De wind in de zeilen voor windenergie of toch niet helemaal?

Het opwekken van duurzame energie is geen prioritair belang


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6671, LJN: BY6671, nr. 201204057/1/R1 (Prodeon)
 
Weigering door Provinciale Staten van Overijssel om een inpassingsplan vast te stellen ten behoeve van de bouw van een windturbinepark. Zoekgebieden voor opwekking van duurzame energie. Betekenis provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voor belangenafweging. Vaststellen inpassingsplan is discretionaire bevoegdheid.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G.A. Nijmeijer

Verschijning: mei 2013

Archiefcode: AA20130390

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19-12-2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BY6671) zaaknummer: 01204057/1/R1

3.1 Wro 3.26 Wro 9e Elektriciteitswet 1998 bestemmingsplan bouw windmolens inpassingsplan omgevingsrecht windturbinepark

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie