studiefinanciering

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

‘Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten’

C. Tiel, H. Wattendorff

De Commissie koppeling studievoortgang en studiefinanciering onder leiding van R.J. in 't Veld heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om studievoortgang te verbeteren door koppeling daarvan aan de studiefinanciering. De Commissie acht verbetering van de studievoortgang vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk. Op grond van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd die zijn neergelegd in het rapport 'Leren loont'. De Commissie tracht haar doelstelling te verwezenlijken door financiële prikkels te geven aan zowel studenten als aan universiteiten. De redactie zet in deze bijdrage uiteen waarom zij de voorstellen van de commissie onjuist en zelfs onrechtvaardig vindt. Zo zouden zij een onevenredig grote druk op bepaalde groepen studenten leggen, en daarnaast een achteruitgang van de onderwijskwaliteit veroorzaken.

Opinie | Redactioneel
november 1989
AA19890914

De tempobeurs: de genadeslag?

P. van der Grinten, I. Meijer

Al sinds de invoering van de Wet op de studiefinanciering in 1986 wordt aan deze wet gesleuteld en geschaafd. Het blijkt onmogelijk om goede ramingen te maken van het beroep dat op deze wet wordt gedaan, en de opeenvolgende ministers van Onderwijs zien zich dan ook steeds genoodzaakt om bezuinigende maatregelen door te voeren, om zo de onderwijsbegroting enigszins te kunnen beheersen en economische tegenvallers op te vangen. Dat zij hiermee de toegankelijkheid tot de universiteiten bemoeilijken en de universitaire opleidingen laten vervlakken, lijken de ministers zich niet te realiseren. Naar aanleiding van het nieuwste voorstel van minister Ritzen, invoering van een tempobeurs voor alle studenten, willen wij stil staan bij de situatie vóór 1986, de belangrijkste wijzigingen in de Wet op de studiefinanciering tot nu toe en het voorstel inzake de tempobeurs.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 1993
AA19930032

EG-Hof beslist: ‘Belgische echtgenote valt onder het gezag van haar Belgische echtgenoot, hun kind krijgt daardoor Nederlandse studiefinanciering!’

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 8 juni 1999, zaak C-337/97, ECLI:EU:C:1999:284, JB 1999, nr. 148, p. 718; NJB 1999, nr. 20, p. 1264; Juridisch up to Date, 12 augustus 1999, p. 7 (C.P.M. Meeusen en Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (IBG)) Dit arrest gaat om het recht op studiefinanciering avn een kind waarvan het gezin gebruik maakt van het vrije verkeer van personen. Er komen twee onderwerpen aan de orde die Gemeenschapsrechtelijk bekeken nog niet uitgekristalliseerd zijn. Ten eerste het begrip werknemer gekoppeld aan relaties binnen een gezin en ten tweede het begrip interne markt en de gevolgen voor eigen onderdanen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1999
AA19990838

Het Harmonisatiewet-arrest ofwel: de plaats van de rechter

J.A. Peters

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2010
AA20100361

Hulde aan de tempobeurs en Nawoord op bovenstaande reactie

P. van der Grinten, I. Meijer, W. Runderkamp

Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de invoering van de tempobeurs. De auteur vindt het een goede regeling.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1993
AA19930249

juni 1992

Katern 43: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

juni 2006

katern 99: Vreemdelingenrecht

H. Battjes

Na het Maagdenhuis: vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs

P.W.A. Huisman

Post thumbnail

De bezetting van het Bungehuis en later het Maagdenhuis was een spontane uiting van onvrede over de bestuurlijke gang van zaken bij de Universiteit van Amsterdam. Beleid en wetgeving richten zich op verdere versterking van de medezeggenschap, maar de belangstelling vanuit de universitaire gemeenschap lijkt tegelijk nihil; de legitimiteit van medezeggenschap staat daardoor onder druk.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2015
AA20151020

Nawoord op bovenstaande reactie

H.S.J. Albers

Nawoord bij een reactie op een eerder in artikel in Ars Aequi over de onverenigbaarheid van de OV-jaarkaart-regeling en art. 5 EEG.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1992
AA19920410

Nederlands Hoger onderwijs en de Europese Unie

R.H. van Ooik, A.A.M. Schrauwen

Dit stuk geeft een overzicht van de invloed van het recht van de Europese Unie op het Nederlandse hoger onderwijs.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2004
AA20040369

Onderwijsballonnen

F.G.H. Kristen, M. Thöenes

Redactioneel artikel over de onzekerheid die de uitlatingen van de minister van Onderwijs & Wetenschappen teweeg brengen over de veranderingen in het hoger onderwijs en die rechtspositie en rechtszekerheid van (aankomend) studenten aantast.

Opinie | Redactioneel
september 1995
AA19950657

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 83

Commissie tegen Nederland: 'studiefinanciering: 3-uit-6-eis'

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond