Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 72

termijnoverschrijding Dublinverordening is bindend

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 89

bijstandsverlening aan EU-onderdanen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 19

onderzoek Nationale Ombudsman naar individuele ambtsberichten

Noot: F.G.H.W. Vogelaar

26-06-2007 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2007/131

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 10

de rol van UNHCR-erkenning in de asielprocedure

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 4

Auad tegen Bulgarije

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 60

Singh tegen België: refoulement en identiteitsdocumenten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 69

bewijskracht medische rapportages erkend

Van Geest-Nederhof

J. Hijma

Hoge Raad 21 december 1990, nr. 14017, ECLI:NL:HR:1990:ZC0088, NJ 1991, 251 (Van Geest/Nederhof) Arrest en bijbehorende noot van de Hoge Raad over de regeling van verborgen gebreken, de verhouding van een mededelings- en onderzoeksplicht die speelt onder het oude recht. De Hoge Raad oordeelt dat een mededelingsplicht van de verkoper voor de onderzoeksplicht van de koper gaat. Ook oordeelt de Hoge Raad dat de oude regeling van verborgen gebreken niet derogeert aan een beroep op dwaling en verwijst daarmee tevens naar het NBW. In de noot wordt dieper op de verhouding tussen spreek- en onderzoeksplicht in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1991
AA19910661

Verborgen gebreken bij koop

J.J. Verhoeven

In dit artikel wordt ingegaan op het verdwijnen van de regeling van de verborgen gebreken bij koop en de daarmee corresponderende aansprakelijkheid van de verkoper. Net voor de invoering van het NBW waren de artikelen die hieraan gewijd waren (artt. 1540-1547 OBW) een dode letter geworden en keerden dan ook niet terug in het NBW. In dit artikel gaat de auteur in op de oorsprong van de regeling in de wet (Code Civil) en kijkt de auteur naar de oorsprong van de leer van de verborgen gebreken welke leer teruggaat op het Romeinse recht. Er wordt ingegaan op de mededelingsplicht en de sanctie bij niet-nakoming van deze plicht naar het oude ius gentium die voortvloeide uit de regeling van de verkoop van slaven. Vervolgens wordt er ingegaan op de aansprakelijkheid van de verkoper onder het ius civile bij (verborgen) gebreken. Daarna komen kort de hervormingen van Justinianus aan de orde. Als laatste wordt de oud-BW-rechtelijke regeling besproken.

Verdieping | Studentartikel
September 1990
AA19900495

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond