Resultaat 25–31 van de 31 resultaten wordt getoond

Regulering van private military and security companies

J.E.D. Voetelink

Post thumbnail In de afgelopen 20 jaar zijn private partijen tijdens internationale militaire operaties steeds vaker diensten gaan verrichten die vroeger door militairen zouden zijn uitgevoerd. Inmiddels is de vraag niet langer of inzet van dit soort bedrijven wel juridisch te verantwoorden is, maar wat de juridische grenzen aan die inzet zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2020
AA20200776

Slachtoffers van het Duitsche geweld

P.C. Kop

Post thumbnail Geschiedschrijving van de leden van de rechterlijke macht te Amsterdam, die vielen als slachtoffers van het Duitse geweld in de Tweede Wereldoorlog, en van de meer dan zeventig leden van de orde van advocaten bij het gerechtshof aldaar, die evenzo omkwamen.

9789069162812 - 01-07-2014

The Law of War: A Brief History

A.A. Wijffels

In dit artikel wordt ingegaan op de historie van het oorlogsrecht. Waren vroeger bij het ontstaan van dit rechtsgebied alleen soevereine staten rechtssubject hierbij, tegenwoordig kent het meer actoren. In het artikel komt de ontwikkeling van het rechtsgebied, die hand in hand ging met de ontwikkeling van soevereine staten en het volkenrecht, aan de orde.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht
juli 2009
AA20090438

Tribunaal voor Joegoslavië; een gerechtvaardigde doch riskante onderneming

H. von Hebel

Op 25 mei 1993 besloot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot oprichting van een ad hoc 'Internationaal Tribunaal voor de berechting van persoon verantwoordelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht gepleegd op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië sinds 1991'. Met recht kan van een zeer bijzondere stap worden gesproken; een stap ook die de nodige juridische en praktische vragen oproept. Op enkele van deze vragen, waaronder die naar de rechtsbasis en de mogelijke effectiviteit zal in onderstaand artikel nader worden ingegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1994
AA19940145

Uitzondering of precedent? De historische dubbelzinnigheid van de Rawagede-uitspraak

W.J. Veraart

Post thumbnail Op 9 december 1947 vermoordden Nederlandse militairen zonder duidelijke militaire noodzaak het grootste deel van de mannelijke bevolking in het Indonesische dorpje Rawagede. Bijna 64 jaar later, op 14 september 2011, deed de Haagse rechtbank uitspraak in een zaak die was aangespannen tegen de Nederlandse staat door een aantal weduwen en andere nabestaanden van de slachtoffers. De Nederlandse staat beriep zich hierbij op verjaring, maar de rechtbank oordeelde dat de verjaringstermijn (deels) buiten toepassing moest worden gelaten. In dit artikel plaatst Wouter Veraart de Rawagede-zaak in perspectief.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2012
AA20120251

Vervolging van Oorlogsmisdaden en Misdaden tegen de Mensheid: De Democratische Republiek Congo

P. van de Auweraert

Er bestaat vandaag de dag een duidelijke internationale consensus dat het bestrijden van de impuniteit voor de internationale misdaden van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden een integraal en noodzakelijk onderdeel vormt van elke geslaagde wederopbouw en verzoeningsinspanning in landen die zich in een zogenaamde postconflict situatie bevinden. Deze beknopte bijdrage zal kort ingaan op de toepassing van die internationale consensus op de Democratische Republiek Congo (DRC).

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2006
AA20060188

Waar loopt de grens tussen oorlog en vrede?

P.H. Kooijmans

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van het oorlogsrecht sinds het verschijnen van het bekende boek van de Engelsman Oppenheim (in twee delen) 'Peace’, en ‘Disputes, War and Neutrality’. Vervolgens komt de oprichting van de Volkenbond aan de orde, waarbij de verdragssluitende staten afspraken geen geweld meer te gebruiken. Hier is ook het VN Handvest op gebaseerd: een verbod op geweld tussen staten. Daar zijn een tweetal uitzonderingen op gemaakt: de VN Veiligheidsraad staat het gebruik van geweld toe of een staat houdt zich niet aan het geweldsverbod, dan is hierop reageren door middel van geweld mogelijk (zelfverdediging). Deze twee uitzonderingen worden beschreven. Vervolgens komen vredebewarende operaties aan de orde die door de VN Veiligheidsraad gelast kunnen worden en welke operaties verschillende uitwerkingen kunnen hebben. Daarnaast wordt er nog in gegaan op het gebruik van geweld tegen niet-statelijke actoren (terrorisme) en komen recente gebeurtenissen daarbij aan de orde.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht
juli 2009
AA20090447

Resultaat 25–31 van de 31 resultaten wordt getoond