Resultaat 1393–1404 van de 1411 resultaten wordt getoond

Werkgeversaansprakelijkheid bij burnout

S.D. Lindenbergh

Op 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad besloten dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor een burnout van zijn werknemer. Dit artikel behandelt de recente ontwikkelingen en de nieuwe zaken omtrent deze problematiek.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2005
AA20050722

Wet Flexibiliteit en zekerheid

J. van Drongelen, M. Kramer, J.M.H.D. Meijer-van der Aa

Dit artikel geeft een weergave van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de "Wet Flexibiliteit en zekerheid".

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 1999
AA19990038

Wet Netherlands Commercial Court

A.G.I. Terhorst

Sinds kort kunnen partijen in een complex internationaal handelsgeschil kiezen voor een volledig Engelstalige procedure bij de Nederlandse overheidsrechter waarbij ook de uitspraak in het Engels wordt gedaan. Per 1 januari 2019 is namelijk de Wet houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank en het hof Amsterdam in werking getreden. De wet staat ook wel bekend als de Wet Netherlands Commercial Court. In dit artikel bespreekt Anne Marie Terhorst de achtergrond en inhoud van de wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Mei 2019
AA20190395

Wet op het consumentenkrediet

J.G.J. Rinkes

Consumptief krediet wordt verstrekt door (semi-)gemeentelijke kredietbanken, sociale instellingen (bijvoorbeeld personeelsfondsen), spaarbanken, algemene en coöperatief georganiseerde banken en financieringsmaatschappijen. De nu (1988) geldende regels met betrekking tot de kredietverlening aan particulieren zijn onoverzichtelijk en inconsistent. Op 19 november 1986 is een voorstel van Wet houdende regels met betrekking tot het consumentenkrediet aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het verschijnen van de Memorie van Antwoord en Nota van Wijziging bij de WCK op 29 april 1988 wordt in deze bijdrage een overzicht gegeven van aard en ratio van de voorgestelde wet. Voorts worden de recente wijzigingen en aanpassingen van de WCK besproken.

Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
September 1988
AA19880530

Wet tot implementatie van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten

N. ten Kate

Per 1 december 2019 is de wet aandeelhoudersbetrokkenheid in werking getreden. De wet implementeert de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten in het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer. In dit artikel bespreekt Noura ten Kate eerst het doel en de reikwijdte van de richtlijn en gaat ze vervolgens dieper in op de onderwerpen die worden geregeld in het BW. Vervolgens wijdt ze enkele woorden aan het wetgevingstraject, geplaatst in de maatschappelijke context, en sluit af met een korte blik op de toekomst.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 2020
AA20200088

Wettelijke aansprakelijkheidsbeperking AFM en DNB strijdig met Unierecht?

D. Busch, S.A.M. Keunen

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 4 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:807 (Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka) Artikel 1:25d Wft beperkt de aansprakelijkheid van onze financiële toezichthouders AFM en DNB tot gevallen waarin de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of grove schuld. Gaat dit verder dan de ‘voldoende gekwalificeerde schending’ die het Unierecht als voorwaarde voor lidstaataansprakelijkheid stelt? De thans ter bespreking voorliggende uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is voor de beantwoording van deze vraag van rechtstreeks belang.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2019
AA20190059

Who’s afraid of Rood, Donner en Kaya? Over eenheid in ons duaal ontslagstelsel

A.R. Houweling

Post thumbnail Het kunstwerk Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III van Barnett Newman werd in 1986 door bezoeker aan het Stedelijk Museum aan flarden gesneden. Een regelrechte ramp voor de kunstwereld. Dit kunstwerk moest dan ook koste wat het kost worden hersteld en behouden blijven voor de toekomstige generaties. Het doek werd daarom voor restauratie verscheept naar Amerika. Toen voltrok zich wellicht een nog veel grotere ramp. De restaurateur bleek het kunstwerk niet volgens de vaste rituelen te hebben benaderd. Nee, in plaats van zorgvuldig herstel met gebruik van originele kleuren en materialen, bracht Goldreyer met een verfrollertje en wat ‘gewoon rode verf’ het kleurenspektakel weer in evenwicht. Kunstcritici spreken er tot op de dag van vandaag schande van. De geschiedenis van Newmans meesterwerk, roept associaties op met de voortdurende discussie over de herziening van ons duaal en preventieve ontslagstelsel.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2011
AA20110789

Wie klikt, stemt toe. Over toestemming voor het gebruik van cookies

C. Spierings

Voordat een website cookies mag gebruiken, moet de gebruiker geïnformeerd worden en moet hij zijn toestemming verlenen. Deze eisen dienen ter bescherming van de privacy van de gebruiker en worden gehandhaafd door de Autoriteit Consument & Markt. Het verlenen van toestemming is echter ook een privaatrechtelijke eenzijdige rechtshandeling. In deze bijdrage gaat de auteur in op de privaatrechtelijke aspecten van toestemming voor het gebruik van cookies.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2016
AA20160683

Wijziging van de communautaire concurrentievoorschriften van artikel 81 EG: de rechtszekerheid van ondernemingen

B. de Geus

In mededingingsrechtelijke kringen woedt momenteel een verhitte discussie over het voorstel van de commissie tot modernisering van Verordening 17. Een terugkerend element in deze discussie is de rechtszekerheid van ondernemingen. Ondernemingen zouden rechtszekerheid inleveren onder dit stelsel. Schrijver onderzoekt het begrip rechtszekerheid en beoordeelt de mate van rechtszekerheid voor en na dit voorstel.

Verdieping | Studentartikel
November 2001
AA20010855

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot: van Utrecht tot Wenen

S.A. Kruisinga, L.C. Schoolderman

In de week voor Pasen heeft in het prachtige Wenen de Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot plaatsgevonden. Voor de dertiende maal organiseerde Pace University School of Law (New York), onder leiding van emeritus hoogleraar Eric E. Bergsten, deze succesvolle pleitwedstrijd voor studenten. Meer dan 150 teams afkomstig uit alle werelddelen waren afgereisd naar Wenen om hun pleitkunsten te tonen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2006
AA20060764

Woord vooraf

J. van Dijk, E.E. Nauta, T.A. van Polanen, M.D. Reijneveld, D.B. Sander

Dit is het Woord Vooraf van de redactiecommissie bij het Bijzonder Nummer 2020 van Ars Aequi over 'Concurrentie'.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200650

Wordt de Europese Gemeenschap een sociale unie?

J. van Rens

In dit artikel wordt de vraag gesteld of de Europese Gemeenschap een sociale unie kan worden. Daartoe worden eerst enkele achtergronden bij het sociale beleid binnen Europa geschetst. Het verschil tussen wetgeving en zelfregulering wordt geschetst net als regelgeving die op nationaal niveau en Europees niveau tot stand komt. Verder wordt er nog in gegaan op vraagstukken rondom werkgelegenheid en medezeggenschap. Tenslotte komen Europese arbeidsverhoudingen en basisrechten van werknemers aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890486

Resultaat 1393–1404 van de 1411 resultaten wordt getoond