Resultaat 1–12 van de 48 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheidsbeperking architecten ongefundeerd

B. Emmerig, M.W. Hesselink

De redactie betoogt in deze bijdrage dat de aansprakelijkheidsbeperking door architecten ongefundeerd is. Zij menen dan ook dat het tijd wordt dat architecten met een nieuwe SR komen waarin zij de verantwoordelijkheid voor de door hen geleverde (wan)prestatie ten volle aanvaarden.

Opinie | Redactioneel
oktober 1989
AA19890824

Beantwoording rechtsvraag (278) Verzekeringsrecht

S.Y.Th. Meijer

Enige tijd geleden werd in Ars Aequi een verzekeringsrechtelijke casus geschetst en aan de hand daarvan werden vragen gesteld. In deze bijdrage worden enkele inzendingen van lezers besproken en worden de goede antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1999
AA19990682

Beroepsaansprakelijkheid en verzekering

M.W.E. Koopmann

Beroeps)aansprakelijkheid en verzekering beïnvloeden elkaar. In deze bijdrage wordt ingegaan op vragen als: Welke schade is voor de beroepsbeoefenaar nog te verzekeren en welke niet? Zouden bepaalde beroepsgroepen wettelijk verplicht moeten worden tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering of dient dit aan de verschillende beroepsgroepen zelf te worden overgelaten? Moet een benadeelde een act ion directe tegen de verzekeraar worden toegekend naar model van artikel 6 WAM? Is het wenselijk om voor bepaalde vormen van schade (denk bijvoorbeeld aan schade op medisch gebied) een aansprakelijkheidslimiet in de wet te stellen (conform artikel 6:110 BW)? Kunnen beroepsbeoefenaren zich tegen persoonlijke aansprakelijkheid (voldoende) beschermen door een rechtspersoon (denk hierbij aan een NV, een BV of een coöperatie) op te richten?

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
oktober 1995
AA19950755

Bescherming van slachtoffers: voorrect of action directe?

F.G.H. Kristen, G.T.M.J. Raaijmakers

Redacteuren bepleiten in dit redactionele artikel een directe vordering van een benadeelde op de verzekeraar van de schade toebrengende partij om op die manier te ontkomen aan een mogelijk faillissement van de verzekerde. De voorrangspositie van art. 3:287 BW biedt volgens de redacteuren niet genoeg bescherming voor de benadeelde.

Opinie | Redactioneel
juni 1994
AA19940403

De economische rationale van het (nieuwe) verzekeringsrecht

L.T. Visscher

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. Titel 7.17 BW vervangt de oude regeling uit het Wetboek van Koophandel. Naar aanleiding van de introductie van titel 7.17 BW geeft deze bijdrage een (rechts)economische visie op verzekeringen. Eerst zal uiteengezet worden waarom mensen verzekeringen afsluiten en waarom ze bereid zijn hiervoor een premie te betalen die hoger is dan het verwachte risico dat ze er mee afdekken. Vervolgens gaat het artikel in op twee belangrijke problemen die kunnen ontstaan wanneer mensen verzekerd zijn: moreel risico en averechtse selectie.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2006
AA20060485

Een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligersorganisaties is overbodig

J. Dekker-Dingemans, T.M. ter Horst-Wielinga

In dit artikel wordt betoogd dat het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering door een organisatie die werkt met vrijwilligers niet nodig is. Enerzijds kan de organisatie nooit (risico)-aansprakelijk worden gehouden voor de gedragingen van de vrijwilliger daar deze niet bij de organisatie in dienst zijn of werkzaamheden verricht. Anderzijds zijn de gedragingen waardoor de vrijwilliger op onrechtmatige wijze aan derden schade berokkent door diens persoonlijke AVP-polis gedekt. Omdat dit tot nu toe nog maar onduidelijk is, pleit de auteur er voor dat expliciet in de polisvoorwaarden wordt opgenomen dat schade aangericht tijdens vrijwilligerswerk gedekt wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1990
AA19900525

Europees verzekeringrecht: goed voor de verzekeringnemer?

H. Bronsveld-Taute

De Commissie van de EEG acht het wenselijk dat in de toekomst buitenlandse verzekeringsmaatschappijen verzekeringen kunnen aanbieden in bijvoorbeeld Nederland, waarop hun eigen nationale recht van toepassing is. Dit is namelijk in het belang van het vrije verkeer van verzekeringsdiensten. De Commissie wil de weg hiertoe vrij maken door harmonisering van het verzekeringsrecht. In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan en de aard van de ontwerprichtlijn ter harmonisering van het verzekeringsrecht en de wenselijkheid van harmonisering. Na een kort overzicht van de inhoud van de ontwerprichtlijn, wordt onderzocht in hoeverre de huidige ontwerprichtlijn een goede bescherming aan de verzekeringnemer biedt. Dit onderzoek vindt plaats op de volgende terreinen: de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering, risicowijziging tijdens de looptijd van de verzekering, de reddingsplicht en de meerjarige contracten en stilzwijgende verlenging.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890391

Gezagsrelatie twijfelachtig: een nawoord

J. Dekker-Dingemans, T.M. ter Horst-Wielinga

Nawoord bij een reactie op een eerder artikel over de noodzaak tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van vrijwilligers. De oorspronkelijke auteurs betogen dat in geval van vrijwilligerswerk het twijfelachtig is of er een gezagsrelatie bestaat tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1991
AA19910145

Het nieuwe verzekeringsrecht, deel I

N. Frenk, F.R. Salomons

Op 1 januari 2006 is de nieuwe wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst (titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) in werking getreden. Deze vervangt de oude uit 1838 stammende wettelijke regeling in het Wetboek van Koophandel. De nieuwe regeling kent een lange voorgeschiedenis. De nieuwe wettelijke regeling van titel 7.17 BW bevat geen uitputtende regeling van de verzekeringsovereenkomst. In dit artikel worden enkele belangrijke zaken van het nieuwe verzekeringsrecht belicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2006
AA20060380

Het nieuwe verzekeringsrecht, deel II

N. Frenk, F.R. Salomons

In dit artikel worden een aantal artikelen uit het nieuwe verzekeringsrecht uitgebreid behandeld.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2006
AA20060439

Het verzekeren van digitale risico’s: de cyberverzekering

N.M. Brouwer

Deze bijdrage gaat nader in op een relatieve nieuwkomer in verzekeringsland: de cyberverzekering. De cyberverzekering biedt dekking voor schade als gevolg van de verwezenlijking van cyberrisico’s: de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van IT en computernetwerken. Tegen de achtergrond van de werking en het belang van verzekeren in het algemeen analyseert de auteur de inhoud en karakteristieken van de cyberverzekering, alsmede de te verwachten knelpunten bij de interpretatie en toepassing daarvan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2022
AA20220239

Holland-Beek

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 12 juni 1987, nr. 12929, ECLI:NL:HR:1987:AB8585, RvdW 1987, 138 (Holland/Beek) De vraag die in dit arrest naar voren komt, is die in hoeverre een aanspraak op een aansprakelijkheidsverzekeraar bestaat indien schuldenaar en schuldeiser met elkaar in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend nu de ratio achter de verzekering is dat de schade gedragen wordt door de schadeverzekeraar. In de noot wordt dieper op het leerstuk van boedelmenging, immuniteit tussen echtgenoten, verknochtheid en de betekenis van de WAM-verzekeraar ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1988
AA19880037

Resultaat 1–12 van de 48 resultaten wordt getoond