Rechtsbronnen

Resultaat 25–34 van de 34 resultaten wordt getoond

Recht, Politiek en het Systeem van Collectieve Veiligheid

W.G. Werner

In dit artikel behandelt de auteur de werkzaamheden en taken bij niet-interstatelijke oorlogen aan de hand van de volgende vraag: 'Welke functie hebben begrippen zoals ‘geweld’ en ‘zelfverdediging’ in de context van niet-traditionele conflicten waarin de Veiligheidsraad niet in staat blijkt om tijdig en doeltreffend op te treden?' Daarbij komen aan de orde: Het gebruik van geweld teneinde grootscheepse mensenrechtenschendingen te voorkomen of te beëindigen (de zogenoemde ‘humanitaire interventies’) en het gebruik van grensoverschrijdend geweld tegen niet-statelijke actoren, zoals bijvoorbeeld transnationaal of globaal opererende terroristische groeperingen.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2009
AA20090510

Risicomanagement van verdragen

J.A.M. Zwienenberg

Door het veranderlijke karakter van de onderlinge internationale betrekkingen kunnen verdragen die het ene moment van belang geacht worden, op een ander moment dat belang verliezen of zelfs een blok aan het been worden. Evenzeer kunnen de omstandigheden die tot het sluiten van een verdrag hebben geleid, zich zodanig wijzigen dat het verdrag zijn waarde verliest of alleen door wijziging kan behou¬den.Met het oog op een betrouwbare en stabiele samenwerking is het van groot belang dat de risico's die ontstaan door het aangaan van wederzijdse betrekkingen, reeds in de onderhandelingsfase worden onderkend en door middel van voorzieningen of verdragstechnieken worden ondervangen. (Risicomanagementtechnieken).In dit artikel wordt de vraag beantwoord over welke verdragstechnieken staten beschikken teneinde de verschillende soorten risico's te ondervangen. Voorafgaand aan de beantwoording van deze vraag zal een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten verdragen en risico's, bijvoorbeeld het externe risico, het waarderisicoen het niet-nakomingsrisico.

Verdieping | Studentartikel
februari 1989
AA19890102

Samenwerking bij rechtsvorming. De instelling van een Periodiek Overleg van Rechtsvormers (POR)

I. Giesen, H.N. Schelhaas

Rechtsvorming in Nederland is grotendeels afhankelijk van toeval. Wil de wetgever optreden of niet? Is een procespartij voldoende strijdvaardig om de Hoge Raad in te roepen of niet? Bovendien is de onderlinge verhouding tussen de belangrijkste rechtsvormers (wetgever en Hoge Raad) op zijn minst ondoorzichtig: wie heeft voorrang, wie krijgt voorrang en waarom? In deze bijdrage wordt het spanningsveld tussen de rechtsvormers belicht. Het blijkt dat wetgever en Hoge Raad elkaar steeds dichter naderen. Daarom wordt in deze bijdrage voorgesteld een overlegorgaan tussen beide rechtsvormers op te richten. Dit Periodiek Overleg van Rechtsvormers (POR) moet problemen in de rechtsvorming het hoofd bieden. De taken, bevoegdheden, procedures, et cetera van dat instituut worden in de onderstaande bijdrage geschetst.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2006
AA20060159

Third Party Dispute Settlement in an Interdependent World: Developing a Theoretical Framework

M.M.T.A. Brus

Bespreking van een proefschrift waarin de machtsuitoefening in de wereld centraal staat. Hierbij staat de volgende vraag centraal: Kan het recht een deel van de stabiliserende en voorspellende rol die tot nog toe met name door het politieke en militaire machtsevenwicht gespeeld werd, overnemen en aan welke voorwaarden moet daarvoor worden voldaan?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juli 1995
AA19950637

Uitvoeringswet Internationaal Strafhof

J.A.C. Bevers

Het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof is na 60 ongehoord snelle ratificaties in werking getreden. Daarmee is de rechtsmacht aangevangen voor het Strafhof, dat zal gaan zorgen voor de vervolging van personen, verdacht van het plegen van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Dit artikel zal stil worden gestaan bij de gevolgen die de komst van het Strafhof heeft voor de Nederlandse wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2002
AA20020840

UN Supervision of Post-Conflict Reconstruction and the Domestic Jurisdiction of States

E. de Brabandere

Post thumbnail In dit Engelstalige artikel wordt ingegaan op de veranderende taken en bevoegdheden van de VN Veiligheidsraad. Waar in het verleden veel zaken nog als uitsluitende interne aangelegenheden werden gezien, worden deze tegenwoordig gezien als bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid. Ook heeft de VN Veiligheidsraad meer invloed gekregen door de steeds verdergaande democratisering van staatsstructuren en is de 'internationale jurisdictie' uitgebreid. In het artikel wordt deze ontwikkeling besproken.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090103

Van juridische naar computertaal

R.G.F. Winkels

De meeste juridische beslissingen zijn simpel en kunnen beter en efficiënter machinaal uitgevoerd worden; in de praktijk gebeurt dit ook steeds meer. Hiervoor moet juridische ‘kennis’ die in rechtsbronnen zit in computersystemen worden ondergebracht. Dat is een tijdrovend en foutgevoelig proces. Is ook dat te automatiseren?

Bijzonder nummer | Recht & taal
juli 2015
AA20150585

Verbeterde mogelijkheden voor vergoeding van schade door ongevallen met olietankers

W.J.G. Oosterveen

In dit artikel wordt beschreven hoe twee protocollen die wijzigingen brengen in twee verdragen die schade veroorzaakt door olietankers regelen doorwerken in het Nederlandse recht en welke regels de nieuwe protollen stellen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1997
AA19970423

Waar loopt de grens tussen oorlog en vrede?

P.H. Kooijmans

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van het oorlogsrecht sinds het verschijnen van het bekende boek van de Engelsman Oppenheim (in twee delen) 'Peace’, en ‘Disputes, War and Neutrality’. Vervolgens komt de oprichting van de Volkenbond aan de orde, waarbij de verdragssluitende staten afspraken geen geweld meer te gebruiken. Hier is ook het VN Handvest op gebaseerd: een verbod op geweld tussen staten. Daar zijn een tweetal uitzonderingen op gemaakt: de VN Veiligheidsraad staat het gebruik van geweld toe of een staat houdt zich niet aan het geweldsverbod, dan is hierop reageren door middel van geweld mogelijk (zelfverdediging). Deze twee uitzonderingen worden beschreven. Vervolgens komen vredebewarende operaties aan de orde die door de VN Veiligheidsraad gelast kunnen worden en welke operaties verschillende uitwerkingen kunnen hebben. Daarnaast wordt er nog in gegaan op het gebruik van geweld tegen niet-statelijke actoren (terrorisme) en komen recente gebeurtenissen daarbij aan de orde.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht
juli 2009
AA20090447

Wordt wetgeving de bottleneck van ons klimaat- en energiebeleid?

M.A.M. Dieperink

Post thumbnail

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren is effectieve klimaat- en energiewetgeving, die bijdraagt aan een tijdige reductie van CO2-emissies, essentieel. De huidige en in de pijplijn zittende wetgeving schiet hierin tekort. In dit artikel wordt verkend hoe de wetgever op een betere manier zijn essentiële rol op het vlak van klimaat en energie kan waarmaken. Daartoe wordt ingegaan op een projectgerichte aanpak, het creëren van samenhang door het benoemen van overkoepelende principes en het maken van maatwerkafspraken als tussenoplossing.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220544

Resultaat 25–34 van de 34 resultaten wordt getoond