journalist

Toont alle 6 resultaten

De aanpak van SLAPPs in het procesrecht: effectieve regeling of symboolwetgeving?

T. Hartlief

Post thumbnail In het actuele, soms giftige klimaat worden journalisten en activisten niet alleen geconfronteerd met geweld, bedreigingen of stalking maar ook met juridisch geweld: Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). De Europese Commissie kiest voor anti-SLAPP-wetgeving die inzet op vroegtijdige niet-ontvankelijkverklaring en een pittige kostenveroordeling voor eiser. Gaat dit goedbedoelde voorstel SLAPPs effectief aanpakken of is sprake van symboolwetgeving? In deze bijdrage zet de combinatie van beperkte meerwaarde voor de doelwitten van kwaadwillende klagers én mogelijke nadelige consequenties voor serieuze eisers de toon.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2023
AA20230018

Doxing; ik weet waar je huis woont

J.S. Nan, B.W. Schermer

Post thumbnail Kennelijk wordt de persoonlijke vrijheid op dit moment nog niet genoeg strafrechtelijk beschermd, want een nieuwe loot aan de stam van het Wetboek van Strafrecht wordt naar alle waarschijnlijkheid artikel 285d. In deze nieuwe bepaling zal het fenomeen doxing strafbaar worden gesteld. Aangenomen dat dit nieuwe strafbare feit er – hoe dan ook – zal komen, is het zaak tot een goed afgebakende en heldere strafbaarstelling te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2022
AA20220774

Het journalistiek verschoningsrecht

G.R. Rutgers

Hoge Raad 10 mei 1996, nr. 8722, ECLI:NL:HR:1996:ZC2072, RvdW 1996, 112C (Van den Biggelaar c.s./Dohmen en Langenberg); Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 27 maart 1996, Application no. 17488/90, ECLI:CE:ECHR:1996:0327JUD001748890, RvdW 1996, 78 (Goodwin v. The United Kingdom) Uitspraak van de Hoge Raad die in samenspraak wordt besproken met een arrest van het EHRM van 27 maart 1996 waarin is besloten dat een journalist zijn bron niet hoeft vrij te geven bij een (voorlopig) getuigenverhoor op grond van art. 10 EVRM.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1996
AA19960696

maart 2007

Katern 102: Mediarecht

A.W. Hins

Nieuws en geheime informatie(bronnen): De Telegraaf tegen de AIVD

E.J. Dommering

Post thumbnail

Op 18 juni 2009 deed het OM een inval bij een journaliste van De Telegraaf waarbij allerlei vertrouwelijke informatie in beslag werd genomen. De journaliste had op basis van geheime bronnen bij de AIVD een artikel gepubliceerd over het weinig degelijke werk van de AIVD. Tegelijk met de inval werd een medewerkster van de AIVD die naar de Telegraaf zou hebben ‘gelekt’ in preventieve hechtenis genomen. In de procedures die volgden, legde het OM stukken over waaruit bleek dat de journalisten van De Telegraaf maanden waren afgeluisterd. De Telegraaf voerde een kort geding om het afluisteren te stoppen en kreeg daarin grotendeels gelijk. In de beklagprocedure vroeg zij teruggave van de in beslaggenomen stukken, maar dat verzoek werd afgewezen. Deze zaak stelt een aantal aspecten van het gebruik van vertrouwelijke (geheime) informatie door de pers en het publiceren van die informatie aan de orde.

Verdieping | Studentartikel
december 2009
AA20090818

Publiciteit over strafzaken: de rol van de gerechten

L. Noyon

Post thumbnail Gerechten verstrekken informatie aan de pers over aankomende strafzaken, zodat journalisten zich hierop kunnen voorbereiden. Deze informatieverstrekking geschiedt soms ruimhartig, door het verstrekken van niet-geanonimiseerde afschriften van dagvaardingen, en soms summier. Bij dergelijke informatieverstrekking dienen gerechten zich echter rekenschap te geven van het spanningsveld tussen effectieve openbaarheid van rechtspleging enerzijds en bescherming van de (privacy)rechten van hen die in een strafzaak worden betrokken anderzijds. In deze bijdrage wordt de huidige praktijk in dat licht bezien. Besloten wordt met enkele aanbevelingen voor verbetering.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220851

Toont alle 6 resultaten