partij

Toont alle 4 resultaten

De begrippen overeenkomst, partij en derde in het civiele recht

A.L.H. Ernes, A.H. Lamers

Post thumbnail In deze bijdrage zal aandacht worden besteed aan de vraag wie kan worden gezien als partij bij een overeenkomst, en aansluitend hierop: wie zijn derden? Sluiten de begrippen ‘partij’ en ‘derde’ elkaar uit, of bestaan er overlappingen? Daarnaast zal worden gekeken naar de problematiek van de samenhangende overeenkomsten, waarbij de vraag kan worden gesteld of degene die partij is bij de ene overeenkomst, ook contractuele rechten kan ontlenen aan de overeenkomsten die met deze eerste overeenkomst samenhang vertonen. Tot slot zal worden onderzocht op welke wijze contractencomplexen, waarvan de samenhang zo sterk is dat kan worden gesproken van een contractengroep, kunnen worden afgebakend in die zin dat kan worden vastgesteld welke contractanten in dat complex, ondanks het feit dat ze geen directe bilaterale contractuele band met elkaar hebben, elkaar toch kunnen aanspreken op grond van contractuele rechten.

Verdieping
januari 2012
AA20120026

Liever kwijt dan rijk: de artikelen 24 en 25 Rv over wat de rechter (niet) mag en moet

R. de Bock

Post thumbnail De artikelen 24 en 25 Rv geven een richtsnoer voor de taakverdeling tussen rechter en partijen. De rechter is enerzijds gebonden aan wat partijen aan hun stellingen ten grondslag hebben gelegd, maar moet anderzijds wel de rechtsgronden aanvullen. Dat levert voor de rechter een complex spanningsveld op. Misschien kunnen we ook zonder deze bepalingen.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
oktober 2023
AA20230724

Politieke partijen dienen een minimun aan interne partijdemocratie te bezitten: pro en contra

D.J. Elzinga

In dit artikel wordt ingegaan op de representatieve democratie en meer specifieker op welke invloed politieke partijen op deze Nederlandse vorm van democratie hebben. De schrijver betoogt dat aan politieke partijen de grootst mogelijke vrijheid moet worden gegeven om zich intern te organiseren omdat anders de vrijheid van partijvorming in gevaar komt.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2008
AA20080422

Wijziging van beperkte rechten

K. Everaars

Het Burgerlijk Wetboek geeft nergens expliciet regels voor een wijziging van de inhoud van een beperkt recht door partijen. Daardoor lijkt niet duidelijk te zijn welke vereisten voor een dergelijke wijziging gelden en wat de gevolgen daarvan zijn. Uit het wettelijk systeem zijn deze vereisten en gevolgen echter wel af te leiden. In deze bijdrage sta ik daarbij stil.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2021
AA20211048

Toont alle 4 resultaten