Toont alle 11 resultaten

Autonomie in het contractenrecht: de bescherming van de ondernemer

I.S.J. Houben

Post thumbnail

Recente juridische ontwikkelingen geven blijk van een tendens om niet alleen de consument, maar ook de ondernemer als ‘zwakkere’ contractspartij steeds meer bescherming te bieden. Deze bijdrage analyseert enkele voorbeelden van deze ontwikkeling, waaronder rechtspraak en regelgeving inzake de zogenoemde ‘swap-overeenkomsten’, acquisitiefraude en franchisenemers, en bespreekt de gevolgen van deze voortschrijdende bevoogding in het contractenrecht voor de autonomie van de contractspartijen.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170600

Bescherming van zwakkere personen, de zogenaamde personae miserabiles, in het familie(vermogens)recht, in het bijzonder het belang van het kind

J.J.M. Grapperhaus, A.J.M. Nuytinck

Post thumbnail In dit artikel komen de in het Nederlandse recht als handelingsonbekwaam aangewezen personen aan de orde, te weten de minderjarigen en de onder curatele gestelden. Bij de minderjarigen komt met name het begrip 'het belang van het kind' aan de orde. De regeling van de onder curatele gestelden komt een stuk korter aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2008
AA20080861

Consumentenrecht: een zaak voor de Europese Unie

Een kritische beschouwing over het ontwerp voor een Europese richtlijn consumentenrechten

J.M. Smits

Post thumbnail In oktober 2008 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten. Dit voorstel breekt met de huidige Europese praktijk van minimumharmonisatie: het beoogt een volledige harmonisatie van een aantal belangrijke terreinen van consumentenrecht. Deze bijdrage is kritisch over deze ontwikkeling. Bepleit wordt een gedifferentieerde benadering: of minimum- of maximumharmonisatie de voorkeur verdient hangt af van diverse factoren.

Verdieping | Studentartikel
juni 2009
AA20090367

De Ongevallenwet

R.J.S. Schwitters

In 1901 werd na veel tumult de Ongevallenwet aangenomen. Met deze wet verzekerde de staat een uitkering aan in een groot aantal bedrijfstakkenwerkzame werknemers die op hun werk door een ongeval getroffen waren. In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' worden de achtergronden bij deze wet besproken.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2009
AA20090683

De partijongelijkheid en de consequenties daarvan in een civiele procedure

J.M. van Dunné

In dit artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de rechtshulp in civiele zaken door advocaten waarbij de constante scholing van advocaten, ongelijkheid van procespartijen, bescherming van de zwakkere partij aan de orde komt. Ook wordt er ingegaan op de taak van de Hoge Raad en het openbaar ministerie bij de bescherming van de zwakkere partij en het nut van class actions en de action civile bij de rechtsbescherming voor de zwakkeren in de samenleving.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050545

De wonderbaarlijke wedergeboorte(n) van de cosument

E.H. Hondius

In deze column gaat Hondius in op het succes van de Europese Unie dat het heeft gehad op het consumentenrecht en de (moderne) bedreigingen die er uit voortvloeiden.

Opinie | Column
juni 2009
AA20090379

Inleiding Rode Draad

A. Snijder-Lobik, T.B. Trotman, H. Wattendorff

Inleiding bij de Rode draad voor 1991 'De positie van onbekwamen in het recht'. In de inleiding worden verschillende facetten hiervan geschetst.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
januari 1991
AA19910020

Internationale consumentenovereenkomsten: wijziging van artikel 5 EVO gewenst!

C. Joustra

Bespreking van een proefschrift waarbij de vraag centraal staat welk recht van toepassing is indien een consument een internationale overeenkomst sluit. Aan de hand van het Europees Verdrag inzake verbintenissen uit overeenkomst wordt bekeken hoeveel rechtsbescherming consumenten toekomt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 1997
AA19970828

Over de nieuwe zwakheden van de consument en wat eraan te doen

A. Vandenberghe

In dit artikel wordt in gegaan op de het consumentenrecht vanuit economisch perspectief. De voor- en nadelen van de vrije markt alsmede de contractsvrijheid komen aan de orde. Ook komt de 'homo economicus' aan de orde. Vervolgens wordt behandeld of het wenselijk is dat er wordt ingegrepen om consumenten te beschermen.

Verdieping | Studentartikel
juni 2009
AA20090389

Recht voor kinderen

M. de Langen

In deze bijdrage zal een beeld geschetst worden van de ontwikkeling in het denken over de positie van kinderen in het recht gedurende de laatste eeuw. Onder andere komen de kinderwetten van rond 1900 aan de orde, het belang van het kind en de betekenis van mensenrechten voor kinderen. Van belang zijnde jurisprudentie en wetsvoorstellen worden ook besproken.

Overig | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
maart 1991
AA19910213

Rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht

M. Rood-De Boer

Na een korte omschrijving van wat onder het begrip rechtsbeginselen en -begrippen wordt verstaan gaat de auteur in op de klassieke rechtsbeginselen in het personen-, familie- en jeugdrecht. Daartoe komen met name vrijheid, gelijkheid en verantwoordelijkheid aan de orde. In de derde paragraaf worden nieuwe rechtsbeginselen besproken zoals evenredigheid, proportionaliteit, redelijkheid en toets- en controleerbaarheid.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910802

Toont alle 11 resultaten