Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

‘Van oude dingen…’

Suske en Wiske - arrest

Ars Aequi Libri, H. Cohen Jehoram

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een arrest en daarbij behorende noot dat in 1984 reeds in Ars Aequi is verschenen en waarin een auteursrecht inbreuk centraal staat doordat er korte striptekeningen worden gepubliceerd.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
december 1991
AA19911151

Adam Opel-Autec

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 25 januari 2007, zaak nr. C-48-05, ECLI:EU:C:2007:55 (Adam Opel/Autec) Uitleg van artikel 5 lid 1 onder a Merkenrichtlijn. Tegen gebruik van een merk kan alleen worden opgetreden, wanneer door dergelijk gebruik afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk. Onder gebruik van het merk voor waren in die bepaling moet worden verstaan het gebruik van het merk voor de waren door de derde tegen wie wordt opgetreden. Uitleg van artikel 5 lid 2 en art 6 lid 1 Merkenrichtlijn. Vergelijk: BMW/Deenik-arrest.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2007
AA20070460

Arms and the man: The US Supreme Court anno domine 2008

H. Kurzbauer

In dit engelstalige artikel wordt ingegaan op het tweede amendement (Second Amendment) van de Amerikaanse Grondwet waarin het recht op wapens bezitten en dragen wordt geregeld. De vraag die hier aan de orde is, of dit recht toekomt aan een individuele burger of aan een militia en in hoeverre een lagere wetgever, van een Staat of een district, hier inbreuk kan en mag maken. Er wordt gekeken naar de taalkundige interpretatie van het amendement en de visie die de verschillende gerechten hier op los hebben gelaten.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2008
AA20080437

Beantwoording rechtsvraag (294) Intellectuele eigendom

M.S.C. Bakker

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het auteursrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2001
AA20010675

De candid camera van Crime Time

De verborgen camera van Crime Time in juridisch zoeklicht

J.A.W. Knoester

In dit artikel wordt ingegaan op een casus waarbij door een gevangene in samenwerking met mediagiganten een cipier in de val lokt tot overdragen van een wapen. Is er sprake van strafbare uitlokking en pleegt de de gevangene een onrechtmatige daad jegens de gefilmde cipier.

Verdieping | Studentartikel
september 1994
AA19940562

De overtreffende trap van ‘gelijkheid’

M.M. Dolman

Het gelijkheidsbeginsel is niet meer wat het geweest is. Ooit was het een klassiek grondrecht als alle andere; alle burgers werden geacht gelijk te zijn voor de wet, die hen moest vrijwaren van willekeur van overheidswege. Gelijkheid was formeel; zij was een attribuut van de vrije burger. Welk gebruik hij ervan maakte en maken kon deed niet terzake. Die tijd komt nooit meer terug, en gelukkig maar. Men kan gelijkheid niet proclameren en dan menen dat zij verwezenlijkt is. Mensen zijn niet gelijk, ook niet voor het recht. Integendeel, het recht onderscheidt, dus behandelt mensen per definitie als ongelijken. Dat doet het ook waar het maatschappelijke ongelijkheden beoogt op te heffen. Immers, niet langer wordt genoegen genomen met fraaie spreuken: gelijkheid is een maatschappelijk doel, dat actief verwezenlijkt dient te worden. Welke middelen heiligt dit doel?

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910897

De schade van het aroma

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op het wezen van het Nederlandse schadevergoedingsrecht. Een belangrijk vereiste is dat er sprake is van schade. Dit is vaak niet aanwezig of slechts in beperkte mate. Het burgerlijk recht biedt in die gevallen maar weinig gevallen tot vergoeding van de eventuele schade.

Opinie | Amuse
mei 2008
AA20080334

De werking van het nemo tenetur-beginsel in het Nederlandse strafrecht

A. Meijer

Het nemo tenetur-beginsel is een van de rechtsbeginselen waarvan onzeker is welke reikwijdte het heeft. Het beginsel houdt in dat niemand gedwongen mag worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. In dit artikel wordt de positivering van dit beginsel afgezet tegen enkele (bestaande en dreigende) inbreuken. De tot nu toe gangbare definiëring/omlijning van het beginsel kan volgens de schrijfster geen stand houden.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910890

Downloaden, auteursrecht en het internet: status quo en perspectief

C.N.J. de Vey Mestdagh

Post thumbnail In dit artikel beschrijven de auteurs wat technisch kan ten aanzien van downloaden enwat juridisch mag in Nederland, hoe het zit met de beweerde schade en met het aanbieden van (verwijzingen naar) auteursrechtelijk beschermd materiaal, mede in het licht van recente uitspraken rond thePirate Bay en Mininova. Ten slotte beschrijven de auteurs welke rol de provider precies speelt, onderandere bij het verwijderen van verwijzingen en bij het doorbreken van de anonimiteit van de aanbieder. Hierbij besteden de auteurs vooral aandacht aan de civielrechtelijkekant van de zaak, omdat strafrechtelijke acties weinig voorkomen en deze vooral gericht zijn op grote, op geldelijk gewin gerichte inbreukmakers (‘piraten’)en niet op de doorsnee downloader, die voornamelijk voor eigen gebruik downloadt.

Verdieping | Studentartikel
november 2009
AA20090727

Een gewogen afbeelding; een civielrechtelijk model voor het afwegen van belangen bij het openbaar maken van afbeeldingen

L. van der Vliet

In de zaak O.J. Simpson werden in de zomer van 1994 beelden getoond die ver buiten de werkelijkheid lagen. Het leek alsof het een speelfilm betrof. Hoever kunnen de media hiermee gaan? Waar liggen de grenzen in het portretrecht? In dit artikel wordt getracht hierin duidelijkheid te scheppen.

Verdieping | Studentartikel
april 1995
AA19950252

Geeft Nederland juiste toepassing aan de beschermingsclausule bij het waarborgen van de vrijheid van godsdienst?

J. Bos

Nederlandse rechters en bestuursorganen lijken zich nauwelijks rekenschap te geven van de zogenaamde most-favoured-individual clause in mensenrechtenverdragen. Tot de toepassing van deze clausule zijn de Nederlandse rechters en bestuursorganen echter wel verplicht. In dit artikel wordt onderzocht of deze nalatigheid tot gevolg heeft dat de bescherming van de godsdienstvrijheid in Nederland onder de maat is.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2007
AA20070727

Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal

A.A. Quaedvlieg

Post thumbnail In de twee snel opeenvolgende zusterarresten INTEL en l’Oréal heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof) niet alleen het eigene van de goodwillfunctie belicht, maar ook verrassende samenhangen met en overgangen naar de klassieke herkomstfunctie onthuld. Tijd voor een bestandsopname van de sophisticated machine die het leerstuk van de merkinbreuk geworden is.

december 2009
AA20090799

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond