Showing all 11 results

Beantwoording rechtsvraag (206) detentierecht

C. Kelk, A. van Vliet

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het detentierecht waarbij op een aantal praktische vragen, zoals de uitleg van het detentiereglement en het feit dat er sprake is van een buitenlandse gevangene, in de vorm van een pleidooi antwoord dient te worden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1991
AA19911033

De Wet omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

I. Jansen

In dit artikel wordt de Wet omtrent de geneeskundige behandeling besproken. Deze wet, die wijziging brengt in het BW en bepaalde wetten reguleert de bijzondere verhouding tussen medisch hulpverlener en de patiënt. In dit artikel worden alle bijzondere facetten van de wet en de geneeskundige behandelingsovereenkomst besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1995
AA19950264

Huwelijksvermogensrecht en derden

B.E. Reinhartz

In het gewone vermogensrecht, neergelegd in de Boeken 3, 5, 6 en 7 BW, geldt een aantal basisbeginselen waarop het huwelijksvermogensrecht ook tegenwoordig nog inbreuk maakt. Voor de wetswijziging in 1992 geschiedde dat in nog grotere mate. In deze bijdrage zal ik mij afvragen of het voor de derde in bepaalde situaties uitmaakt of zijn wederpartij al dan niet getrouwd is. Tot slot zal ik ook een korte beschouwing wijden aan de vraag of de tendensen in het huwelijksvermogensrecht stroken met individualiseringstendensen die wij in de samenleving waarnemen.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
Mei 1997
AA19970279

Maart 1992

Katern 42: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, R. Smits, F.A. Steketee

Koop op afbetaling en artikel 1:88 lid 1 sub d BW

F. Jaspers, C. Rijckenberg

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op een aandelenleaseovereenkomst en in hoeverre het sluiten hiervan onder het toestemmingsrecht van van de echtgenoot valt.

Opinie | Redactioneel
Maart 2005
AA20050119

Nawoord op bovenstaande reactie

P.J. Wattel

De oorspronkelijke auteur geeft een nawoord op een reactie die is binnengekomen over een artikel dat ingaat op de demonstratievrijheid in Nederland, meer in het bijzonder het Haagse Binnenhof.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1991
AA19910321

Nederlandse Jurisprudentie 1993

G. Buist, C.E. du Perron

Afdruk van de Nederlandse Jurisprudentie van 1993 (!) waarin beneden staat dat toestemming tot annotatie is geweigerd.

Opinie | Redactioneel
Maart 1988
AA19880150

Rabo-Sporting Connection; Barcum-Sporting Connection

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 17 juni 1994, rek.nrs. 8424/8425, RvdW 1994, 135 (Rabo/Sporting Connection; Barcum/Sporting Connection) In dit artikel is aan de orde in hoeverre er bij de onderhandse executoriale verkoop bij een pandrecht bij de verzoekschriftprocedure die daarbij van toepassing is rechtsmiddelen open staan en hoe dit zich verhoudt tot het eigendomsrecht en het pandrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1995
AA19950283

Reactie: Het recht van meningsuiting en de Toren van Babbel

A.E. Schilder

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op een artikel in Ars Aequi over de demonstratievrijheid op het Binnenhof in Den Haag. De auteur betoogt dat de auteur van het eerdere artikel een aantal missers heeft gemaakt en doet de juiste feiten en de uitleg van de toepasselijke regels uit de doeken.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1991
AA19910319

Rechtsvraag (264) voor eerstejaars

Een jeugdzonde

G.R. de Groot

Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten. Aan de orde komt toestemming en risico aansprakelijkheid van de ouders.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1997
AA19970527

Toestemming als rechtvaardiging: zelfbeschikking in het strafrecht?

S.R. Bakker

In diverse gevallen kan de strafbaarheid of strafwaardigheid van bepaalde gedragingen worden beïnvloed of weggenomen wegens toestemming van het slachtoffer. Activiteiten in het studentenleven, deelneming aan sportwedstrijden en het ondergaan van medische ingrepen zijn daarvoor illustratief. In deze bijdrage wordt onder andere stilgestaan bij de voorwaarden voor een strafrechtelijk relevante toestemming, de al dan niet rechtvaardigende werking ervan en de ruimte voor zelfbeschikking in het Nederlandse strafrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2017
AA20170177

Showing all 11 results