toezicht

Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe aandacht voor toezicht op vermogens­beheer bij minderjarigen

J.H.M. ter Haar

Hans ter Haar gaat in op rechtsvergelijkend onderzoek dat recent is gedaan naar de positie van kinderen in een vermogensrechtelijke context. Hij spitst zich daarbij vooral toe op toezicht op bewind over erfrechtelijke aanspraken, omdat het gebrekkige functioneren hiervan aanleiding was voor het onderzoek.
 

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 100

kinderpardon: onttrekking aan toezicht

Toezicht op gemeenten

P.W.C. Akkermans

Koninklijk besluit (KB) 3 juli 1989, nr. 98.016665, AB 1989, nr. 431 (met nt. PJS) Noot bij een Koninklijk Besluit dat ziet op het toezicht van gemeenten door de Kroon. In de noot wordt dieper in gegaan op mogelijkheid van de regering om corrigerend op te treden ten aanzien van de decentrale overheden. Er wordt onder meer ingegaan op de regeling van het toezicht in de Grondwet en Gemeentewet en het onderscheid tussen preventief en repressief toezicht wordt belicht. Daarnaast wordt er nog in gegaan op de bevoegdheden met betrekking tot buitenlands beleid door gemeenten en de invloed daarop door de regering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1990
AA19900183

Vechten tegen geweld

H. van der Tas, P. de Vries

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de plannen van de overheid om tegen te gaan dat jongeren aan geweld worden blootgesteld. Zo zou er een mediakeuring moeten komen, strengere eisen voor televisie-uitzendingen met geweld en hogere straffen bij overtreding.

Opinie | Redactioneel
juni 1997
AA19970386

Wet wapens en munitie

J. van Ees

Met ingang van 1 september 1989 trad in werking de Wet van 5 februari 1986, houdende nieuwe wettelijke regeling inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen, enzovoort van wapens en munitie (Wet wapens en munitie). De nieuwe wet bevat een administratief stelsel waarmee wordt beoogd het legale wapenbezit zo veel mogelijk te beheersen. Verder bevat de nieuwe wet ruime bevoegdheden voor de toezichthoudende ambtenaren, teneinde hen de mogelijkheden te bieden voor een zo effectief mogelijke bestrijding van het illegale wapenbezit. De ontwikkeling die de voorstellen met betrekking tot deze bevoegdheden tijdens de parlementaire behandeling hebben doorgemaakt, is een interessante. Op die ontwikkeling wordt in dit artikel kort teruggeblikt. Ook wordt er aandacht besteed de inhoud en systematiek van de WWM en het toezicht op de naleving van de WWM;

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1989
AA19890929

Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond