Resultaat 169–180 van de 194 resultaten wordt getoond

Saving lives in the Mediterranean

A legal analysis of Aquarius-like incidents

S. Nicolosi, S. Trevisanut

Post thumbnail While the interception of boats packed with migrants has become a daily routine in the last decade in the Mediterranean region, irregular migration by sea is neither a new nor solely a Mediterranean phenomenon. Nonetheless, the recent case of Aquarius ignited political debates full of hatred and imposed a renewed thorough legal analysis of the phenomenon. In this article, the authors identify the applicable legal regimes, as well as their possible limits, which enables the design of new or alternative approaches to Aquarius-like incidents.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2019
AA20190121

Schengen en Europese integratie

De ruimte zonder binnengrenzen onder druk

G.N. Cornelisse, D. Singels

Post thumbnail

Deze bijdrage schenkt aandacht aan de herinvoering van grenscontroles binnen het Schengengebied als reactie op de komst van een groot aantal migranten in het najaar van 2015. Deze nog steeds voortdurende grenscontroles worden belicht vanuit het perspectief van het Europese recht en betoogd wordt dat de wijze waarop de lidstaten en de Europese Unie vandaag de dag vorm geven aan de ruimte zonder binnengrenzen gezien kan worden als een lakmoesproef voor Europese politieke integratie.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
februari 2017
AA20170144

Seksediscriminatie en de blijvende noodzaak van Ander Recht

H.M.T. Holtmaat

Post thumbnail

Is de norm van gelijke behandeling wel een afdoende antwoord op de hardnekkige maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? In deze bijdrage bespreekt Rikki Holtmaat de belangrijkste rechtsnormen die we op dit terrein hebben en betoogt ze dat we Ander Recht nodig hebben; dat wil zeggen, recht waarin niet alleen het gelijkheidsbeginsel, maar ook autonomie en diversiteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Rode draad | Recht en seksualiteit
juni 2016
AA20160467

Selectieve belastingmaatregelen

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:981, gevoegde zaken C-20/15 P (Commissie/World Duty Free Group (voordien Autogrill España SA)) en C-21/15 P (Commissie/Banco Santander SA en Santusa Holding SL)
Vernietiging van de arresten van het Gerecht EU van 7 november 2014, T-219/10 en T-399/11

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170539

Soevereiniteit

M. de Blois

Post thumbnail In deze bijdrage onderzoekt Matthijs de Blois de verschillende gezichten van het concept soevereiniteit, door de geschiedenis van de ontwikkeling ervan uiteen te zetten en enkele actuele onderwerpen aan bod te laten komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2014
AA20140025

Staatsaansprakelijkheid en het EU-rechtelijk relativiteitsvereiste

Hoe strikt dient dit vereiste te worden toegepast en hoeveel ruimte laat het EU-recht?

S.J. Tans

Post thumbnail Schendingen van EU-recht kunnen zowel op grond van EU- als Nederlands recht tot aansprakelijkheid voor ontstane schade leiden. De EU-voorwaarden van staatsaansprakelijkheid vormen daarbij de ondergrens. Het EU-relativiteitsvereiste wordt geacht soepel te worden toegepast, en dus minder ruimte te laten voor toepassing van de Nederlandse variant. Aan de hand van de uitspraak EnergyClaim plaatst dit artikel daar kanttekeningen bij.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2019
AA20190345

State Responsibility for Arms Transfers

The Law of State Responsibility and the Arms Trade Treaty

M. Kanetake, C.M.J. Ryngaert, S. Zwijsen

Post thumbnail In this article, Silke Zwijsen, Machiko Kanetake and Cedric Ryngaert examine whether an arms-exporting State is internationally responsible if the importing State goes on to use these arms to commit internationally wrongful acts, or if the exporting State accepts the risk that such acts might be committed.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2020
AA20200151

Strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie: interstatelijk vertrouwen als weerlegbaar vermoeden

J.W. Ouwerkerk

In 1999 werd het beginsel van wederzijdse erkenning als leidend beginsel van de toekomstige justitiële samenwerking in strafzaken in de Europese Unie. Er werd een hoge mate van onderling vertrouwen verondersteld aanwezig te zijn. Inmiddels is gebleken dat deze veronderstelling niet juist is. In deze bijdrage onderzoekt Jannemieke Ouwerkerk hoe gerechtvaardigd het is om vertrouwen te stellen in het handelen van andere lidstaten en ook of het gerechtvaardigd vertrouwen reden geeft de lidstaten te verplichten tot een min of meer automatische erkenning van elkaars strafrechtelijke beslissingen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2012
AA20120735

Tenuitvoerlegging van een EHRM-uitspraak: verplichtingen, spelers en procedures

L.R. Glas

Voor de praktische betekenis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de tenuitvoerlegging van zijn uitspraken minstens even belangrijk als de uitspraken zelf. Om een uitspraak ten uitvoer te leggen, moet een staat verschillende maatregelen nemen en doelen bereiken. Het Comité van Ministers ziet toe op dit proces en kan, net als de staat en anderen, verschillende procedurele stappen zetten om tenuitvoerlegging te bespoedigen. 

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2016
AA20160478

Terugtrekkingen uit internationale organisaties

N.M. Blokker

Post thumbnail In deze tijden van nationalisme en populisme wordt soms gepleit voor terugtrekking uit internationale organisaties. Al is in enkele gevallen de daad bij het woord gevoegd, tot dusverre is nog geen sprake van een exodus uit internationale organisaties. De bestaande regels scheppen niet alleen de nodige ordening maar geven landen ook de kans om op hun schreden terug te keren nog voor een aangekondigde uittreding in werking treedt.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
februari 2020
AA20200124

The new Ecodesign Package: an important step towards a circular economy

L. Van Acker

Post thumbnail During the design phase, 80 percent of a product’s environmental impact is determined. For this reason, the European Union established a framework, containing the overarching Ecodesign Directive and several product-specific implementing regulations, obliging manufacturers to eco-design their products. This article will discuss and analyse the ecodesign framework in light of the new Ecodesign Package – the ten most recently adopted regulations.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2020
AA20200793

The profits of doom

L. Roorda

Post thumbnail

Nederland is een spil in het internationale bedrijfsleven, onder andere vanwege de internationale reikwijdte van Nederlandse ondernemingen. Die centrale rol betekent ook dat Nederland in toenemende mate geconfronteerd wordt met de negatieve bijeffecten van de activiteiten van die ondernemingen, zoals blijkt uit de recente Kiobel-zaak, waarin Shell wordt verweten medeplichtig te zijn aan de executie van dissidenten in Nigeria in 1995. Dit roept de vraag op: in hoeverre zijn Nederlandse hoofdkantoren medeverantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen door hun dochterondernemingen, en draagt de Nederlandse Staat een plicht om toegang tot de rechter te verschaffen voor slachtoffers van deze mensenrechtenschendingen? Wij delen immers in grote mate mee in de profits of doom.

Opinie | Amuse
oktober 2017
AA20170774

Resultaat 169–180 van de 194 resultaten wordt getoond