vennootschapsrecht

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

‘Het recht is intellectueel buiten­gewoon interessant, maar het gaat om de functie die het vervult in de samenleving’

Interview met prof.mr. P. van Schilfgaarde

M. Neekilappillai, E.F. Verheul

Post thumbnail Peter van Schilfgaarde is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. In 1969 verdedigde hij in Leiden zijn proefschrift over toerekening van rechtshandelingen. Een jaar later werd hij hoogleraar Handelsrecht in Groningen en in 1989 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht. Het professoraat in Utrecht combineerde hij met de advocatuur in Den Haag en Amsterdam. Daarnaast was hij contacthoogleraar en annotator bij Ars Aequi van 1979 tot 1988 en sedertdien annotator bij de NJ. Bovendien geniet hij onder studenten grote bekendheid vanwege zijn gele ondernemingsrechtelijke handboek Van de BV en de NV. Genoeg redenen voor de redactie om prof.mr. Van Schilfgaarde te interviewen.

Perspectief | Interview
februari 2014
AA20140146

Autonomie en paternalisme in het ondernemingsrecht van Nederland en Delaware

T.A. Keijzer

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt met breed penseel besproken in hoeverre sprake is van een vennootschapsrechtelijk zelfbeschikkingsrecht in Nederland en Delaware. Kunnen actoren hun eigen positie bepalen, of zijn belangrijke keuzes opgelegd door de wetgever? Daartoe worden de wetssystematiek en de verhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering geanalyseerd.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170610

Beantwoording rechtsvraag (282) vennootschapsrecht

M. Verhorst, H.J. Vetter

Aan de hand van een vennootschapsrechtelijke casus zijn enkele vragen gesteld, waarna de lezers van dit blad werden opgeroepen hun antwoorden in te sturen, hier zijn de antwoorden op de gestelde vragen gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2000
AA20000122

De Europese vennootschap

G.M. ter Huurne

Een bespreking van de nieuwe regelingen inzake de Europese vennootschap, naar aanleiding van het in werking treden van 'De Uitvoeringswet verordening Europese vennooschap' en 'de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap'.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2006
AA20060123

Doorbraak van aansprakelijkheid in het IPR

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Vijfde kamer) 18 juli 2013, zaak C‑147/12, ECLI:EU:C:2013:490 (ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments BV (Öfab))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130948

Europees vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR

P. Roos

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie een aantal arresten gewezen, die van groot belang zijn voor de inhoud van de vestigingsvrijheid van het EEG-Verdrag, alsmede voor het internationaal privaatrecht dat van toepassing is op vennootschappen. Het op 27 september 1988 gewezen arrest inzake de zetelverplaatsing van Daily Mail is voorlopig de laatste in deze serie. In de onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de gewezen arresten en de consequenties die hieruit voortvloeien.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890382

Internationale fusie als uitoefening van het recht van vrije vestiging (artikel 52 EEG)

C.T. Dekker

Met het oog op de verwezenlijking van de interne markt in de EG, die in 1992 zou moeten plaatsvinden, worden veel fusies verwacht en ook reeds aangegaan. Ook grensoverschrijdende fusies. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe die internationale fusie en de rechtsinstrumenten die daarvoor door de Europese Commissie worden voorgesteld (het ontwerp voor een tiende richtlijn inzake het vennootschapsrecht en het ontwerp-Statuut voor de Europese N.V.), moeten worden gezien in het licht van de vrijheid van vestiging, die deel uitmaakt van die tot stand te brengen interne markt.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890375

Nijmegen vs. Tilburg: tussen rechtspersoon en onderneming

Interview met prof.mr. J.M.M. M aeij er en prof.mr. M .J.G.C. R aaij makers

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

De door de Hertog van Parma tot Belvdre omgedoopte vestingtoren in Nijmegen was het toneel van een uniek gesprek tussen twee hoofdrolspelers in een rechtsgeleerd debat over rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen. Na een eerste deel waarin we kennis maken met de personen achter de hoogleraren, volgt een vurig discours over de grondslagen van het ondernemingsrecht, waarin Maeijer en Raaijmakers vol passie hun standpunten verdedigen en ten slotte met ons van gedachten wisselen over de toekomst van Business Law in Nederland. Onderwerpen zoals het begrip onderneming, rechtspersoonlijkheid, personenvennootschappen, flexibilisering van de BV, de (toekomst van de) Ondernemingskamer en de invloed van het Europees recht komen uitvoerig aan de orde.

Verdieping | Interview
april 2007
AA20070332

Over rode draken en rode lantaarns

S.M. Bartman

Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:445 (Red Dragon)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2023
AA20230881

Over vennootschapsrechtelijke ethiek en de doorwerking van buitenlandse rechtsnormen

A. Breedveld, P. Roos

In dit redactionele artikel wordt de toepassing van buitenlands recht op een Nederlands vennootschap besproken. Rechtstreekse toepassing zou strijdig zijn met het internationale privaatrecht en de rechtszekerheid. Toch meent de redactie dat bij de invulling en interpretatie van bepalingen van Nederlands recht aan buitenlandse rechtsnormen gewicht dient te worden toegekend. Met name bij de invulling van een open norm als redelijkheid en billijkheid zou hiervoor ruimte bestaan. Voordelen van een dergelijke interpretatie worden kort besproken.

Opinie | Redactioneel
januari 1989
AA19890001

Polbud: een paradigmawisseling voor grensoverschrijdende omzettingen?

T.A. Keijzer, O. Oost, P.J. Suurd

Op 25 oktober jongstleden wees het Europese Hof van Justitie arrest in de Polbud-zaak. Het arrest vormt een interessante toevoeging aan het reeds indrukwekkende bouwsel van het Hof van Justitie inzake grensoverschrijdende omzettingen. In deze bijdrage bespreken wij de Polbud-zaak en wordt deze in een breder verband geplaatst. Zien wij het goed, dan heeft het Hof van Justitie het uitvoeren van een grensoverschrijdende omzetting aanzienlijk vereenvoudigd. De werkelijkezetelleer lijkt bovendien nog verder dan reeds het geval was in het defensief te worden gedrongen.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2017
AA20170979

Theo Raaijmakers geannoteerd (Digitaal boek)

Verspreide geschriften van Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers, ieder voorzien van een reflectie van de hand van een van zijn academische verwanten

G.T.M.J. Raaijmakers, A.F. Verdam

Post thumbnail 40 jaar beschouwingen van Prof. mr. M.J.C.G. (Theo) Raaijmakers op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht geannoteerd.

9789493199224 - 05-10-2021

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond