In de schaduwen van rechterbeelden


Wie een standpunt inneemt over de politieke rol van de rechter, maakt bewust of onbewust gebruik van gevestigde opvattingen over hoe een rechter zich in een democratische rechtsstaat behoort te gedragen. Twee verschillende rechterbeelden, afkomstig uit verwante maar toch verschillende rechtsculturen, domineren de discussie: de rechter als onzichtbare macht en de rechter als minst gevaarlijke macht. Maar hoe reageert men dan op verstoringen in het beeld die optreden als de rechter zich zichtbaar 'politiek' gedraagt? Rechters die anticiperen op te verwachten kritiek, ontwerpen hun eigen ideale voorstellingen van de rechterlijke functie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Witteveen

Verschijning: November 1992

Archiefcode: AA19920670

machtenscheiding recht en politiek staatkundige verhoudingen taakopvatting rechter trias politica

Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer Rechter en politiek