strafbaar feit

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Ademanalyse-arrest I

M.S. Groenhuijsen

Hoge Raad 6 maart 1990, nr. 87565, ECLI:NL:HR:1990:ZC8499, NJ 1990, 467 m.n. Sch. Ook bekend als Ademanalyse-arrest I. Dit arrest is van groot belang voor de praktijk van het verkeersrecht. De wettelijke regeling van de ademanalyse is voorshands gesauveerd, zodat de opsporing en vervolging van rijden onder invloed weer overal ter hand kan worden genomen. De betekenis van de onderhavige beslissing reikt evenwel mogelijk nog verder: de door de Hoge Raad gebezigde overwegingen leiden rechtstreeks tot de vraag naar het bestaansrecht van het vigerende gematigd-accusatoire strafgeding. Daarom vormt dit arrest wellicht een mijlpaal in de ontwikkeling van het strafprocesrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1990
AA19900961

Bosgevechten in de hooliganscene

Een verkenning van de rol van het strafrecht bij bosgevechten

B. Groothoff, C.J.J. Visser

Post thumbnail In dit artikel gaan wij in op bosgevechten in de hooliganscene. Bosgevechten kenmerken zich door de afgelegen locaties, spelregels omtrent de wijze waarop het gevecht plaatsvindt en een lage aangiftebereidheid bij de deelnemers. In het artikel gaan we in op de vraag aan welke strafbare feiten deelnemers aan bosgevechten zich schuldig maken. Tevens analyseren we aan de hand van traditionele strafdoelen of een strafrechtelijke aanpak van bosgevechten een hogere prioriteit verdient.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2024
AA20240413

Civiel (straf )recht

S.R. Damminga, R.M. Pasma

Kort redactioneel artikel over de wisselwerking tussen straftrecht en faillissementsrecht rondom een zaak waarbij de schuldsaneringsregeling een rol speelt.

Opinie | Redactioneel
juni 2003
AA20030415

Controle door de FIOD

Hantering controlebevoegdheden door de fiscus in geval van verdenking

G. Knigge

Hoge Raad 26 april 1988, nr. 82.604, ECLI:NL:HR:1988:AD5708, NJ 1989, 390, mrs. Van der Ven, Jeukens, Mout, Davids, Govaerts; A-G Remmelink Uitspraak van de Hoge Raad met bijbehorende noot op het gebied van het fiscale strafprocesrecht. In deze uitspraak komt aan de orde in hoeverre iemand bij verdenking tot belastingontduiking een spreekplicht heeft en wat de bevoegdheden van de FIOD zijn. In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt er oudere jurisprudentie aangehaald.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1988
AA19880772

De constitutionele positie van de strafrechter

J.J.J. Sillen

Post thumbnail Bepalingen die het één noch het ander doen kunnen worden gemist, daar zal iedereen het over eens zijn. En een bepaling die volgens Joost Sillen daaraan zonder meer voldoet is artikel 113 lid 1 Grondwet.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
april 2023
AA20230244

De nieuwe Mededingingswet

T. Pen

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het al dan niet verschijnen van wetgeving die stalking of hinderlijke belaging strafbaar stelt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1997
AA19970858

Drugsverbod: waarom?

R. Dufour

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op legalisering van het drugsverbod. De auteur onderbouwt zijn mening met cijfers en feiten uit de wetenschap.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1994
AA19940510

Een nieuw Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen en Aruba?

S. van Gessel, M.F.J. Haak

In dit redactionele artikel wordt door twee redacteurs van Ars Aequi ingegaan op het nieuwe Wetboek van Strafvordering op de Nederlandse Antillen waar de cautie pas later behoeft te worden gegeven dan in Nederland en er voor verdachten een legitimatieplicht bestaat. Ook wordt er ingegaan op het strafrechtelijk kort geding waarbij er voor gedupeerden en andere belanghebbenden de mogelijkheid bestaat om voorzieningen te verzoeken bij de rechter. Redacteuren gaan daarbij ook in op het in het Koninkrijk der Nederlanden geldende concordantiebeginsel dat is opgenomen in het Statuut.

Opinie | Redactioneel
december 1996
AA19960737

Nawoord over Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

T.P. Spijkerboer

Nawoord bij een reactie op een artikel dat ging over de verhouding tussen dienstweigering en de vluchtelingenstatus en waarbij meerdere vragen van mensenrechtelijke aard aan de orde komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1989
AA19890259

Over bommeldingen, knokpartijen en diefstal van een paar sokken in het ontslagrecht

S.F. Sagel, A.M. Ubink

Vergeleken wordt in hoeverre het plegen van een delict in het civiele-en het ambtenarenrecht een geldige reden voor ontslag oplevert. Bezien wordt welke factoren bij de beoordeling van een ontslag om die reden meespelen. Aan de hand van twee ambtelijke ontslaggronden zal uiteen worden gezet dat de amb¬tenarenrechter onder invloed van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur altijd een nauwkeurige afweging van al die factoren vereist. De civiele jurisprudentie is niet zo eenduidig. Schrijvers onderscheiden met betrekking tot het ontslag op staande voet een 'harde' en een meer 'menselijke' lijn. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst na het plegen van een delict te ontbinden. In dat kader wordt gepleit voor een juist gebruik van de mogelijkheid om een vergoeding toe te kennen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1997
AA19970672

Reaktie op: Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

H.G. Warmelink, A.J.Th. Woltjer

Reactie bij een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi dat gaat over dienstweigeren en de vluchtelingenstatus.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1989
AA19890255

Rechtsvinding in het privaatrecht en het strafrecht, of: mag Geert Wilders alles zeggen wat hij denkt?

N. Rozemond

Post thumbnail In deze amuse illustreert de auteur op toegankelijke en actuele wijze dat bepaalde rechtsvragen - in dit artikel wat er valt onder het opzettelijk beledigen van een bevolkingsgroep - niet eenvoudig te beantwoorden zijn. De auteur laat zien dat vanuit civielrechtelijk en strafrechtelijk perspectief er andere gezichtspunten en uitkomsten mogelijk zijn. De auteur betoogt dat voor rechtsvinding deelname aan het publieke debat vereist is waarbij verschillende belangen en meningen gelden en er gezocht moet worden naar het gewicht van verschillende, soms confronterende, belangen.

Opinie | Amuse
april 2009
AA20090220

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond