Resultaat 1–12 van de 31 resultaten wordt getoond

‘Belanghebbende’ bij vernietiging van door de rechtbank goedgekeurde fusie van stichtingen

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 25 oktober 1991, nr. 7932, ECLI:NL:HR:1991:ZC0387, RvdW 1991, 229, NJ 1992, 149 m.nt. Maeijer (Veldhof/Leonhard Woltjer Stichting) In deze uitspraak van de Hoge Raad is aan de orde in hoeverre iemand kan worden aangemerkt als belanghebbende bij een juridische fusie tussen twee stichtingen waarbij de goedkeuring door de rechtbank was verleend. De Hoge Raad oordeelt dat een ander dan een bestuurder of oprichter van een fuserende stichting alleen dan als belanghebbende kan worden aangemerkt indien diegene nadeel ondervindt aan de fusie en dit ook stelt. In de noot wordt dieper op het belanghebbende-begrip en de fusie bij stichtingen ingegaan waarbij ook de algemene karakteristieken van de stichting aan de orde komen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1992
AA19920421

(L)egaliseren

J. Bockwinkel, I. Laurijssens

In dit redactionele artikel speelt legalisatie, het voor echt verklaren van een handtekening op een buitenlands identificatiedocument, een rol. Bepaald is dat weigering van legalisatie geen besluit is waardoor bezwaar en dergelijke daar niet tegen open staat.

Opinie | Redactioneel
oktober 1998
AA19980801

Beantwoording rechtsvraag (245) voor eerstejaars

Casus 'Uitgeritst'

P. Nicolaï

Beantwoording van een casus op het gebied van het bestuursrecht speciaal voor eerstejaars waarbij handhaving, belanghebbende en besluit aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1995
AA19950904

Beantwoording rechtsvraag (278) Verzekeringsrecht

S.Y.Th. Meijer

Enige tijd geleden werd in Ars Aequi een verzekeringsrechtelijke casus geschetst en aan de hand daarvan werden vragen gesteld. In deze bijdrage worden enkele inzendingen van lezers besproken en worden de goede antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1999
AA19990682

Coöperatie Beatrixziekenhuis-ProCall

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 13 juni 2003, nr. C01/227HR, ECLI:NL:HR:2003:AF3413, LJN: AF3413, NJ 2004/196, RvdW 2003/108 (Coöperatie Beatrixziekenhuis/ProCall). Ook wel bekend als het ProCall-arrest. Dit arrest behandelt de zaak waarin een belanghebbende zijn geld kwijt raakt doordat degene die voor hem zijn vorderingen incasseert op een speciaal daarvoor geopende rekening, failliet gaat.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2004
AA20040775

De Boekhoudverordening 1998: een slangenkuil?

L. Bosch, C. Mak

Naar aanleiding van enkele frauduleuze zaken, waarbij gelden die voor derden bestemd verdwenen. Naar aanleiding daarvan wil de Orde van Advocaten de regels aanscherpen, echter de Belangenvereniging van Ondernemende Advocaten voorziet problemen. Vooral de geheimhoudingsplicht zou door deze maatregel in het gedrang kunnen komen.

Opinie | Redactioneel
oktober 1999
AA19990707

Het algemeen verbinden voorschrift in de Awb; een zorgenkind

A. van Veen

In dit artikel wordt de administratieve rechtsgang tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels behandeld. Per 1 januari 1999 staat onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht ook tegen dergelijke regelgeving rechtstreeks beroep op de administratieve rechter open. In het artikel worden de voor- en nadelen afgewogen en wordt gezocht naar een oplossing voor eventuele ongewenste consequenties. De beslissing om de beroepsgang te openen lijkt vooralsnog gehaast en ondoordacht te zijn genomen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1994
AA19940637

Het kneedbare belanghebbendebegrip

K.A.W.M. de Jong, A.P. Klap

Post thumbnail Om toegang te krijgen tot de bestuursrechter moet je belanghebbende zijn. Bij de invulling van het belanghebbendebegrip wordt gezocht naar optimale, niet naar maximale rechtsbescherming. Daarbij spelen zowel principiële en rechtspolitieke argumenten als efficiencyoverwegingen een rol. Als gevolg daarvan is de feitelijke invulling van het belanghebbendebegrip altijd aan verandering onderhevig.

Rode draad | Toegang tot het recht
februari 2019
AA20190147

Inbezitneming van grond

A. van Hall

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 juni 1999 (mrs. Eekhof-de Vries, Bakker, Suyver) Verandering in de staat van onroerende zaken uit waterstaatsrechtelijke overwegingen. Belangen van rechthebbenden vorderen redelijkerwijs geen onteigening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1999
AA19990764

maart 2007

Katern 102: Bestuursprocesrecht

A.T. Marseille

maart 2007

Katern 102: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

M. Bruin

september 1992

Katern 44: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Resultaat 1–12 van de 31 resultaten wordt getoond