Resultaat 13–24 van de 65 resultaten wordt getoond

Damnatio memoriae in Moskou

J.E. Jansen

Naar aanleiding van een Russisch strafproces tegen een dode schrijft Jelle Jansen over de bron van inspiratie hiervoor: het Romeinse recht.

Opinie | Column
mei 2013
AA20130389

De beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief

R. Bobbink

Dit artikel gaat over het recht van pandgebruik: de bevoegdheid tot gebruik, beheer en vruchttrekking van een zekerheidsobject door de zekerheidsgerechtigde. De auteur beschouwt de ontwikkeling en toepassing van deze rechtsfiguur op onroerende zaken, vanaf het Romeinse recht tot het heden. De inzichten uit deze historische rechtsvergelijking bieden inspiratie bij de uitleg van de beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder in het geldende Nederlandse recht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2021
AA20211141

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

9789069166636 - 22-09-2009

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht (Digitaal boek)

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

9789069166636 - 22-09-2009

De eerste hofjurist van Rome: Gaius Trebatius Testa

E. Koops

In een nieuwe reeks columns, ‘Romeinen’, schrijven Egbert Koops en Jelle Jansen beurtelings over het leven en werk van Romeinse juristen. In deze eerste aflevering is de eerste hofjurist van Rome aan de beurt: zwemliefhebber Gaius Trebatius Testa.

Perspectief | Column
september 2021
AA20210867

De letter van de wet

W.J. Zwalve

In de presidentieel monarchisch Romeinse samenleving stonden er zeer strenge straffen op de moord door een slaaf. In een geval rondom Pedanius kwam de vraag op of de straf wel naar de letter van de wet diende te worden uitgevoerd of dat er rekening moest worden gehouden met de omstandigheden van het geval.

Opinie | Amuse
oktober 2007
AA20070725

De rol van algemene rechtsbeginselen in het Romeinse recht

L.C. Winkel

In dit artikel wordt onderzocht welke rol rechtsbeginselen speelden in het Romeinse recht. Daartoe wordt allereerst ingegaan op rechtsvinding in het Romeinse recht. Daarna wordt er in gegaan op de moderne literatuur die bestaat over rechtsbeginselen en Romeins recht. Vervolgens komen rechtsbeginselen in het pre-klassieke Romeinse recht aan de orde en daar op volgt de behandeling van rechtsbeginselen in het klassieke Romeinse recht. Daarna volgen een aantal voorbeelden van rechtsbeginselen in het Romeinse recht met met name verwijzingen naar de digesten. Tenslotte komt de vraag aan de orde hoe Romeinse rechtsbeginselen gezien moeten worden in de moderne rechtstheorie.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910785

De Romeinsrechtelijke prijsbetalingsregel en het recht van reclame van artikel 7:39-44 BW

R. Feenstra

In dit artikel in de digestenreeks wordt de Romeinsrechtelijke prijsbetalingsregeling, een zaak is al volgens de regel overgedragen maar wordt pas eigendom van de koper nadat deze de koopprijs wordt voldaan, vergeleken met Nederlandsrechtelijke regeling rondom het recht van reclame.

Overig | Rode draad | Digesten
december 2006
AA20060876

De stem van Jan Lokin

Prof.mr. J.H.A. Lokin, Ommen 21 februari 1945-Groningen 19 juni 2022

F. Brandsma

Post thumbnail Op 19 juni 2022 overleed Jan Lokin, van 1977 tot 2010 hoogleraar Rechtsgeschiedenis in Groningen. Frits Brandsma laat hem in deze ‘Ars Longa Vita Brevis’-bijdrage zoveel mogelijk zelf aan het woord, over zijn rechtenstudie, promoveren bij Scheltema, taal en mooie historische verhalen.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
september 2022
AA20220712

De terugkeer van de actio furti?

J.E. Jansen

Post thumbnail Sinds 30 maart 2011 kunnen winkeleigenaren die het slachtoffer zijn van diefstal van de dief een ‘overlastdonatie’ (?!) vorderen van 151 euro. Regionale experimenten met de regeling gelden sinds 30 maart landelijk. Dit bedrag wordt geïnd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel onder voorwaarde dat de winkelier aangifte heeft gedaan van de diefstal. Het HBD houdt een kwart van de 151 euro als incassokosten in zodat de winkelier 113,25 euro kan ontvangen. Is dit bedrag te beschouwen als een privaatrechtelijke boete, en is daarmee de oeroude Romeinsrechtelijke actio furti, de zogenaamde ‘diefstalactie’, ingevoerd in het Nederlandse privaatrecht?

Opinie | Amuse
september 2011
AA20110608

De toekomst van het Romeinse recht

Tweeluik over Romeinsrechtelijk onderwijs

W.J. Zwalve

Op 22 september 1992 werd in Amsterdam het congres 'Société internationale pour l'histoire des droits antiquités' gehouden. Professor Zwalve (RUG) gaf daar een lezing over de toekomst van het Romeinsrechtelijk onderwijs. Zijn pleidooi kwam erop neer dat bestudering van het Romeinse recht alleen zin heeft als het gezien wordt in verbinding met het hedendaagse recht en dat het onderwijs in dat vak zich met name op die verbinding moet richten. Deze visie lokte veel reactie uit van onder anderen professor Ankum (UvA). Hij vindt de visie van Zwalve op het Romeinse recht onhoudbaar en is van mening dat sinds in Duitsland in 1900 het Romeinse recht als geldend recht werd afgeschaft, het Romeinse recht uitsluitend volgens de nieuw-humanistische methode bestudeerd kan worden. Deze tegengestelde stellingnames waren voor de redaktie van Ars Aequi aanleiding om beide hoogleraren uit te nodigen de discussie in dit blad voort te zetten.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 1993
AA19930455

Domitius Ulpianus

J.E. Jansen

Deze maand staat Domitius Ulpianus centraal in de Romeinen-column. Ulpianus wist kraakhelder weer te geven hoe het recht in elkaar stak, zoals blijkt uit zijn bijna 2500 (!) Digesten-fragmenten.

Perspectief | Column
februari 2022
AA20220153

Resultaat 13–24 van de 65 resultaten wordt getoond