toezicht

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

Balanceren tussen vertrouwen en wantrouwen: vliegen we uit de bocht?

L.A.G.M. van der Geld

Met de protocollen en procedures om toezicht te kunnen houden is het de laatste jaren flink uit de klauwen gelopen. Lucienne van der Geld schrijft in deze column dat zij graag meer kwaliteit en minder administratieve rompslomp ziet.

Opinie | Column
juni 2021
AA20210596

Beantwoording rechtsvraag (256) Bouwrecht

Een spelletje zwartepieten

M.A.M.C. van den Berg

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het bouwrecht waarbij aansprakelijkheid voor fouten, eigen schuld en toezicht aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1997
AA19970108

Bijzonder en openbaar onderwijs

P.J.J. Zoontjens

In dit artikel wordt ingegaan op het Nederlandse onderwijs, het duale stelsel daarbij, de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs, neutraliteit van het bijzonder onderwijs en het toezicht.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030563

De Jeugdwet

Jeugdzorg voortaan in handen van gemeenten

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Deze wet zal het stelsel van jeugdzorg ingrijpend wijzigen. Daarmee komt de regie in handen van de gemeente. Deze krijgt de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de individuele behoeften en het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving. Bij de nieuwe wet zijn echter serieuze kanttekeningen te plaatsen. Daarbij springt in het oog dat de meeste met mensenrechten samenhangen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140443

De Wet positie en toezicht advocatuur

D.J. Hesemans

Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste wijzigingen die in de Advocatenwet zijn doorgevoerd met de Wet positie en toezicht advocatuur, waarbij met name wordt ingegaan op het nieuwe toezicht op advocaten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2015
AA20150142

Een nieuw panopticon

Over het doel van tuchtrecht

J.E. Soeharno

Post thumbnail

De auteur bespreekt het doel van tuchtrecht, alsook drie actuele uitdagingen, tegen de bredere achtergrond van tucht. 

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160494

Financiële verslaggeving: een civielrechtelijke handhaving en een publieke taakstelling

M.A.M. Wagemakers

Een uiteenzetting van de financiële verslaglegging, waarbij de nieuwe wetgeving wordt besproken.Waarbij wordt gedacht om, zoals in het buitenland al veel gebeurd, een publieke toezichtcomponent te ontwikkelen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2004
AA20040236

Het Akkoord van Schengen en het Nederlandse vreemdelingenrecht

E. Lewin

Zijn een zodanige intensivering van het Nederlandse binnenlands toezicht op vreemdelingen of een zodanige harmonisatie van vreemdelingenwetgeving van Duitsland, Frankrijk en de Benelux mogelijk, dat bij de afschaffing van de grenscontroles tussen genoemde landen het Nederlandse vergunningenstelsel gehandhaafd kan worden?

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890514

Icesave: ‘If something seems too good to be true, it probably is’

H.M. Vletter-van Dort

Post thumbnail Hoe is het mogelijk dat duizenden Nederlanders miljoenen euro’s hebben overgeboekt naar Landsbanki, een IJslandse bank die internetspaarders (via haar speciale internetspaarproduct met de naam Icesave) een wel heel hoge rente bood op de bij haar ingelegde bedragen? Had De Nederlandsche Bank niet moeten ingrijpen? Koesterde niemand argwaan? Hoe kan het dat deze IJslandse bank failliet is gegaan, de IJslandse staat in haar faillissement heeft meegesleurd maar dat vrijwel alle Nederlandse particuliere spaarders het grootste deel van hun ingelegde centjes netjes terug hebben gekregen? Prof. Vletter-van Dort rangschikt de feiten en gaat dan in op de vraag of DNB had kunnen of moeten ingrijpen.

Verdieping | Studentartikel
december 2009
AA20090810

Instructiebevoegdheid in concernverhoudingen

H.J.C. van Geel

Een van de centrale thema's binnen het concernrecht vormt de instructiebevoegdheid van de moedervennootschap ten opzichte van de dochtervennootschap. Is zo'n instructie geoorloofd en zo ja, wat zijn de voorwaarden en waar liggen de grenzen? In dit artikel wordt geprobeerd een antwoord op deze vragen te geven. Vervolgens wordt ingegaan op een tweetal terreinen waarop de instructiebevoegdheid een rol speelt, te weten de concernfinanciering en de misbruikwetgeving. Aansluitend wordt de behoefte aan een wettelijk vastgelegd instructierecht besproken.

Verdieping | Studentartikel
mei 1990
AA19900267

december 1989

Katern 33: Staatsrecht

J. Bokma

Naar een maatschappelijke orde

P.C.E. van Wijmen

Post thumbnail Naar aanleiding van een onderzoek naar de advocatuur binnen de rechtsstaat, uitmondend in het rapport 'Naar een maatschappelijke orde', is er een wetsvoorstel ter wijziging van de Advocatenwet gekomen. In dit artikel worden naar aanleiding van voornoemd rapport, het wetsvoorstel en de consultatie daarvan bij de NOvA besproken: de kernwaarden op basis waarvan de advocaat de praktijk moet uitoefenen, de eigenstandige positie van de Orde, de toezichtstructuur en de werking van het tuchtrecht.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090126

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond