internationaal recht

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

De Haagsche Academie voor Internationaal Recht

W.A. Hamel

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redactie van Ars Aequi een artikel te schrijven over de Haagsche Academie voor Internationaal Recht. Deze unieke instelling lijkt immers in het buitenland meer bekendheid te genieten dan in Nederland zelf. Een bijzondere aanleiding om de schijnwerper eens te richten op de Academie is de toekenning aan de Academie van de Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs 1992. Een prijs die wordt toegekend aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wereldvrede.

Perspectief | Perspectiefartikel
juli 1993
AA19930553

De historische ontwikkeling van de verhouding tussen internationaal en nationaal recht

J.W.A. Fleuren

Joseph Fleuren bespreekt in dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’ de historische ontwikkeling van de hiërarchie tussen internationaal en nationaal recht. Hij stelt dat het individu van oudsher altijd gebonden is geweest aan normen van zowel internationaal als nationaal recht. Vanaf de negentiende en twintigste eeuw werd door het opkomende dualisme steeds vaker aangenomen dat internationaal recht alleen gericht is aan staten en niet rechtstreeks de burgers van die staten kan binden. Na de Tweede Wereldoorlog trad er een kentering op in het denken over hiërarchie. Sindsdien blijkt het internationale recht burgers soms weer rechtstreeks te kunnen binden.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
juli 2012
AA20120510

De kloof tussen het internationale recht en de praktijk; de situatie van minderheden in Slowakije, Roemenië en Bulgarije

A. Meijknecht

Dit artikel beschrijft de problematiek van minderheden in Slowakije, Roemenië en Bulgarije, in deze landen zijn minderheden behoorlijk achtergesteld en de vraag die daardoor opkomst is: "waar blijft het internationale recht?

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Het collectief in het recht
maart 2002
AA20020153

Dienstbaarheid aan samenleving en studentengemeenschap: prof.mr. H.G. Schermers (1928-2006)

M. Kuijer

In dit artikel wordt aandacht besteed aan het leven van prof.mr. H.G.Schermers en zijn betekenis voor het recht. Schermers was actief in het internationaal recht, Europees Recht en mensenrechten.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
december 2006
AA20060896

Foltering in Verweggistan

Rechtsvraag (346) Internationaal recht

C.M.J. Ryngaert

Stuur je gemotiveerde antwoord op deze internationaalrechtelijke rechtsvraag vóór 1 juli naar c.m.j.ryngaert@uu.nl. Het antwoord op de rechtsvraag zal worden gepubliceerd in het novembernummer 2016. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2016
AA20160307

Het ‘Trumpisme’ in het internationaal recht

H. Cuyckens, S. Jansen-Wilhelm

Post thumbnail Het buitenlandbeleid van de regering-Trump werd gekenmerkt door de inzet van het internationaal recht ter realisatie van doelen die passen in de ‘America First’-politiek. Deze bijdrage bekijkt in hoeverre dit ‘Trumpisme’ een invloed heeft gehad op het internationaal recht, waarbij door te kijken naar verschillende deelterreinen van het internationaal recht we laten zien waar het internationaal recht geschonden is of waar het als instrument is ingezet ten behoeve van nationale belangen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2021
AA20210605

Het internationale recht en de nationale (t)rechter: de een ieder beschermende toepassing van artikel 94 Grondwet

B.A. Kuiper-Slendebroek

Post thumbnail

Het internationale recht dat de Nederlandse staat bindt, wordt door de nationale rechter toegepast. Dit is onder andere neergelegd in artikel 94 Grondwet. In deze bijdrage wordt de toepassing van dit artikel uiteengezet aan de hand van wetsgeschiedenis en jurisprudentie.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2016
AA20160079

Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring en het Internationaal Gerechtshof: een onzeker precedent

S.F. van den Driest

Post thumbnail Deze zomer bracht het Internationaal Gerechtshof, het belangrijkste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties, zijn langverwachte advies uit over de vraag of Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring in overeenstemming is met internationaal recht. Het advies, waarin het Internationaal Gerechtshof concludeerde dat Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd is met internationaal recht, is met gemengde gevoelens ontvangen.Rechtsgeleerden hebben over het algemeen een kritische houding aangenomen ten opzichte van de uitspraak, voornamelijk vanwege de beperkte benadering die het Internationaal Gerechtshof heeft gekozen. In dit artikel beoogt Simone van den Driest inzicht te geven in het advies van het Internationaal Gerechtshof, in enkele vraagstukken die hiermee onbeantwoord of zelfs onaangeroerd bleven en in de gevolgen die het advies kan hebben voor separatistische bewegingen wereldwijd.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2011
AA20110011

Nawoord over Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

T.P. Spijkerboer

Nawoord bij een reactie op een artikel dat ging over de verhouding tussen dienstweigering en de vluchtelingenstatus en waarbij meerdere vragen van mensenrechtelijke aard aan de orde komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1989
AA19890259

Non-conformiteit in internationaal perspectief

S.A. Kruisinga

Grensoverschrijdend contracteren is vaak ingewikkelder dan het sluiten van een overeenkomst meteen contractspartij in eigen land. Wanneer bijvoorbeeld Nieuw-Zeelandse mosselen of Argentijnse kersen in Nederland worden geïmporteerd, rijzen andere vragen dan wanneer deze producten binnen Nederland zouden worden verkocht. Welke bepalingen zijn van toepassing op internationale koopovereenkomsten? Is de verkoper aansprakelijk voor eventuele schade wanneer de kersen niet geschikt blijken te zijn voor consumptie? Is de verkoper ook aansprakelijk wanneer blijkt dat de mosselen niet voldoen aan Nederlandse publiekrechtelijke voorschriften?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2005
AA20050045

Philippe Sands: De laatste kolonie. Misdaden tegen de menselijkheid in de Indische Oceaan

A. Gül

Post thumbnail De geschiedenis van het internationaal recht is nauw verweven met de geschiedenis van het kolonialisme. Talloze verdragen en internationale akkoorden tussen imperialistische grootmachten hebben geleid tot de onderdrukking en uitbuiting van inheemse bevolkingen. Hoogleraar internationaal recht Philippe Sands laat in zijn nieuwste boek, De Laatste Kolonie. Misdaden tegen de Menselijkheid in de Indische Oceaan, zien hoe internationaal recht tevens gemobiliseerd kan worden om koloniaal onrecht ongedaan te maken.

Literatuur | Boekbespreking
mei 2023
AA20230384

Rechtvaardigheid als afdwingbaarheid

P.C. Westerman

Post thumbnail

Wie op zoek gaat naar de rechtvaardigheid in de geschriften van Hugo de Groot, algemeen beschouwd als ‘de grondlegger’ van het internationale recht, schrikt zich in eerste instantie een hoedje. De Groot mag dan een universeel en eeuwig recht willen vestigen dat zelfs blijft gelden in tijden waar de wapenen de (burger)wetten het zwijgen op hebben gelegd, maar dat recht lijkt op het eerste gezicht nogal harteloos. Pauline Westerman plaatst de rechtvaardigheidsgedachte van Hugo de Groot in de juiste context.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
april 2018
AA20180276

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond