Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond

‘Alles afwegende….’ (Digitaal boek)

Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam

E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier

Post thumbnail De bijdragen bieden een goed inzicht in de stand van zaken in het onderzoek naar juridische argumentatie in Nederland.

9789069166629 - 13-12-2007

‘Rechter, het spijt me.’ Beïnvloedt het de sanctie?

Een onderzoek naar de rol van schuldbesef, berouw en spijtbetuigingen in de straftoemeting

M. Verdickt

Post thumbnail Rechters hebben de vrijheid om factoren zoals schuldbesef, berouw en spijtbetuigingen mee te nemen in hun straftoemetingsbeslissing. Het is onduidelijk of ze dit in de praktijk ook doen. Eerdere onderzoeken leidden tot tegenstrijdige bevindingen. Uit eigen verricht onderzoek (systematische rechtspraakanalyse) blijkt dat rechters in de meervoudige kamers deze factoren, samen met andere factoren, wel degelijk soms in aanmerking nemen bij de straftoemeting.

Verdieping | Studentartikel
juni 2023
AA20230401

De proceslustige Groninger rechtenstudent

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1795, nr. 200103751/1, JB 2002, 142 m.nt. Heringa Een Groninger rechtenstudent was het blijkbaar niet eens met de beoordeling van een van zijn tentamens en heeft tot aan het hoogste instantie doorgeprocedeerd om zijn gelijk te halen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2002
AA20020626

De tweede volzin van artikel 359 lid 2 Sv

M.J. Borgers

Hoge Raad 11 april 2006, nr. 01324/05, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, LJN: AU9130, NJ 2006, 393 In de annotatie bij dit arrest wordt ingegaan op de reikwijdte van de motiveringsplicht geïntroduceerd met art. 359 lid 2 tweede volzin Sv.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2006
AA20060745

De vaccinatieplicht in de Verenigde Staten: een onbegrijpelijk oordeel van het Amerikaanse hooggerechtshof

R. van der Hulle

Op 13 januari 2022 schorste het Amerikaanse hooggerechtshof de vaccinatieplicht voor werknemers van grote bedrijven die de Amerikaanse regering van president Joe Biden had aangekondigd. Dit was een belangrijke tegenslag voor de regering in de strijd tegen het coronavirus. Volgens het hooggerechtshof ontbreekt het aan een toereikende wettelijke grondslag voor deze maatregel. De daarvoor gegeven motivering is echter weinig overtuigend en gaat volledig voorbij aan de ernst van de coronacrisis. Ook lijkt de motivering gebaseerd op een benadering die, in breder perspectief, grote gevolgen zou kunnen hebben voor het functioneren van de overheid.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2022
AA20220480

Geen smoesjes

M.J.M. Krabbe

Post thumbnail Internationale rechtbanken hebben nog nooit een beroep op een strafuitsluitingsgrond (noodweer, overmacht) aanvaard. Dit artikel geeft een overzicht van argumenten op grond waarvan internationale rechtbanken beroepen op strafuitsluitingsgronden verwerpen. Daarnaast laat dit artikel zien welke argumentatiestructuren internationale rechtbanken hierbij hanteren. Deze argumentatiestructuren zijn niet met elkaar te verenigen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2014
AA20140872

Het evenredigheidsbeginsel als gedragsnorm voor het overheidsbestuur

H.E. Bröring

Post thumbnail In haar Harderwijk-uitspraak van 2 februari 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe lijn voor het evenredigheidsbeginsel uitgezet. Hiermee is de terughoudende toetsing in het kader van artikel 3:4 lid 2 Awb verlaten. Deze bijdrage gaat over de betekenis van de koerswijziging voor het bestuursrechtelijke besluitvormingsrecht, waar het evenredigheidsbeginsel geen toetsingsnorm maar een gedragsnorm vormt.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220755

Is de motivatie soms zoek?

B. Oosting, J.F.L. Roording

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de roep om meer motivering van de Hoge Raad van haar arresten om op die manier de begrijpelijkheid en acceptatie ervan te vergroten. De redacteuren noemen het Harmonisatiewet-arrest een goed voorbeeld voor hoe het in de toekomst zou moeten.

Opinie | Redactioneel
februari 1990
AA19900062

maart 2007

Katern 102: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

december 2007

Katern 105: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

juni 1994

Katern 51: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Kritiek op het oordeelsvermogen (zeer vrij naar Kant)

A.M. Hol

Artikel behorende bij de reeks 'Recht & cultuur' waarbij wordt ingegaan op de sterkere democratische legitimatie dan wordt gedacht. Aan bod komen de rechterlijke besluitvorming, transparantie bij feiten en overwegingen, de herkenbaarheid, openheid naar het publiek. Deze vier kenmerken brengen de auteur tot de stelling dat rechtspraak meer tot de verbeelding spreekt dan de werkzaamheden van het parlement. Vervolgens wordt er ingegaan op kritiek van parlementariërs en de voor en tegens hierbij.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
oktober 2009
AA20090618

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond