hoewel het in de praktijk wel zeer belangrijk is. In het onderhavige artikel wordt daarom getracht dit begrip nader te omschrijven. Gezocht wordt naar 'scherpere' normen dan de vage notie van 'een redelijke mate van zekerheid' die meestal ingeroepen wordt.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
september 1999
AA19990623

De Confrontatie in de Praktijk

D.J. Hessing, F.P. van Koppen

Auteurs gaan in op de soorten confrontaties die in de praktijk bestaan, wanneer en op welke wijze deze idealiter dienen te worden uitgevoerd, welke fouten daarmee in de praktijk worden gemaakt en hoe deze kunnen worden opgelost.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
februari 1999
AA19990103

De mythe van het de auditu-bewijs

N. Rozemond

Er is geen onderwerp in het strafprocesrecht waarover zo veel mythevorming bestaat als het de auditu-bewijs in strafzaken. Ook in de eerste aflevering van Ars Aequi met de Rode draad `Bewijs en Bewijsrecht`verkondigen Nijboer en Wagenaar zonder enige kritische kanttekening de mythe van het de auditu-bewijs. De mythe van het de auditu-bewijs bestaat uit twee bestanddelen. Het eerste bestanddeel is de opvatting dat de Hoge Raad in het De Auditu-arrest van 1926 tegen de wil van de wetgever de auditu-bewijs in het Nederlandse strafprocesrecht zou hebben geïntroduceerd. Het tweede bestanddeel bestaat uit de mening dat de auditu-bewijs in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zou in het Kostovski-arrest `de bijl aan de voet van veel van de de auditu-constructies` hebben gelegd. In deze bijdrage wil ik proberen de mythe van het de auditu-bewijs te ontkrachten. Daarmee wil ik niet betogen dat er geen kritiek kan worden uitgeoefend op de bewijsvoering in Nederlandse strafzaken. Het 'herkennen van Iwan' van Wagenaar en 'Strafrechtelijk bewijsrecht'van Nijboer zijn verplichte literatuur voor iedere jurist die kritisch over het strafrechtelijke bewijsrecht wil nadenken. Ik wil slechts laten zien dat de kritiek op de auditu-bewijs zoals Nijboer en Wagenaar deze onder woorden brengen te ongenuanceerd is: de Nederlandse procespraktijk in strafzaken is veel gevarieerder dan zij het doen voorkomen. Deze nuancering is noodzakelijk om een beter begrip te krijgen van de sterke en zwakke kanten van de Nederlandse bewijsvoering in strafzaken.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Studentartikel
maart 1999
AA19990144

De Wet ongedocumenteerden

M. Geerdink

Inmiddels is het driekwart jaar geleden dat de Wet ongedocumenteerden in werking is getreden. Deze wet heeft een aantal nieuwe bepalingen aan de Vreemdelingenwet toegevoegd. In deze bijdrage voor de Rode Draad 'Bewijs en Bewijsrecht' wil ik nader ingaan op het bij deze wet ingevoerde artikel 15c lid 1 onder f Vw, omdat er nogal wat discussie is geweest over de bewijslast die deze bepaling aan de asielzoeker oplegt.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
november 1999
AA19990813

Enkele eindbeslissingen, of voorlopige oordelen, bij de toepassingen van de bewijsbepalingen in de artikelen 176-232 Rv

H.W. Wiersma

De auteur bespreekt haar proefschrift 'Tussenoordelen en eindbeslissingen'. De bijdrage is opgebouwd uit drie onderdelen: A Eindbeslissing en bewijsoordelen; B Feitelijke vaststellingen en (on)bewezenverklaringen als (niet-)eindbeslissingen; C Het honoreren of passeren van een aanbod tot getuigenbewijs als (niet-)eindbeslissing. De auteur behandelt per onderwerp de relevante regelgeving en jurisprudentie.

Literatuur | Proefschriftbijdrage | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
februari 1999
AA19990125

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond