Vangstquotering kabeljauw


Afdeling rechtspraak Raad van State 4 december 1991, ECLI:NL:RVS:1990:AN2115, nrs. R01.88.0547 en R01.88.0585 83-105, AB 1991, 597 m.nt. H.J. Simon en 687 m.nt. I. Sewandono.

In deze uitspraak van de ARRvS komt aan de orde in hoeverre een regeling die een quotering oplegt aan de kabeljauwvangst in verschillende categorieën in strijd zou zijn met het evenredigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel. In de noot wordt dieper op de uitspraak ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: maart 1992

Archiefcode: AA19920178

Afdeling rechtspraak van de Raad van State 04-12-1991 (ECLI:NL:RVS:1990:AN2115) zaaknummer: R01.88.0547, R01.88.0585 83-105

evenredigheidsbeginsel kabeljauwvangst rechtszekerheidsbeginsel rondvissers vertrouwensregel visquotering

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie