erflater

Toont alle 4 resultaten

Betere bescherming voor erfgenamen bij aanvaarding van nalatenschappen

J.H.M. ter Haar

Post thumbnail

Erfgenamen die een nalatenschap zuiver (dat wil zeggen zonder voorbehoud) aanvaarden lopen het gevaar dat schuldeisers van de nalatenschap zich verhalen op hun privévermogen, als blijkt dat de nalatenschap onvoldoende baten bevat. Op 1 september 2016 is de wet gewijzigd, waardoor het risico dat een erfgenaam door zijn gedrag zuiver aanvaardt, is verkleind en hij (beter) beschermd wordt tegen onverwachte schulden.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170194

De vermoorde bruid

S.C.J.J. Kortmann, A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 7 december 1990, nr. 14036, ECLI:NL:HR:1990:ZC0071, RvdW 1991, 5. Ook bekend als De vermoorde bruid. In deze uitspraak van de Hoge Raad en met name de procedure daaraan voorafgaand staat centraal in hoeverre het voor de gewezen echtgenoot centraal mogelijk is om aanspraak te maken op de erfenis van door hemzelf vermoorde erflater. In de weergegeven tekst komt met name naar voren dat de moordenaar onwaardig is om te erven. De enige rechtsoverweging van de Hoge Raad die is afgedrukt ziet met name op de redelijkheid en billijkheid die van invloed is op de ontbonden huwelijksgemeenschap. De Hoge Raad oordeelt dat het hof een juiste maatstaf heeft aangelegd en juist heeft geoordeeld door te zeggen dat het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is de achtergebleven echtgenoot de helft van de ontbonden gemeenschap toe te kennen. In de noot wordt hier dieper op in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1991
AA19910679

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

J.M.I. Vink

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet bevat een tweetal wijzigingen in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het privévermogen van erfgenamen beter wordt beschermd tegen eventuele schulden van de erflater. De eerste wijziging is een verduidelijking en daarmee tevens een beperking van het aantal gedragingen dat leidt tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met als gevolg dat erfgenamen met hun eigen vermogen aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Daarnaast is een uitzonderingsclausule opgenomen voor erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en vervolgens worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater. Erfgenamen kunnen dan een beroep doen op de uitzonderingsclausule, zodat zij niet langer met hun eigen vermogen hoeven in te staan voor deze schuld. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze twee wijzigingen in het erfrecht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2016
AA20160882

Onjuiste toepassing van artikel 4:46 BW?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1531 (mrs. M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, A.E.B. ter Heide, F.R. Salomons en G.C. Makkink; A-G mr. W.L. Valk)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2024
AA20240056

Toont alle 4 resultaten