De stelplicht: geen kraaienpoot maar een ‘sinkhole’


Kim van der Kraats promoveerde op 1 september 2017 aan de UU met het proefschrift De eigen(aardig)heid van de kantonrechter. Zij onderzocht of en in hoeverre de kantonrechter het civiele proces anders vormgeeft en procesrechtelijke bepalingen anders hanteert dan de civiele rechter. Nagegaan is welke consequenties de overeenkomsten en verschillen hebben voor de kwaliteit van het civiele proces en er worden aanbevelingen gedaan voor verbetering. Op basis van dossieronderzoek en interviews is geconcludeerd dat de verschillen tussen kantonrechters en civiele rechters zeer beperkt zijn en zelfs zodanig beperkt dat wordt aanbevolen om het onderscheid tussen deze beide type rechters op te heffen. In dit artikel wordt één overeenkomst tussen de beide type rechters uitgelicht, namelijk de wijze waarop rechters omgaan met de stelplicht.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.G.F. van der Kraats

Verschijning: maart 2018

Archiefcode: AA20180262

149 Rv bewijsbeslissing bewijsopdracht stelplicht

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage