Toont alle 7 resultaten

De berispte complotrechter

J.J.J. Sillen

Hoge Raad 7 juli 2023, ECLI:NL:HR:2023:1019

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2024
AA20240149

De blinddoek van Vrouwe Justitia: rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het licht van de vereisten van artikel 6 EVRM

M. Kuijer

Rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid spelen ook in de Nederlandse discussie een belangrijke rol. Is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een onpartijdig gerecht aangezien het zowel rechtspreekt als adviseert over wetsvoorstellen? Mag een advocaat optreden als rechter-plaatsvervanger, en zo ja, onder welke voorwaarden? Welke nevenfuncties mag een rechter hebben? Mag een politicus wel kritisch commentaar geven op rechterlijk handelen in een individuele (straf)-zaak? Bij de beantwoording van de vragen zal men veelal de Straatsburgse rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten raadplegen. Dit proefschrift staat uitvoerig stil bij die Straatsburgse rechtspraak en de invloed van die Straatsburgse rechtsprak op de Nederlandse rechtsorde en praktijk.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2004
AA20040745

september 1996

Katern 60: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Nieuwe ontwikkelingen in de Europese rechtsstaatcrisis. Hongarije verliest een slag, maar wie wint de oorlog?

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 3 juni 2021, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426 (Hongarije/Parlement)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2021
AA20211118

Politieke etikettering van de rechterlijke macht

T.J.M. van Buchem

Deze bijdrage biedt perspectief op de gevolgen van ‘politieke etikettering’ van rechters door politici. Rechterlijke onafhankelijkheid is van essentieel belang voor de rechtsstaat, maar wordt – zo lijkt – steeds vaker in twijfel getrokken. Betoogd wordt dat politici de politieke etikettering van rechters moeten vermijden, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor het publieke vertrouwen in de rechterlijke macht en haar gezag.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2022
AA20220970

Rapport integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)

De rechterlijke macht: een gilde op drift!

N.C. Burhoven Jaspers

In dit artikel gaat de auteur in op de integriteit van rechters gezien in het licht van hun nevenfuncties en het instituut van de rechter-plaatsvervanger.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1997
AA19970149

Wat is er mis met de rechterlijke organisatie?

P.P.T. Bovend'Eert

De bestuursstructuur van de rechterlijke organisatie staat al een aantal jaren ter discussie. Veel rechters klagen over de Raad voor de rechtspraak, de bestuurlijke organisatie van hun gerechten en de eenzijdige focus op bedrijfsvoering en productie. Rechters voelen zich onzelfstandige productiemedewerkers in plaats van onafhankelijke professionals. De kritiek is terecht. De wetgever heeft ten onrechte gekozen voor een top-down structuur in de gemoderniseerde rechterlijke organisatie. Het is zaak deze constructiefout te herstellen.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2016
AA20160406

Toont alle 7 resultaten