discriminatie

Resultaat 109–119 van de 119 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 84

stopzetting toeslagen onverenigbaar met discriminatieverbod wegens zeer bijzondere omstandigheden

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 85

toepassing woonlandbeginsel bij ANW voor Turkse weduwen in strijd met Besluit 3/80

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 96

kinderpardon: strikte voorwaarden en beperkte grondslag (1)

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 97

kinderpardon: strikte voorwaarden en beperkte grondslag (2)

Rechtsvraag (301) staatsrecht

J.W.A. Fleuren

Aan de hand van een staatsrechtelijke casus worden enkele vragen voorgelegd aan de lezers.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2002
AA20020208

Schurende machten

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 12 mei 1999, nr. 33320, ECLI:NL:HR:1999:AA2756 (Arbeidskostenforfait) De verhoging van het arbeidskostenforfait is voor belastingplichtigen die van dat forfait geen gebruik maken, in strijd met het door artikel 26 IVBPR gegarandeerde discriminatieverbod. Hiervoor bestaat geen objectieve en redelijke rechtvaardiging. De Hoge Raad gaat ervan uit dat de wetgever met de nodige spoed een wetsontwerp dat aan deze discriminatie een einde maakt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1999
AA19990668

Spotvogels mag je niet doden

J.C.M. Leijten

Post thumbnail In deze laatste bijdrage van Leijten in de zevendelige reeks onder de titel 'Recht & Literatuur' komt deze keer 'To kill a mocking bird' van Harper Lee aan bod. In dit boek komt de idealistische pro deo advocaat aan de orde.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2008
AA20080910

Van Munster: een opmerkelijke uitspraak van het EG-hof inzake het vrij verkeer van werknemers met potentieel verstrekkende implicaties

T. Heukels

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 oktober 1994, zaak C-165/91, ECLI:EU:C:1994:359 (Simon J. M. van Munster/Rijksdienst voor Pensioenen) In dit arrest van het HvJ EG komt de Europese dimensie rondom de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen bij het toekennen van sociale zekerheidsrechten in de verschillende Lid-staten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950296

Vrijheid van meningsuiting vs. discriminatieverboden

J.W. Nieuwboer

Al een poosje staat de botsing tussen de vrijheid van meningsuiting (art. 7 van de Grondwet, ingevoerd in 1983) en de discriminatieverboden, verwoord in niet alleen artikel 1 van de Grondwet, maar ook in het strafrecht, in de belangstelling. Aan de orde zal komen dat Janmaat in het verleden gestraft is voor uitspraken waarmee hij geacht werd te discrimineren, terwijl Fortuyn en Balkenende in een recent verleden zich zonder sanctie afzetten tegen allochtonen. Hierop en op de strafrechtelijke verboden wordt in dit artikel ingegaan, waarbij deze bijdrage zich beperkt tot discriminatie op grond van ras.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2002
AA20020868

Werkgroep Recht en Rassendiscriminatie

J.E. Overdijk-Francis

In dit artikel wordt de oprichting van de werkgroep 'Recht & Rassendiscriminatie' beschreven. Deze werkgroep, die voortkomt uit vier organisaties van juristen uit minderheidsgroepen, heeft het doel om rassendiscriminatie op juridische gronden tegen te gaan. In dit artikel wordt het doel van de werkgroep nader omschreven, de wijze waarop zij dit trachten te bewerkstelligen en wordt de toekomst besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 1990
AA19900288

Wetgeving inzake verbod van discriminatie

W.G. Schimmel-Bonder

In dit artikel worden de veranderingen in het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van de verbodsbepalingen op discriminatie besproken. Aan de orde komen de voorgeschiedenis, het wetsvoorstel, enkele wettelijke begrippen, de term discrimineren en de verhouding tussen misdrijf en overtreding bij discriminatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1992
AA19920414

Resultaat 109–119 van de 119 resultaten wordt getoond