klachtrecht

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Begrensde mensenrechten?

Rechtsvraag (309) Internationaal recht

M.T. Kamminga

In dit artikel wordt een rechtsvraag gesteld over de werking van mensenrechten na een oorlog in in hoeverre deze mensenrechten begrensd kunnen zijn.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2003
AA20030497

Bestuursorganen leven niet in een wereld van normloosheid

Een interview met de Nationale ombudsman, mr.dr. M. Oosting

P. Kreijger, P. Werdmuller

Marten Oosting werd geboren te Winschoten op 11 november 1943. Hij studeerde sociologie en rechten. Hij was tot 1978 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de faculteit bestuurskunde van de (thans) Universiteit Twente en tot 1 oktober 1987 hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde in Groningen. Op 30 juni 1987 werd hij benoemd tot Nationale ombudsman, welke benoeming op 23 maart 1993 voor een tweede periode van zes jaar werd verlengd. Tevens is hij president van het International Ombudsman Institute en vervult hij diverse bestuurskundige en maatschappelijke nevenfuncties. De Universiteit Twente verleende hem op 29 november 1996 een eredoctoraat. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen.

Verdieping | Interview
juni 1997
AA19970402

De Jeugdwet

Jeugdzorg voortaan in handen van gemeenten

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Deze wet zal het stelsel van jeugdzorg ingrijpend wijzigen. Daarmee komt de regie in handen van de gemeente. Deze krijgt de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de individuele behoeften en het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving. Bij de nieuwe wet zijn echter serieuze kanttekeningen te plaatsen. Daarbij springt in het oog dat de meeste met mensenrechten samenhangen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140443

De toegang tot het medisch tuchtrecht

J. Legemaate

Post thumbnail In het medisch tuchtrecht zouden te veel klachten belanden die daar eigenlijk niet thuishoren. Recente aanpassingen van dat tuchtrecht beperken de toegankelijkheid daarvan. De vraag is hoe deze aanpassingen moeten worden gewaardeerd: gaat het om terechte beperkingen van de toegankelijkheid van het tuchtrecht of juist niet? De analyse laat een gemengd beeld zien.

Rode draad | Toegang tot het recht
april 2019
AA20190317

De toegevoegde waarde van de Wet extern klachtrecht

R. Ortlep

Dit artikel geeft een omschrijving van de Wet extern klachtrecht en waarom die belangrijk is voor consumenten.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2004
AA20040169

Een internationaal klachtrecht bij schendingen van sociaaleconomische mensenrechten?

A.P.M. Coomans

Deze bijdrage bespreekt en becommentarieert de visie en de argumenten van de Nederlandse regering over de totstandkoming van een klachtrechtprotocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten waarover in de Verenigde Naties momenteel gesproken wordt. Kernvraag daarbij is in hoeverre de naleving van sociale en economische mensenrechten vatbaar is voor rechterlijke toetsing. De regering is van mening dat dit niet goed mogelijk is. In deze bijdrage wordt betoogd dat dit een conservatief standpunt is dat geen recht doet aan recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2003
AA20030022

Hoe Europees is de Europese ombudsman?

, M.L.M. Hertogh

In dit artikel gaat de auteur in op de instelling van de Europese Ombudsman. De auteur analyseert de regels rondom de instelling van de Europese Ombudsman en vergelijkt deze met de nationale regels rondom de Ombudsman. Over dit alles laat de auteur zijn kritische visie schijnen

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1994
AA19940013

maart 2008

Katern 106: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

maart 1994

Katern 50: Penitentiair recht

A. van Vliet

maart 1996

Katern 58: Bestuursrecht

S. Borger, H.B. Winter

maart 1996

Katern 58: Penitentiair recht

A. van Vliet

Klachtbehandeling in het onderwijs: inkadering van het klachtrecht

M. Ettema

Post thumbnail De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is een commissie die klachten op het gebied van onderwijs behandelt. In dit artikel staat de werkwijze van de LKC centraal en wordt inzicht gegeven in de kaders waarbinnen de LKC opereert. De grondslag, de werkwijze en de brede doelstelling van het onderwijsklachtrecht (onderwijskwaliteit) passeren de revue; aldus ontstaat een beeld van de behandelde klachten.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210143

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond