Resultaat 13–24 van de 28 resultaten wordt getoond

Hoe democratisch kan het recht eigenlijk zijn?

N. de Boer, J. Klijnsma

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de theorie van de machtenscheiding. De redacteuren komen tot de conclusie, naar verwijzing naar de rechtsfilosofen Dworkin en Hart dat rechtsvorming niet meer enkel aan de democratisch gelegitimeerde volksvertegenwoordiging toekomt, maar ook aan de rechter die in verschillende zaken beslist waarin de wet onduidelijk is.

Opinie | Redactioneel
juni 2008
AA20080407

In de schaduwen van rechterbeelden

W. Witteveen

Wie een standpunt inneemt over de politieke rol van de rechter, maakt bewust of onbewust gebruik van gevestigde opvattingen over hoe een rechter zich in een democratische rechtsstaat behoort te gedragen. Twee verschillende rechterbeelden, afkomstig uit verwante maar toch verschillende rechtsculturen, domineren de discussie: de rechter als onzichtbare macht en de rechter als minst gevaarlijke macht. Maar hoe reageert men dan op verstoringen in het beeld die optreden als de rechter zich zichtbaar 'politiek' gedraagt? Rechters die anticiperen op te verwachten kritiek, ontwerpen hun eigen ideale voorstellingen van de rechterlijke functie.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920670

Inleiding

H.J. van Kooten, A. Meijer, H. Moons, M. Veldt, K. Vos

Inleiding van de redactiecommissie bij het bijzonder nummer van 1992 met als titel 'Rechter en Politiek'. Aan deze titel kunnen verschillende onderwerpen opgehangen worden wat dan ook gebeurt in de bundel.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920657

Inleiding Rode draad ‘Raad en Daad’

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, C.A. Oudshoorn, C. Rijckenberg

Dit artikel geeft een beeld van de mogelijkheden van de Hoge Raad om aan rechtsvorming te doen, daar waar de overheid leemtes laat is het aan de rechter, met name de Hoge Raad, om deze te vullen.

Overig | Rode draad | Raad en daad
april 2005
AA20050222

Is er nog toekomst voor de Afdeling bestuursrechtspraak?

J. Paulussen, A.C.L. Zwalve

In dit redactionele artikel wordt stilgestaan bij de onafhankelijkheid van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en de twijfels daarbij door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de wetgevingswerkzaamheden van de Raad van State.

Opinie | Redactioneel
september 2001
AA20010603

Kamerlid én gemeenteraadslid? De toelaatbaarheid en wenselijkheid van dubbelmandaten

L.S.A. Trapman

Post thumbnail Sommige Kamerleden slagen erin om meerdere volksvertegenwoordigende functies te combineren. Naast Kamerlid zijn zij, bijvoorbeeld, ook gemeenteraadslid. Hoewel te betwijfelen valt of deze leden voldoende tijd en energie in beide functies kunnen steken, betoogt de auteur dat dit onvoldoende reden is om dit soort dubbelmandaten te verbieden. Een wettelijk verbod is niet goed te rijmen met de gedachte achter de huidige incompatibiliteitenregeling.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2024
AA20240020

maart 2007

Katern 102: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Onze rechtsstaat op de schaal van erg

N. Doornbos

Post thumbnail

Er wordt heel wat geklaagd over de staat van de rechtsstaat. Maar hoe erg is het daarmee nou eigenlijk gesteld? Dat hangt af van welk rechtsstaatbegrip als uitgangspunt wordt genomen. De auteur pleit ervoor om discussies over de rechtsstaat te beperken tot de kern van het rechtsstaatbegrip, zodat de – terecht geuite – kritiek ook in de toekomst gehoord wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2015
AA20150106

Over rechtsvorming door de Hoge Raad

Inleidende opmerkingen bij de Rode Draad Raad & Daad

W.D.H. Asser

Onderstaand artikel behandeld de rechtsvormende taak van de rechter, tegenwoordig is het namelijk heel gewoon dat de rechter, met name de Hoge Raad, de leemtes opvult die de wetgever op heeft gelaten.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
april 2005
AA20050223

Procola-arrest

P.J. Boon, C.B.M. van Haaren-Dresens

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 28 september 1995, ECLI:NL:XX:1995:AG0214, nr. 48/1993, 17/1994/474/ 555; Series A, 326. Ook bekend als Procola-arrest. Het enkele feit dat vier leden van de Raad van State van het Groothertogdom Luxemburg zowel adviserende als rechtsprekende bevoegdheden uitoefenden ten aanzien van dezelfde beslissingen, deed bij klager terecht twijfel ontstaan aan de onpartijdigheid van (het Comité du Contentieux van) de Raad van State als rechter. Strijd met artikel 6 EVRM wanneer advisering en rechtspraak met betrekking tot dezelfde regelgeving cumuleren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1996
AA19960120

Rechtsvraag (272) empirische rechtsvraag

Vervolg op rechtsvraag 268

H. Elffers

Empirische rechtsvraag op het gebied van de onafhankelijkheid en wel of niet vooringenomenheid van de rechterlijke macht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980626

Rondrennende mieren

G. Boogaard

Post thumbnail Sinds Kortmann openlijk twijfelde aan het vaste refrein van de Hoge Raad over zijn rechtsvormende taak, is het alsof iemand in een mierenhoop geprikt heeft. De ene helft van de mieren vertoont grote agitatie, kennelijk van mening dat daarmee het gevaar kan worden bestreden. De andere helft gaat met de eieren sjouwen, kennelijk met het oogmerk deze in veiligheid te brengen.

Opinie | Amuse
juni 2011
AA20110416

Resultaat 13–24 van de 28 resultaten wordt getoond