informatie

Toont alle 10 resultaten

De overheid op het internet

M. Wouters

Op de website www.overheid.nl beoogt de overheid informatie over haarzelf te geven.

Overig | Website
oktober 2003
AA20030795

Een onderzoek naar een van de eerste experimentele vormen van slachtofferhulp door politie en justitie

S.R.B. Walther

In dit artikel dat behoort bij de rode draad `slachtoffers van delicten´ wordt ingegaan op een experiment in het arrondissement Breda waarbij slachtoffers van bepaalde delicten vooraf aan het strafproces al meerdere rechten kregen zoals een recht op informatie. In dit artikel wordt het experiment geanalyseerd.

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
juni 1989
AA19890551

Het ijzeren geheugen van internet

A.W. Hins

Wil je weten wat er terecht gekomen is van een ex-klasgenoot? Een voor de hand liggende methode om daar achter te komen is het inschakelen van een zoekmachine op het internet. Binnen enkele seconden ontdek je dat hij vorig jaar als tweede is geëindigd bij een zeilwedstrijd op de Loosdrechtse Plassen. Of je vindt tal van brieven die hij heeft ondertekend als secretaris van een actiegroep tegen de bioindustrie. Voor het recht om ongehinderd inlichtingen en denkbeelden te ontvangen (art. 10 EVRM) is deze gemakkelijke toegang tot informatie natuurlijk gunstig. Er is echter ook een keerzijde.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080558

Het lichamelijkste deel van het recht

De naakte discodanser of de verliefdheid van informatiejuristen

A.A. Quaedvlieg

In deze amuse wordt door Quaedvlieg op een amusante wijze ingegaan op het portretrecht aan de hand van een bekende uitspraak van de Hoge Raad. Zie ook: HR 2 mei 1997, NJ 1997, 661 (Discodanser).

Opinie | Amuse
september 2003
AA20030606

Het paradoxale karakter van de menselijke maat: een filosofische doordenking

T.J. de Jong

Post thumbnail Naar aanleiding van het toeslagenschandaal is sprake van een toenemende belangstelling voor de menselijke maat. Daarbij wordt dit begrip vaak op een juridische en politieke wijze ingevuld. De vraag is of dit wel terecht is. In deze bijdrage wordt aan de hand van het denken van Emmanuel Levinas en Jacques Derrida een alternatieve opvatting van de menselijke maat gepresenteerd, die begint bij het gelaat van de Ander dat oproept tot verantwoordelijkheid.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2023
AA20230635

Informatieverstrekking door de overheid, op het grensvlak van het bestuursrecht en het civiele recht

N. van Triet

Post thumbnail De overheid geeft over tal van onderwerpen, via diverse kanalen en in verschillende vormen informatie. Die informatie kan achteraf onjuist blijken te zijn, welke onjuistheid in de bestuursrechtelijke kolom (via het vertrouwensbeginsel) dan wel in een civielrechtelijke procedure (via een schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm) aan de orde moet worden gesteld. De door de rechters gehanteerde toetsingskaders verschillen deels op een onwenselijke manier van elkaar. Dit artikel doet daarom voorstellen om tot meer harmonie tussen het bestuursrecht en het civiele recht te komen.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
april 2023
AA20230290

Internet voor juristen

M. Hertzberger, L. van der Wees

De afgelopen jaren heeft het internet er voor gezorgd dat aan de informatiebehoeften van juristen hoe langer hoe meer tegemoet gekomen kan worden. Er zijn steeds meer bruikbare en betrouwbare elektrotechnische bronnen publiekelijk beschikbaar waardoor het internet een steeds groter potentieel krijgt. Potentieel, want dezelfde technologische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een dusdanige toename van beschikbare bronnen van informatie dat de gemiddelde jurist moeite heeft met het zoeken en vinden van bruikbaar materiaal. In dit artikel zullen wij een aantal aspecten vanb het juridisch internetgebruik belichten. Daarbij zullen wij ingaan op het vinden van betrouwbare rechtsbronnen op het web en een methode beschrijven waarmee een systematische zoektocht op het net, in tegenstelling tot at random `browsen´, mogelijk wordt. Ten slotte zullen regels voor citeren van electronische bronnen aan de orde komen.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2001
AA20010642

Kennis en de rechtspraak

S. Taal

Post thumbnail

Rechters zijn kenniswerkers bij uitstek. Rechters hebben kennis nodig om hun primaire taak – rechtspreken – goed uit te kunnen voeren, maar kennis is tegelijkertijd ook belangrijk voor de prestaties van de rechterlijke organisatie als geheel. De vraag is wat het ‘managen’ van kennis (en informatie) in deze context precies inhoudt en welke valkuilen en succesfactoren er in het kader van collegiale kennisuitwisseling benoemd kunnen worden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2017
AA20170456

Uitwisselen van processtukken in het bestuursproces. Van geheimhouding en dreigende openbaarheid

C.N. van der Sluis

Post thumbnail Deze bijdrage bespreekt het thema interne openbaarheid van het bestuursproces, in het bijzonder de werking van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit artikel gaat dus over partijtoegang tot informatie in een gerechtelijke procedure.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210153

Wet bevoegdheden vorderen gegevens

Nieuwe wetgeving

M. Jongeneel-van Amerongen

De wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens (bevoegdheden vorderen gegevens)treedt naar verwachting op 1 januari 2006 in werking. Het wetsvoorstel is wel 'snuffelwetgeving' genoemd. Ook sprak men van 'een muisstille revolutie in het strafrecht'. De minister van Justitie sprak echter liever van een gewenste modernisering van het Wetboek van Strafvordering in verband met de ontwikkelingen met de ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2005
AA20050954

Toont alle 10 resultaten