Wijziging van de Ambtenarenwet 1929


Op 1 november 1984 is in werking getreden de Wet van 26 september 1984, Stb. 461, tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929, de Wet rechtstoestand dienstplichtigen en enige andere wetten. Bij koninklijke boodschap van 30 juni 1981 is een ontwerp van Wet tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929 en de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (16 955) bij de Tweede Kamer ingediend. Het intitulé is later bij nota van wijziging gewijzigd. De onderhavige wet betreft voornamelijk wijzigingen van de Ambtenarenwet 1929. In dit artikel wordt op deze wijzigingen ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. Wiarda

Verschijning: april 1985

Archiefcode: AA19850203

Annotaties en wetgeving Wetgeving