Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond

september 2022

KwartaalSignaal 164: Omgevingsrecht

D.G.J. Sanderink, J.J. Scheltens-Fokke

december 2022

KwartaalSignaal 165: Omgevingsrecht

A.G.A. Nijmeijer

maart 2023

KwartaalSignaal 166: Omgevingsrecht

S. Hillegers, T. Lam

september 2023

KwartaalSignaal 168: Omgevingsrecht

S. Bakker

Liever kwijt dan rijk: de zorgplichtbepaling van artikel 1.11 Wet natuurbescherming

S.D.P Kole

Post thumbnail In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’ legt Sander Kole uit waarom de zorgplichtbepaling van artikel 1.11 Wet natuurbescherming wat hem betreft beter geschrapt kan worden.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
februari 2023
AA20230084

Natura 2000 in Nederland: kan het niet wat minder?

S.D.P Kole

Post thumbnail In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV zijn het oplossen van de woningcrisis en de stikstofcrisis als belangrijke doelstellingen voor de komende jaren aangemerkt. Het oplossen van deze ‘hoofdpijndossiers’ wordt echter bemoeilijkt door de aanwezigheid van 162 Natura 2000-gebieden in Nederland die op basis van het Unierecht strikt moeten worden beschermd. In dat kader kan de vraag worden gesteld of Nederland niet toe kan met minder Natura 2000-gebieden.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2022
AA20220864

Onteigenen voor stikstofreductie: een korte verkenning

J.A.M.A. Sluysmans

Post thumbnail

In deze bijdrage zal ik – ingegeven door recente ontwikkelingen binnen de Haagse politiek – ingaan op de vraag of, en zo ja hoe het instrument van de onteigening kan worden ingezet bij het werken aan een oplossing voor de stikstofproblematiek. Mijn conclusie is dat die inzet zeker mogelijk en nuttig kan zijn, en dat ik geen zwaarwegende (juridische) reden zie om dat instrument dan ook niet daadwerkelijk te gebruiken.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2022
AA20220269

Over het Naardermeer, beschermde Natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden. De bescherming van natuurgebieden in Nederland (1905-)

S.D.P Kole

Post thumbnail

Tegenwoordig gaat bij de uitleg en toepassing van het omgevingsrecht veel aandacht uit naar de bescherming van natuurgebieden en de regulering van economische activiteiten in en rond die gebieden. Er is een tijd geweest waarin natuurgebieden en het natuurbeschermingsrecht nog niet bestonden. In deze bijdrage wordt ingegaan op de geschiedenis van de bescherming van natuurgebieden in Nederland, en de wijzigingen die er in de loop van de tijd bij de bescherming van deze gebieden zijn opgetreden.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220524

Waarom zijn milieurechters noodzakelijk?

F. Bouquelle , L. Lavrysen

Post thumbnail Op internationaal vlak is het aantal gespecialiseerde milieurechtbanken geëxplodeerd. In tegenstelling tot de globale trend zijn er in Europa geen onafhankelijke, op zichzelf staande, gespecialiseerde milieurechtbanken met uitgebreide jurisdictie. Er zijn wel de facto gespecialiseerde kamers of afdelingen binnen de algemene en, voornamelijk, administratieve rechtbanken, omdat milieuzaken systematisch naar die kamers onderscheidenlijk afdelingen worden verwezen. Specialisatie binnen de bestaande rechtbanken kan alleen structureel en op de lange termijn worden gewaarborgd als zij in de wet wordt verankerd en verplicht is.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220556

Wee de wolf die in een kwaad gerucht staat

Over de wettelijke bescherming van de wolf in Nederland

L. Boerema

Post thumbnail De wolf lijkt zich langzaam maar zeker (opnieuw) duurzaam te vestigen in ons land. Sommige burgers zijn daar blij mee, anderen zijn van mening dat de wolf niet (meer) past in een dichtbevolkt land als Nederland. De wolf is een beschermd dier, maar tegelijkertijd wordt in ons omringende landen wel enige mate van beheer uitgevoerd. Achtereenvolgens worden in dit artikel de internationale en Europese beschermingsverplichtingen omschreven en de mogelijkheden om daar uitzonderingen op te maken. In de tweede plaats wordt de Nederlandse implementatie van deze verplichtingen in het stelsel van de Omgevingswet besproken. Dit artikel wordt afgesloten met een conclusie over de mogelijkheden en wenselijkheid van het beheer van de wolf.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2024
AA20240100

Resultaat 13–22 van de 22 resultaten wordt getoond