Toont alle 9 resultaten

De wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

W. van der Velde

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2010
AA20100344

Juridisch oordelen over medische missers

Hoe medische aansprakelijkheid de kwetsbare plekken van civiele rechtspraak blootlegt

R.W.M. Giard

Post thumbnail Dokters kunnen fouten maken, maar rechters ook. De Deense psycholoog Erik Hollnagel, die onderzoekt hoe en waarom mensen fouten maken, stelt: ‘To err is human; to understand why humans err is science’.  Als een wetenschappelijke benadering de beste manier is om uit te zoeken waarom medische professionals kunnen dwalen, heeft dat gevolgen hoe het onderzoek naar de toedracht bij medische aansprakelijkheid dient te geschieden. Die inzichten kunnen vervolgens weer helpen om gerechtelijke dwalingen bij de waarheidsvinding te voorkomen. Zo legt onderzoek van medische aansprakelijkheid de kwetsbare plekken van civiele rechtspraak bloot.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2013
AA20130065

juni 2004

Katern 91: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, H.O. Kerkmeester

Letselschade: mag het een onsje minder belastend?

E.W. Bosch

Al geruime tijd is er aandacht voor de problemen bij de afhandeling van letselschades, zoals trage afhandeling en ondeskundige belangenbehartigers. Hierin hebben drie Tweede Kamerleden aanleiding gezien om een notitie te schrijven met verbetervoorstellen. In deze bijdrage worden de verbetervoorstellen afgezet tegen de bestaande regelgeving en de dagelijkse praktijk, en van commentaar voorzien.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2020
AA20200353

Meer dan geld alleen

Resultaten van een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot civiele aansprakelijkheid

A.J. Akkermans, H. Elffers, R.M.E. Huver, K.A.P.C. van Wees

Bij herzieningen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht worden vaak veronderstellingen gedaan over hoe slachtoffers en naasten over de betreffende herziening denken en in hoeverre deze aan hun behoeftes tegemoet komt. Dat zijn echter vaak niet meer dan hypotheses. Exemplarisch is in dit verband de discussie rond het wetsvoorstel affectieschade. In die discussie hebben allerlei partijen het nodige aangevoerd over wat slachtoffers wel en niet zouden willen, maar empirische gegevens om deze veronderstellingen te onderbouwen ontbreken grotendeels. Dit heeft toenmalig minister Donner ertoe gebracht om onderzoek te laten verrichten naar de verwachtingen die slachtoffers en hun naasten van het aansprakelijkheidsrecht hebben (ook in meer brede zin dan enkel ten aanzien van affectieschade), en wat in deze hun behoeftes zijn. In dit kader is door het Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht (IGER) van de Vrije Universiteit Amsterdam onlangs een eerste verkennend onderzoek afgerond. In dit artikel zullen de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek worden gepresenteerd. Allereerst zal echter kort worden stilgestaan bij een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek: het debat over het wetsvoorstel affectieschade.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070852

Pacemakers, defibrillatoren en de reanimatie van Richtlijn 85-374

W.H. van Boom, G.M. Veldt

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 5 maart 2015, gevoegde zaken C-503/13 en C-504/13, ECLI:​EU:​C:​2015:​148 (Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt – Die gesundheidskasse en Beriebskrankenkasse RWE)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2015
AA20150384

Productgebrek en verkopersaansprakelijkheid voor transactieschade

W.H. van Boom

Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1757 (bedieningspaneel motorjacht)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2022
AA20220203

Rechtseenheid en de deelgeschilprocedure

G. de Groot

Post thumbnail

Dit artikel gaat over het waarborgen van rechtseenheid bij deelgeschillen over letsel- en overlijdensschade.

Rode draad | Rechtseenheid
juni 2018
AA20180534

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade

E.S. Engelhard, M.R. Hebly, I. van der Zalm

Post thumbnail

Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van State verzonden voor advies. Hiermee wordt een regeling voorgesteld voor een ruimere vergoeding van de zorgschade van letselschadeslachtoffers. Het voorstel behelst bovendien een regeling voor smartengeld voor naasten en nabestaanden. Ook beoogt het voorstel naasten en nabestaanden de mogelijkheid te bieden om zich als benadeelde partij in het strafproces voegen voor de vergoeding van affectieschade en van kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2015
AA20150093

Toont alle 9 resultaten