Showing all 11 results

De invloed van Duits recht op de grondrechten en het denken over grondrechten in Nederland na 1945

R. de Lange

Op het gebied van de grondrechten heeft Duits recht de afgelopen tientallen jaren betekenis gekregen als inspiratiebron, zowel in de doctrine als in de rechtspraak. Hoe groot de invloed van Duits recht is, is moeilijk te meten. In dit artikel worden enkele voorbeelden besproken die suggereren dat Nederlandse juristen er verstandig aan doen kennis te nemen van het werk van hun Duitse collega’s. De voorbeelden betreffen het algemeen persoonlijkheidsrecht, het onderscheid tussen reikwijdte en beperkingsmogelijkheden van grondrechten, en het evenredigheidsbeginsel.

Bijzonder nummer | Duits recht
Juli 2014
AA20140576

Het Europese verbod om tabaksproducten voor oraal gebruik in de handel te brengen en de speciale positie van de Zweedse snus

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschap (HvJ EG), 14 december 2004, zaak C-210/03, ECLI:EU:C:2004:802 (Swedish Match) In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de geldigheid van een tabaksrichtlijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2005
AA20050160

Het recht op compensatie bij langdurige vertraging nader verduidelijkt

R. van der Hulle

Sinds het Sturgeon-arrest hebben niet alleen passagiers van geannuleerde vluchten, maar ook passagiers van vertraagde vluchten recht op compensatie. Het arrest heeft geleid tot veel protest bij luchtvaartmaatschappijen, die onder andere door een beroep te doen op onduidelijkheden in de toepasselijke Verordening (EG) nr. 261/2004 onder hun verplichtingen uit proberen te komen. In het begin dit jaar gewezen Folkerts-arrest zijn deze onduidelijkheden aan de kaak gesteld.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2013
AA20130727

December 2002

Katern 85: Europees recht

- UL Europa Instituut

Kinderopvangtoeslagen: wel of geen beleidsvrijheid voor de Belastingdienst/Toeslagen?

A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:​2019:3535, AB 2020/85, m.nt. A. Drahman, D.K. Jongkind, JB 2020/19, RSV 2020/22, m.nt. P.J. Huisman, N. Jak, E.J.E. Groothuis, NLF 2019/2474, m.nt. E. Thomas, V-N 2019/52.20, m.nt. redactie

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2020
AA20200393

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 26

P.I.: openbare veiligheid en bijzonder zware criminaliteit

Noot: H. Oosterom-Staples

22-05-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-348/09

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 29

Prinz en Seeberger: voorwaarden meeneembare studiefinanciering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 30

M.G.: periode in gevangenis en 10 jaar verblijf

Noot: H. Oosterom-Staples, A.A.M. Schrauwen

16-01-2014 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-400/12

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 37

Dogan: stand still-clausule en inburgering

Noot: H. Oosterom-Staples, A.A.M. Schrauwen

10-07-2014 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-138/13

Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons?

R. Ortlep, W.S. Zorg

Bij beleids- of beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan is doorgaans de geconditioneerde respons dat de bestuursrechter marginaal toetst. De doctrine lijkt zich evenwel steeds meer te ontwikkelen richting een toetsing op maat. Besproken wordt of van een dergelijke ontwikkeling sprake is en, zo ja, of zij van algemene aard is.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2018
AA20180020

Vangstquotering kabeljauw

Th.G. Drupsteen

Afdeling rechtspraak Raad van State 4 december 1991 (nrs. R01.88.0547 en R01.88.0585 83-105), AB 1991, 597 m.nt. H.J. Simon en 687 m.nt. I. Sewandono. In deze uitspraak van de ArRvS komt aan de orde in hoeverre een regeling die een quotering oplegt aan de kabeljauwvangst in verschillende categorieën in strijd zou zijn met het evenredigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel. In de noot wordt dieper op de uitspraak ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1992
AA19920178

Showing all 11 results