Toont alle 5 resultaten

Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

Een verhandeling over de terugwerkende kracht van rechtspraak, de

O.A. Haazen

In de bespreking van dit proefschrift komt het daarin besproken overgangsrecht, de toepassing daarvan door de rechter en terugwerkende kracht van rechtspraak aan de orde.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2001
AA20010936

De gespleten opdracht van het recht

Autonomie en verbondenheid in het privaat-, straf- en staats- en bestuursrecht

L. van den Berge

Post thumbnail

De nabijheid van anderen is voor volwaardig menszijn onontbeerlijk, maar kan ons ook tot stikkens toe benauwen. Het moderne recht tracht ons lucht te geven door scheidingen aan te brengen tussen individuen onderling. Maar tegelijk zal het  moeten erkennen dat de mens een gemeenschapswezen is dat in afzondering van anderen niet volwaardig kan existeren. Hoe kan het recht aan die gespleten opdracht het best voldoen? Dit artikel bespreekt aan de hand van de bijdragen aan dit Bijzonder Nummer hoe de spanning tussen idealen van autonome vrijheid en gebondenheid het gehele recht in haar greep houdt.

Bijzonder nummer | Autonomie
juli 2017
AA20170654

Doe meer met Kant

E.H. Hondius

Hondius bepleit aan de hand van een aantal voorbeelden het meer gebruik maken van de klassieke (rechts)filosofie bij de uitleg en toepassing van het contractenrecht.

Opinie | Column
maart 2008
AA20080199

Enkele eindbeslissingen, of voorlopige oordelen, bij de toepassingen van de bewijsbepalingen in de artikelen 176-232 Rv

H.W. Wiersma

De auteur bespreekt haar proefschrift 'Tussenoordelen en eindbeslissingen'. De bijdrage is opgebouwd uit drie onderdelen: A Eindbeslissing en bewijsoordelen; B Feitelijke vaststellingen en (on)bewezenverklaringen als (niet-)eindbeslissingen; C Het honoreren of passeren van een aanbod tot getuigenbewijs als (niet-)eindbeslissing. De auteur behandelt per onderwerp de relevante regelgeving en jurisprudentie.

Literatuur | Proefschriftbijdrage | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
februari 1999
AA19990125

Schakelingen tussen Algemene wet bestuursrecht en Nieuw BW

F.J. van Ommeren

In dit artikel staat de relatie tussen het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) centraal, in het bijzonder het verband tussen (schakelbepaling) artikel 3.1.1 lid 2 Awb en (schakelbepaling) artikel 3.2.21 NBW. Een schakelbepaling is een bepaling die een bepaalde regeling van overeenkomstige toepassing verklaart op verhoudingen waarvoor die regeling niet is geschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1988
AA19880549

Toont alle 5 resultaten