rechtspersoonlijkheid

Toont alle 8 resultaten

Artikel 2:2 BW: een uitschakelbepaling

J.M. Blanco Fernández

Post thumbnail

In een reeks over schakelbepalingen is artikel 2:2 BW misschien een vreemde eend in de bijt. Het artikel gaat over kerkgenootschappen en bepaalt dat deze organisaties door hun eigen statuut, en niet door het Nederlandse recht, worden geregeerd. Het artikel is daarom meer een uitschakel- dan een schakelbepaling.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
mei 2017
AA20170360

De personenvennootschap op weg naar 2020

Het rapport Modernisering personenvennootschappen: een geslaagde eerste aftrap

H.E. Boschma, J.B. Wezeman

Post thumbnail

In de Nederlandse ondernemingspraktijk nemen personenvennootschappen een vooraanstaande plaats in. Het is dan ook verheugend dat de modernisering van het personenvennootschapsrecht weer hoog op de wetgevingsagenda is geplaatst. De Minister van Veiligheid en Justitie gaat werken aan een voorontwerp van een wettelijke regeling, waarbij wordt voortgebouwd op het rapport ‘Modernisering personenvennootschappen’ van de Werkgroep Personenvennootschappen. Dit rapport wordt in deze bijdrage besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170203

Een procederende rivier

T.E. Lambooy, R.S. Mackor

Post thumbnail

Beschadiging van natuur blijft vaak buiten de rechter. Niet altijd is meteen duidelijk dat sprake is van een schadeveroorzakende gebeurtenis. Voorts is de handhavingscapaciteit beperkt of ontbreekt lokaal de benodigde kennis. Wereldwijd worden nu rechten gegeven aan rivieren en andere natuurentiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van toekenning van rechtspersoonlijkheid. Zo krijgt de natuur een stem. Dit artikel bespreekt deze trend en beproeft welke betekenis hij kan hebben vanuit juridisch perspectief.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220596

juni 1991

Katern 39: Vervoersrecht

M.W.E. Koopmann

maart 2001

Katern 78: Ondernemingsrecht

G. van Solinge

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de overheid

P.F.A. Bierbooms

In dit besproken proefschrift staat centraal hoe de overheid omgaat met zaken waarin zij privaatrechtelijk handelt. Onder andere de doorkruisingsleer, onrechtmatige daad jegens de overheid en de overheid als zaakwaarnemer komen aan de orde.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 1998
AA19980222

UWV Amsterdam: vof of vennoten werkgever? Nieuwe onzekerheid rechtsbevoegdheid vof

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 18 april 2019, nr. 18/02700, ECLI:NL:HR:2019:649, JOR 2019/173, m.nt. N.E.D. Faber (UWV Amsterdam/X, bewindvoerder in wettelijke schuldsanering)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190991

VDV Totaalbouw: vof failleert als rechtspersoon maar is dat niet (?)

'Ceci n'est pas une pipe'

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 6 februari 2015, nr. 14/03627, ECLI:NL:HR:2015:251, Ondernemingsrecht 2015, p. 230-232 m.nt. A.J.S.M. Tervoort (eiser/BEPRO)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150801

Toont alle 8 resultaten