Toont alle 8 resultaten

De derde in het recht

A.F.M. Brenninkmeijer

Eén van de drogredenen in de logica vormt de uitgesloten derde. Een keuze wordt gemaakt tussen A en B, terwijl de derde oplossing C niet genoemd is. Zoals de uitgesloten derde in de logica tot drogredeneringen kan leiden, zo geldt ook voor het recht dat het uitsluiten van derden bij rechtsverhoudingen afbreuk doet aan een goede rechtsontwikkeling. De ontmaskering van de juridische drogreden van de uitgesloten derde, kies ik daarom als adagium voor deze bijdrage.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
Mei 1997
AA19970267

Het vertrouwensverweer

In deze bijdrage bespreekt de auteur ter verdere illustratie van het vertrouwensverweer eerst twee situaties waarin een bestuurder zich zou kunnen beroepen op het vertrouwensverweer. Vervolgens kijk ik naar het recht van de Verenigde Staten, waar de met het vertrouwensverweer vergelijkbare reliance defense vanaf het begin van de vorige eeuw is uitgegroeid tot een omvangrijk leerstuk. Tot slot komt de auteur terug op de in de inleiding aangehaalde Bossche zaak en neemt de auteur de introductie van het vertrouwensverweer in Nederland in overweging.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2008
AA20080790

In het huis van de rechtswetenschap zijn vele kamers

P.B. Cliteur

Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. Cliteur gaat in op de verschillende kanten die de jurist, na een generale studie, kan hebben.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2001
AA20010752

Iudex specialis derogat iudici generali?

G. Reisenstadt, C. Zijderveld

Auteurs beschrijven toenemende specialisering van de juridische beroepen. Zij pleiten voor verdergaande specialisering aan de kant van de rechterlijke macht om die specialisatie het hoofd te bieden.

Opinie | Redactioneel
November 1998
AA19980869

Met andere ogen

De integratie van Vrouw en Recht in het Staats- en Bestuursrecht

A. van der Jagt

Artikel met een opiniërende inslag waarin wordt gepleit voor integratie van 'Vrouw en recht' in de rechtenstudie, met name in de vakken staats- en bestuursrecht.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juli 1995
AA19950581

Moeten multidisciplinaire samenwerkingsverbanden worden opgesplitst?

B. Wessels

In dit artikel wordt de opkomst van de multidisciplinaire samenwerking besproken waarbij juristen samenwerken met andere disciplines. Daarbij worden ook de problemen daarbij in de Verenigde Staten betrokken.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2003
AA20030030

Nieuwe wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen ingediend in de periode van 9 oktober tot 4 november 1996

Op 1 januari 1997 zijn een groot aantal adviesorganen van de regering afgeschaft. Daarnaast zijn er enkele bredere organen opgericht alsmede een aantal specialistische adviesorganen. Deze reorganisatie en de daarvoor tot stand gebrachte wetgeving is in vele opzichten interes¬sant. Zowel de oorsprong, inhoud en wetgevingsmethode alsmede de omvang van het wetgevingsprogramma en het totstandkomingsproces zijn anders dan anders. Om die reden zal in dit artikel op die verschillende aspecten worden ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Januari 1997
AA19970033

Reaktie en nawoord op ‘De praktijkjurist op een kruispunt van wegen’

R. Ludding, A.L. Mohr

Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de te vervullen werkzaamheden van juristen in geval zij zich willen specialiseren. De auteur zegt dat daartoe ook bij een bedrijfsjuridische in het bedrijfsleven voldoende mogelijkheden zijn.

Opinie | Column
Juli 1990
AA19900443

Toont alle 8 resultaten