‘Belanghebbende’ bij vernietiging van door de rechtbank goedgekeurde fusie van stichtingen


Hoge Raad 25 oktober 1991, nr. 7932, ECLI:NL:HR:1991:ZC0387, RvdW 1991, 229, NJ 1992, 149 m.nt. Maeijer (Veldhof/Leonhard Woltjer Stichting)

In deze uitspraak van de Hoge Raad is aan de orde in hoeverre iemand kan worden aangemerkt als belanghebbende bij een juridische fusie tussen twee stichtingen waarbij de goedkeuring door de rechtbank was verleend. De Hoge Raad oordeelt dat een ander dan een bestuurder of oprichter van een fuserende stichting alleen dan als belanghebbende kan worden aangemerkt indien diegene nadeel ondervindt aan de fusie en dit ook stelt. In de noot wordt dieper op het belanghebbende-begrip en de fusie bij stichtingen ingegaan waarbij ook de algemene karakteristieken van de stichting aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: juli 1992

Archiefcode: AA19920421

Hoge Raad 25-10-1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0387) zaaknummer: 7932

belanghebbende fusie van stichtingen goedkeuring door rechtbank vernietigbaarheid

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie