Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond

Over regels voor het samenspel tussen overheid en belangenbehartigers

Waarom effectieve lobbywetgeving meer is dan transparantie en integriteit

C.H.J.M. Braun, B. Fraussen

Post thumbnail Belangenvertegenwoordiging is een proces van maatschappelijke belangenbehartiging en een responsief openbaar bestuur. Beide elementen zijn met elkaar verweven en geven belangenvertegenwoordiging in een parlementaire democratie vorm. Dit leidt tot een complex samenspel waarbij beleidsmakers en belangenbehartigers wederzijdse verantwoordelijkheden hebben. Wet- en regelgeving kan alleen effectief zijn als het gebaseerd is op dit complexe samenspel en een expliciete keuze voor een of meerdere van de daaruit vloeiende grondslagen: gelijk speelveld, transparantie, responsiviteit en verantwoording.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2023
AA20230332

Publieke dialoog: onmisbaar en onvervangbaar voor cultureel erfgoed

M.A. Beernink

Post thumbnail Rondom de bescherming van belangrijke roerende cultuurgoederen bestaan fundamentele vragen die de spanning weergeven tussen het private belang van de particuliere eigenaar van een cultuurgoed en het publieke belang van het behoud ervan. De besluitvorming in de waarderingsprocedure van beschermde cultuurgoederen dient een sterke democratische waarborg van onafhankelijkheid, transparantie en objectiviteit in zich te dragen. In dit artikel wordt toepassing van een theorie van dialogische democratie als kader uitgewerkt voor dit proces, waarbij hybride fora als instrument dienen voor het bereiken van een breed gedragen democratisch besluit. Gebruik van dit kader zou kunnen bijdragen aan een sterkere rechtvaardiging op de inbreuk op het eigendomsrecht.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230546

Spanningen bij de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming door de faillissementscurator

M.D. Reijneveld

Op 30 januari 2023 promoveerde Minke Reijneveld aan de Radboud Universiteit met het proefschrift ‘Gegevensbescherming in faillissement’. In deze bijdrage vertelt ze over haar onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2023
AA20230379

SyRI: bij voorbaat verdacht

Patroon Legal Design

Deze maand brengt Patroon Legal Design de SyRI-uitspraak van de rechtbank Den Haag van 5 februari 2020 in beeld.

Recht in Beeld
februari 2022
AA20220097

Toegang tot overheidsinformatie in beweging

E.J. Daalder

Transparantie en openheid zijn voor het goed functioneren van de overheid onontbeerlijk. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) speelt hierin een belangrijke rol. Er is echter wel het een en ander op te merken aan de huidige wet. In deze bijdrage bespreekt Eric Daalder de initiatieven en discussiepunten om tot een verbetering van de Wob te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2013
AA20130658

Transparantie en rechterlijke autonomie

R.J. Verschoof

Post thumbnail De Hoge Raad deed uitspraak op drie klachten van de procureur-generaal. De drie uitspraken bevestigen het adagium dat een rechter alleen door zijn vonnissen spreekt. Hoe zit het dan met de transparantie, waarvan gezegd wordt dat die moet toenemen in de rechtspraak? Een stap in de verkeerde richting?

Opinie | Opiniërend artikel
november 2013
AA20130821

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond