Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

‘Voorwaardelijke vergelijkbaarheid’ in het EU-recht op het terrein van de vennootschapsbelasting

M.F. de Wilde

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 juli 2018, C-28/17, ECLI:​EU:​C:​2018:​526 (NN A/S t. Skatteministeriet)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2018
AA20180924

Anders dan bij leningen geen fiscale herkwalificatie van kapitaal

J.N. Bouwman

Post thumbnail De verschillende behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting leidt regelmatig tot discussies over het fiscale karakter van een vermogensverstrekking. In de arresten van 7 februari 2014 was aan de orde of de Hoge Raad op dit punt zou besluiten tot een nieuwe rechtsontwikkeling, namelijk het aanmerken van aandelenkapitaal als vreemd vermogen.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2014
AA20140815

De waardering van het ondernemingsvermogen bij de start van de onderneming

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 21 november 1990, nr. 26.197, ECLI:NL:HR:1990:ZC4447 Uitspraak van de Hoge Raad over de commerciële activiteiten van een stichting waarbij de Hoge Raad ten aanzien van de waardering voor de vennootschapsbelasting de volgende regel voorschrijft: Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat een stichting die een onderneming gaat drijven en als gevolg daarvan belastingplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting, de op dat moment aanwezige goodwill niet in de openingsbalans kan activeren en de bij het einde van de onderneming aanwezige goodwill evenmin in de eindbalans behoeft op te nemen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1991
AA19910334

Dividendstripping: beleggen voor gevorderden met een kwade reuk

J.H.M. Arts

Post thumbnail In deze amuse schrijft Hans Arts over dividendstripping, dat niet verboden is, maar vanwege de bedoeling om fiscaal voordeel te behalen wel in een kwade reuk staat.

Opinie | Amuse
maart 2023
AA20230166

Dubbele vestigingsplaats

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 29 juni 1988, nr. 24.738, ECLI:NL:HR:1988:ZC3857, BNB 1988/331 (Engelse fiscale eenheid) Fiscale uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot. In de uitspraak geeft de Hoge Raad de volgende rechtsregel voor de dubbele vestigingsplaats voor BV's voor wat betreft vestiging in Nederland en daaruit voortvloeiende belastingplichtigheid: 'Een naar Nederlands recht opgerichte BV met feitelijke leiding in het buitenland wordt voor de toepassing van de wet op de vennootschapsbelasting geacht in Nederland te zijn gevestigd'.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1989
AA19890282

Fiscale aspecten van aan werknemers toegekende optierechten op aandelen

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 16 oktober 1996, nr. 31 589, ECLI:NL:HR:1996:AA1719 In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de fiscale aspecten van aan werknemers toegekende optieregelingen. Volgens de Hoge Raad komen deze toegekende optieregelingen voor de werkelijke waarde in aanmerking voor aftrek van de winst van de onderneming.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1997
AA19970748

Gevolgen van de verstrekking van een onzakelijke lening door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap

A.O. Lubbers

Hoge Raad 25 november 2011, nr. 08/05323, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, LJN: BN3442 (onzakelijke-lening-arresten)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2012
AA20120044

maart 2008

Katern 106: Faillissementsrecht

N.S.G.J. Vermunt

september 1996

Katern 60: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

maart 1997

Katern 62: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Opties en deelnemingsvrijstelling (het Falconarrest)

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 22 november 2002, nr. 36 272, ECLI:NL:HR:2002:AD8488, BNB 2003/34. Ook bekend als het Falcon-arrest. In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op het belangrijke deel van de vennootschapsbelasting: de deelnemingsvrijstelling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030672

Parlementariër is een leuke hondebaan

Interview met dr. W.A.F.G. Vermeend

M.M. Dolman, E. Florijn

Dr. W.A.F.G. Vermeend was gedurende zijn leven docent belastingrecht, journalist, belastingadviseur van Curaçao en als vice-voor-zitter van de Belastingcommissie van de Nederlandse Antillen. In oktober 1981 werd Vermeend penningmeester van het landelijke dagelijks bestuur van de Partij van de Arbeid, voor welke partij hij in juni 1984 zitting nam in de Tweede Kamer, als opvolger van de heer Patijn. In dit interview komt allereerst zijn visie op de functie van het parlement als medewetgever en de invloed van het parlement op de kwaliteit van wetgeving en externe deskundigen in het parlement aan de orde. Daarna wordt de afwikkeling van enkele initiatiefwetsvoorstellen van zijn hand besproken. Vervolgens komt zijn proefschrift over fiscale investeringsfaciliteiten en vervroegde afschrijving van de investeringsaftrek aan bod. Tenslotte laat Vermeend zijn licht schijnen over de huidige stand van zaken in de fiscale wetgeving en het belastingstelsel.

Verdieping | Interview
juli 1989
AA19890653

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond