Toont alle 5 resultaten

De vervaging van het rechtssubject; de opmars van het slachtoffer

W.J. Veraart

Wordt de 21e eeuw de eeuw van het slachtoffer, waarin pech moet verdwijnen en de roep om hulp van het slachtoffer een recht op hulp wordt?

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2005
AA20050246

Het slachtoffer en de afgedwongen verschijning van de verdachte

Slachtofferrechten in een dadergeoriënteerd strafrecht. Over mensenrechten, verdachten en systeemtheorieën

S. Reynaers

Het recente wetsvoorstel tot versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces, heeft de strekking de rechtspositie van het slachtoffer in zowel theoretisch als symbolisch opzicht sterk te verbeteren. Deze ontwikkeling is echter niet zonder risicos. De mogelijk hieruit voortvloeiende negatieve implicaties getuigen van het feit dat er wellicht nog belangrijke knelpunten te overwinnen zijn. De relatie tussen slachtofferrechten en mensenrechten, de spanning tussen slachtoffer-rechten en de rechten van de verdachte en de integratie van twee verschillende subsystemen het recht en de psychologie geven aanleiding tot vragen die nopen tot een grondslagenrechtelijke herbezinning. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag of een koers-wijziging in deze geboden is.

Verdieping | Studentartikel
Juli 2006
AA20060461

Slachtofferrechten in het strafproces: drie stapjes naar voren en een stapje terug?

S. van der Aa, M.S. Groenhuijsen

Post thumbnail In dit artikel worden enkele (voorgestelde) wijzingen in wet en beleid aangaande de rechten van slachtoffers in het strafproces besproken en op hun merites beoordeeld. Niet alle ontwikkelingen zijn even positief te beoordelen. Sommige voorstellen kunnen in de praktijk juist nadelige effecten hebben voor de slachtoffers en andere zullen de rechten van verdachten ongeoorloofd inperken. De auteurs vragen zich af of er wel nieuwe initiatieven moeten worden gelanceerd, en er niet beter eerst goed kan worden gekeken hoe de bestaande rechten correct kunnen worden uitgevoerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2012
AA20120603

Trial by media: banger voor de pers dan voor de strafrechter

P.C. Schouten

Post thumbnail In het Google-tijdperk is reputatieschade voor de justitiabele, maar óók voor de rechtspraak, het grootste gevaar van trial by media. De politiek zit stil en het OM lust er wel pap van. In een repressief politiek klimaat zal het zinnige en redelijke in mediagevoelige zaken van de rechterlijke macht moeten komen.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2013
AA20130641

Toont alle 5 resultaten