Onteigenen voor stikstofreductie: een korte verkenning


In deze bijdrage zal ik – ingegeven door recente ontwikkelingen binnen de Haagse politiek – ingaan op de vraag of, en zo ja hoe het instrument van de onteigening kan worden ingezet bij het werken aan een oplossing voor de stikstofproblematiek. Mijn conclusie is dat die inzet zeker mogelijk en nuttig kan zijn, en dat ik geen zwaarwegende (juridische) reden zie om dat instrument dan ook niet daadwerkelijk te gebruiken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A.M.A. Sluysmans

Verschijning: april 2022

Archiefcode: AA20220269

Natura 2000 natuurinclusieve landbouw onteigening Onteigeningswet stikstofreductie veehouderij

Staats- en bestuursrecht Omgevingsrecht

Opinie Opiniërend artikel