Toont alle 5 resultaten

De reikwijdte van de plicht tot conforme interpretatie in het strafrecht tegen de achtergrond van de verhouding tussen de Europese en de nationale rechtsorde

J.G.H. Altena-Davidsen

Mag de nationale rechter weigeren een strafbepaling conform te interpreteren terwijl het Europese recht hem daartoe verplicht, indien conforme interpretatie volgens hem in strijd is met het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Strafrecht? Deze vraag wordt bekeken vanuit verschillende constitutionele theorieën over de verhouding tussen het Europese en het nationale recht.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
juli 2012
AA20120552

Herijking van het vertrouwensbeginsel? Over paardenbakken en dakterrassen

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 29 mei 2019, ECLI:​NL:​RVS:​2019:​1694, nr. 201802496/1/A1, AB 2019/302 m.nt. L.J.A. Damen, JB 2019/124 m.nt. C.L.G.F.H. Albers

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190999

Het Harmonisatiewet-arrest ofwel: de plaats van de rechter

J.A. Peters

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2010
AA20100361

Liever kwijt dan rijk: de zorgplichtbepaling van artikel 1.11 Wet natuurbescherming

S.D.P Kole

Post thumbnail In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’ legt Sander Kole uit waarom de zorgplichtbepaling van artikel 1.11 Wet natuurbescherming wat hem betreft beter geschrapt kan worden.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
februari 2023
AA20230084

Vangstquotering kabeljauw

Th.G. Drupsteen

Afdeling rechtspraak Raad van State 4 december 1991, ECLI:NL:RVS:1990:AN2115, nrs. R01.88.0547 en R01.88.0585 83-105, AB 1991, 597 m.nt. H.J. Simon en 687 m.nt. I. Sewandono. In deze uitspraak van de ARRvS komt aan de orde in hoeverre een regeling die een quotering oplegt aan de kabeljauwvangst in verschillende categorieën in strijd zou zijn met het evenredigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel. In de noot wordt dieper op de uitspraak ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1992
AA19920178

Toont alle 5 resultaten