Toont alle 6 resultaten

Corporate governance, dual-class-aandelenstructuren en waarom het Duitse model niet werkt

T.A. Keijzer

Titiaan Keijzer onderzoekt indit artikel het nut van mechanismen die aan sommige investeerders meer zeggenschapsrechten of financiële rechten toekennen dan aan andere.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2021
AA20210205

De duistere controlestructuur van Nederlandse beursvennootschappen

C. van der Elst

De controlestructuur van beursvennootschappen blijkt een belangrijk hulpmiddel ter beoordeling van het succes van de onderneming. vele landen hebben inmiddels maatregelen genomen om de financiële markten gedegen te informeren over deze controlestructuur. Het Nederlandse systeem slaagt hierin alsnog niet. De controle over en het aandeelhouderschap van Nederlandse Fondsen is enkel ruwweg te schatten. De nieuwe wet structuurregeling komt slechts ten dele aan dit euvel tegemoet.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2004
AA20040620

De nieuwe Nederlandse corporate governance code 2008

W.B. Kuijpers, M. Meinema

Post thumbnail Op 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (hierna: de Commissie Frijns) de aangepaste Nederlandse corporate governance code gepubliceerd. De door de Commissie Tabaksblat in 2003 vastgestelde Nederlandse corporate governance code is daarmee aan de actualiteit aangepast. De nieuwe Code moet nog door het kabinet wettelijk worden verankerd, zodat Nederlandse beursvennootschappen verplicht worden de principes en best practice-bepalingen uit de aangepaste Code toe te passen of in hun jaarverslag uit te leggen waarom zij deze niet toepassen (‘pas toe of leg uit’-beginsel). In dit artikel wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Code, de verhouding tussen de Code en de wetgeving en de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Code uit 2003.

Verdieping | Studentartikel
maart 2009
AA20090178

Een nieuwe vastgoed eigendomssituatie in Kyrgyzstan. Een onderzoek naar de samenhang tussen de herziening van zeggenschap over vastgoed, voedselzekerheid en economische ontwikkeling

H. Dekker

Dit onderzoek start met zeggenschap over vastgoed en de recente verandering ervan. Vervolgens wordt verband gelegd tussen zeggenschap over vastgoed, voedselzekerheid en economische ontwikkeling. Bij verandering van zeggenschap over vastgoed zijn dit namelijk de twee belangrijkste doelstellingen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2002
AA20020296

Het goedkeuringsrecht in een crisissituatie

D.J.W. Jongsma, J. Klijnsma

In dit redactionele artikel wordt kort ingegaan op de reikwijdte van art. 2:107a BW. Het daarin neergelegde goedkeuringsvereiste levert in tijden van crisis de nodige vertraging op. In het artikel wordt ingegaan op recente uitspraken van de Ondernemingskamer over de mogelijk vereiste goedkeuring bij de verkoop van een gedeelte van Fortis aan de Nederlandse Staat. Ook wordt er ingegaan op een eventuele aansprakelijkheidskwestie wegens wanbeleid indien de rechter zou oordelen dat goedkeuring door de aandeelhouders vereist is.

Opinie | Redactioneel
mei 2009
AA20090293

Van Waning-Van der Vliet

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 3 april 1992, nr. 14577, ECLI:NL:HR:1992:ZC0564, NJ 1992, 411 m.nt. Maeijer (Van Waning/Van der Vliet) Arrest van de Hoge Raad waarin bepaald wordt dat betalingsonmacht van een bv kan bestaan uit de betalingsonwil van degene die volledige zeggenschap over de vennootschap heeft. Het niet-gebruik maken van een krediet faciliteit door de vennootschap op instignatie van de enig zeghebbende kan volgens de Hoge Raad een onrechtmatige daad opleveren van degene die volledig zeggenschap heeft tegen de schuldeiser. In de noot wordt hier dieper op ingegaan en worden de moeilijkheden rond deze zaak verder toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1993
AA19930201

Toont alle 6 resultaten