Toont alle 3 resultaten

Deskundige of derde?

Een pleidooi voor een grotere rol van deskundigen bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen

V.M. Bex-Reimert

Post thumbnail In deze opinie betoogt Viola Bex-Reimert dat externe deskundigenrapporten wel van waarde zijn bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen. Nu uit onderzoek blijkt dat de bevordering van deskundigheid van IND-medewerkers achterblijft bij wat de staatssecretaris heeft beloofd en deze beoordeling extra expertise vergt van beslismedewerkers, dient de staatssecretaris de werkinstructie (WI) op dit punt aan te passen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2023
AA20230644

Publieke dialoog: onmisbaar en onvervangbaar voor cultureel erfgoed

M.A. Beernink

Post thumbnail Rondom de bescherming van belangrijke roerende cultuurgoederen bestaan fundamentele vragen die de spanning weergeven tussen het private belang van de particuliere eigenaar van een cultuurgoed en het publieke belang van het behoud ervan. De besluitvorming in de waarderingsprocedure van beschermde cultuurgoederen dient een sterke democratische waarborg van onafhankelijkheid, transparantie en objectiviteit in zich te dragen. In dit artikel wordt toepassing van een theorie van dialogische democratie als kader uitgewerkt voor dit proces, waarbij hybride fora als instrument dienen voor het bereiken van een breed gedragen democratisch besluit. Gebruik van dit kader zou kunnen bijdragen aan een sterkere rechtvaardiging op de inbreuk op het eigendomsrecht.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230546

Statistiek in het rechtencurriculum: nut en noodzaak

H. Pluut, J.M.W. Pool, N. Strohmaier, G.M. Veldt

Post thumbnail Gegeven discussies over de T-shaped lawyer en de aandacht voor Empirical Legal Studies, pleiten wij in deze bijdrage voor versterking van het empirische profiel van rechtenstudenten met basiskennis van statistiek. Enerzijds om de aannames waar het recht op berust te kunnen toetsen en de uitwerking van het recht beter te begrijpen. Anderzijds vanwege het belang van data voor de rechtspraktijk.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2021
AA20210087

Toont alle 3 resultaten