vertrouwen

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

De nieuwe Nederlandse corporate governance code 2008

W.B. Kuijpers, M. Meinema

Post thumbnail Op 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (hierna: de Commissie Frijns) de aangepaste Nederlandse corporate governance code gepubliceerd. De door de Commissie Tabaksblat in 2003 vastgestelde Nederlandse corporate governance code is daarmee aan de actualiteit aangepast. De nieuwe Code moet nog door het kabinet wettelijk worden verankerd, zodat Nederlandse beursvennootschappen verplicht worden de principes en best practice-bepalingen uit de aangepaste Code toe te passen of in hun jaarverslag uit te leggen waarom zij deze niet toepassen (‘pas toe of leg uit’-beginsel). In dit artikel wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Code, de verhouding tussen de Code en de wetgeving en de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Code uit 2003.

Verdieping | Studentartikel
maart 2009
AA20090178

De overheid en haar burgers

J.A. Peters

Post thumbnail In deze amuse gaat de auteur in op het vertrouwen van de burger in de politiek en het vertrouwen van de politiek in de burger. De schrijver constateert dat de politici zich steeds verder afkeren van de kiezers wat volgens de auteur een wantrouwen in de democratie weergeeft.

Opinie | Amuse
maart 2008
AA20080184

De temporele dimensie van de rechtsstaat

Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag van de Raad van State

M. Adams

Post thumbnail

In het eerste, meer beschouwende, hoofdstuk van het Jaarverslag van de Raad van State, worden actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen geduid in het licht van de waarden en vereisten van de rechtsstaat. In dit artikel wordt naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag de relatie tussen de vermelde waarden en vereisten en het tempo waarmee politieke en bestuurlijke actoren handelen, gethematiseerd.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2016
AA20160787

Een nieuw panopticon

Over het doel van tuchtrecht

J.E. Soeharno

Post thumbnail

De auteur bespreekt het doel van tuchtrecht, alsook drie actuele uitdagingen, tegen de bredere achtergrond van tucht. 

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160494

Epistemische bedreigingen van de rechtsstaat

A.R. Mackor

Post thumbnail Het maatschappelijke vertrouwen in kennis, meer in het bijzonder in wetenschap, lijkt onder druk te staan. Het verlies van vertrouwen in de wetenschap kan ook het vertrouwen in de overheid ondermijnen. Bovendien vormt het een bedreiging van de democratische rechtsstaat. Waarom? Anne Ruth Mackor beargumenteert in dit artikel dat de democratische rechtsstaat en de moderne wetenschap hun grondslag vinden in de idealen van de verlichting en dat deze idealen de laatste jaren ondermijnd worden op de sociale media.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2023
AA20230194

Kanttekeningen bij het rapport van de Commissie-De Koning

R. Schreuder

Dit artikel beoogt de lezer beter in staat te stellen om de discussie over staatkundige vernieuwing te doorgronden. Geprobeerd wordt om duidelijk te maken hoe de drang tot machtsbehoud van politieke partijen en de daarmee samenhangende vooringenomenheid een rol spelen bij deze discussie. De analyse van de relatie tussen kiezer en gekozene die de Commissie-De Koning in het kader van deze discussie heeft gemaakt, dient hiervoor als vertrekpunt. Daarna wordt in dit artikel het nut van de relatie kiezer-gekozene als invalshoek bij het vraagstuk van staatkundige vernieuwing in twijfel getrokken. Tot slot wordt een voorstel gedaan om tot een duidelijker vernieuwingsdebat te komen.

Verdieping | Studentartikel
september 1993
AA19930609

september 1988

Katern 28: Burgerlijk procesrecht

A.G. Castermans, M.E. Franke, W.L. Valk, M.A.C. Veeger

juni 1992

Katern 43: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, J.M. Smits, F.A. Steketee

september 1992

Katern 44: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

Oplichting nader beschouwd

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 20 december 2016, nr. 15/00911, ECLI:NL:HR:2016:2889, NJ 2017/157, m.nt. N. Keijzer

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170528

Publiek recht

P. van der Grinten, J. Struycken

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de toegenomen belangstelling voor recht in de samenleving. De redacteuren concluderen dat dit het begrip van en het vertrouwen in het recht door de burger niet groter maakt. De overheid zou meer aan voorlichting moeten doen.

Opinie | Redactioneel
december 1993
AA19930846

The proof of the pudding is in the eating

Boekbespreking van 'Het fait accompli in het vermogensrecht' van mr. B.W.M. Nieskens-Isphording

E. Florijn

In dit artikel wordt het proefschrift van Nieskens-Isphording besproken. In het proefschrift staat het ontstaan en de gebondenheid aan verbintenissen centraal. In het artikel wordt eerst ingegaan op het systeem van ontstaansbronnen van verbintenis waarbij ook de vertrouwensleer aan de orde komt. Nieskens-Isphording wijst het vertrouwen als ontstaansbron als van verbintenis af en wijst erop dat het eigendomsrecht het wezen van het privaatrecht is. Alle eigendomsverschuivingen komen tot stand door verrijking en verarming.

Literatuur | Boekbespreking
december 1991
AA19911144

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond