Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (182) fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafvorderlijke belastingrecht. Aan de orde komen de bevoegdheid van de officier van justitie tot het toepassen van verschillende dwangmiddelen, het vragenbriefje als middel van verhoor en de betekenis daarbij van art. 29 Sv (verdachte).

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1989
AA19890599

De blauwe bijbel en het rode boekje

Het grensverkeer tussen privaatrecht en strafrecht: symposium 3 juni 1994 Leiden

M.A. Leijten

Bespreking van een symposium in 1994 waarbij de raakvlakken tussen het burgerlijk recht en het strafrecht besproken werden. In dit artikel komen de onderwerpen aan de orde die op het symposium besproken werden; dit waren onder meer: de overlapping tussen beide grensgebieden of zelfs het ontbreken van het strafrecht in het Romeinse recht, punitive damages in het Angelsaksische recht, onschuldpresumptie in het privaatrecht en zorgplichten in het privaatrecht.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1994
AA19940645

De cabrio-methode: zo gewonnen, zo geronnen?

H.D.S. van der Kaaij, D.J. van Leeuwen

Al enige tijd gebruiken het openbaar ministerie en de politie een nieuwe wijze van het opsporen van strafbare feiten. De methode wordt cabrio-methode genoemd. Uitgangspunt is dat personen die een onverklaarbaar vermogen voorhanden lijken te hebben, worden nagetrokken bij verschillende instanties. Kenmerkend voor deze methode is het zogenaamd ‘omgekeerd rechercheren’. Onderzoek wordt hier niet gedaan naar aanleiding van het feit waarmee het vermogen is verkregen, het vermogen is juist beginpunt van het onderzoek. Hier wringt, onzes inziens, de schoen.

Opinie | Redactioneel
februari 2010
AA20100077

De internationaal strafrechtelijke grenzen en dilemma’s van ondervragingstechnieken

G.G.J. Knoops

Ook tijdens de recente Brits-Amerikaanse militaire interventie in Irak is de vraag gerezen naar de juridische maar ook morele grens van het ondervragen van personen die tijdens dit conflict krijgsgevangen werden genomen, waaronder een aantal hooggeplaatste militairen van het voormalig Irakese bewind.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2003
AA20030634

De mensenhandelaar, de waan van de dag en de minister van Justitie

J. Giltaij, D.J. van Leeuwen

Naar aanleiding van het vluchten van een verdachte waarvan de voorlopige hechtenis in de aanloop van het geding was geschorst, gaan twee redactieleden in op aan wie de bevoegdheid tot het schorsen van de voorlopige hechtenis toekomt en dient toe te komen. Daarbij wordt met name ingegaan op de taak van de rechter in het strafproces.

Opinie | Redactioneel
november 2009
AA20090705

De onschuldpresumptie en de invloed van het strafrechtelijke op het bestuursrechtelijke oordeel

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 7 augustus 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2399, AB 2019/66, m.nt. R. Stijnen, RSV 2018/234, m.nt. J.H. Ermers, USZ 2018/284, m.nt. H.W.M. Nacinovic

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2019
AA20190672

De ontneming van wederrechtelijk voordeel in verhouding tot het EVRM

C. Philips

Is de Nederlandse regelgeving ter zake van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art.36e Sr)strijdig met de onschuldpresumptie van artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM),wanneer niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat de betrokkene het strafbaar feit ter zake waarvan de vordering is ingesteld heeft gepleegd,en evenmin kan worden vastgesteld dat hij vermogensbestanddelen bezit waarvan hij de herkomst niet kan verklaren? Op 1 maart 2007 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)een opmerkelijke uitspraak in de zaak Geerings versus Nederland, waarin geconcludeerd werd dat de in die zaak op artikel 36e lid 2 Sr gebaseerde ontnemingsmaatregel onverenigbaar is met artikel 6 lid 2 EVRM. Vegl: EHRM 1 maart 2007, LJN: BA1112

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2007
AA20070583

Het instituut van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht

De voor- en nadelen in nationaal perspectief

B.J. Polman

Post thumbnail De borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht leidt tot op heden slechts een slapend bestaan. In de praktijk klinken echter steeds meer geluiden vóór toepassing van alternatieven voor de voorlopige hechtenis. In deze bijdrage wordt daarom vanuit verschillende perspectieven stilgestaan bij de voor- en nadelen van de toepassing van de borgsom.

Verdieping | Studentartikel
juni 2015
AA20150437

In the name of the Father

Een indringende confrontatie met de scherpe kanten van het strafproces

J. uit Beijerse

Post thumbnail Aan de hand van de film 'In name of the Father', waarin ten onrechte een jongeman wordt veroordeeld voor bomaanslagen gepleegd door de IRA, wordt ingegaan op het belang van rechtswaarborgen rondom het strafproces zoals het verbod op het uitoefenen van pressie tijdens het verhoor. Daarbij wordt de link gelegd met de Zaanse verhoormethode en de Schiedammer Parkmoord.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
juni 2009
AA20090362

december 2007

Katern 105: Mediarecht

A.W. Hins

januari 1988

Katern 25: Mensenrechten

E.A. Alkema

december 1988

Katern 29: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond