Resultaat 13–24 van de 24 resultaten wordt getoond

Koghee-Akkoca

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 19 oktober 1990, nr. 13892, ECLI:NL:HR:1990:AD1258, RvdW 1990, 178; 1VVS 1991, p. 18 met commentaar van L. Timmerman (Koghee/Akkoca) In dit arrest van de Hoge Raad een daaropvolgende noot komt aan de orde in hoeverre een vennoot in concurrentie kan treden met een vennootschap onder firma waar deze deel van uitmaakt. De Hoge Raad oordeelt dat een vennoot in beginsel niet mag concurreren met een vof waar deze deel van uitmaakt omdat dit in strijd zou zijn met de vennootschapsovereenkomst waaruit voortvloeit dat de vennoot zich dient in te spannen voor de vof waar deze vennoot deel van uitmaakt. In de noot wordt dieper op deze uitspraak ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 1991
AA19910425

Markt, concurrentie en mededingingsbeleid: een economisch perspectief

E.E.C. van Damme

Post thumbnail Economisch bezien zijn markten mechanismen voor wereldwijde samenwerking en bepaalt concurrentie hoe de daaruit resulterende winst verdeeld wordt. Goede marktwerking vereist een juridisch fundament en adequate marktordening. Het mededingingsrecht dient om concurrentie levend te houden. De overheid moet bijsturen, maar hoe meer zij doet, hoe groter de kans op overheidsfalen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200663

Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

D.P. van den Bosch

Op 20 augustus 1997 zonden minister Wijers en minister Sorgdrager voor de derde maal een voortgangsnotitie aan de Tweede Kamer over de operatie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW). Daarin wordt verslag gedaan van de projecten die in de derde tranche, in het vergaderjaar 1996-1997, zijn uitgevoerd, van de nieuwe projecten die voor het laatste kabinetsjaar zijn gekozen en van de voortgang van de implementatie van de besluiten die over eerdere projecten zijn genomen. Het kabinet spreekt daarbij tevredenheid uit over de bereikte resultaten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 1997
AA19970802

Meesterlijke kronkels, maar nog steeds geen Masters: de slangenkuil BaMa

G. Davies

Dit artikel legt uit waarom met de BaMa geen echte bachelor- of mastersopleidingen zijn ingevoerd,waarom dat zal veranderen en wat dat op de lange termijn voor effect zal hebben. Het lijkt erop dat het zal uitmonden in een kortere – en dus goedkopere – basiseducatie, in meer onderlinge competitie tussen de faculteiten om studenten te verwerven, resulterend in meer druk op de academici om te presteren, zowel op de onderwijsgevenden alsook op de onderzoekers. Misschien is er een verklaring waarom de BaMa zo trapsgewijs is ingevoerd (eerst de naam, daarna de inhoud): verkoophet zo dat iedereen er alvast aan went, en onthul de ware aard daarna als er geen weg meer terug is.Het positieve: de echte masteropleiding, als die er komt, zal het universitaire leven enorm verrijken.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2003
AA20030797

Naar een vernieuwd mededingingsrecht in Europa

K.J.M. Mortelmans

Deze bijdrage geeft een schets van het huidige Europese mededingingsbeleid en wijst op enkele toekomstige ontwikkelingen. Zij heeft de volgende opzet. Na een korte inleiding wordt, met enkele spraakmakende zaken als aanknopingspunt, aangegeven hoe in de loop der jaren de mededingingsautoriteiten op de Europese markt zijn opgetreden tegen ondernemingen (paragraaf 2). Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden wordt vervolgens ingegaan op de trends die uit het huidige beleid zijn af te leiden (pa- ragraaf 3). Ten slotte worden de hoofdlijnen van een zich vernieuwend mededingingsrecht in Europa geschetst (paragraaf 4).

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
Mei 2001
AA20010339

Ondernemingen na 1992; tussen concurreren en fuseren

V.P.C.M. Maas, B.L.P. van Reeken

De Europese Gemeenschap zorgt de laatste maanden voor veel nieuws. Er worden talloze studies verricht naar de effecten van de realisatie van de interne markt en er wordt veel geschreven over het Europees mededingingsrecht met betrekking tot overnames, fusies en joint-ventures. Dit artikel probeert aan te geven hoe deze gebieden met elkaar samenhangen; hoe het Europees mededingingsrecht de realisatie van de interne markt beïnvloedt. Het zal geen uitputtende behandeling geven van deze materie, het beoogt niet meer dan een introductie te zijn.

Verdieping | Studentartikel
September 1988
AA19880517

Privaatrecht & Boete

Over double damages bij privaatrechtelijke handhaving van mededinging

J.G. Boot

Post thumbnail In Nederland vindt beboeting traditioneel in een strafrechtelijk kader plaats. Dit geldt ook indien daarbij feitelijk het bestuursrecht wordt ingezet. In Europees verband is geopperd een boete te introduceren in het aansprakelijkheidsrecht. Dergelijke privaatrechtelijke boetes impliceren mijns inziens geen criminal charge in de zin van het EVRM. Dit heeft consequenties voor de waarborgen waarop de gedaagde zich zal kunnen beroepen. Ook zal een beroep op ne bis in idem bij samenloop van bestraffing in het privaatrecht enerzijds en het straf- en bestuursrecht anderzijds niet slagen.

Verdieping | Studentartikel
Maart 2008
AA20080200

Steun aan overheidsbedrijven en de artikelen 92 en 90 lid 2 EG.

De hervorming van de Franse post kan voorlopig door de communautaire beugel

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 27 februari 2020, ECLI:EU:T:1997:23, Jur. 1997,11-229 (Fédération francaise des sociétés d'assurances (FFSA) en andere/de Commissie van de EG) Arrest en betreffende noot van het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) waarin de problematiek rondom staatssteun en overheidsbedrijven wordt besproken nadat deze zijn geprivatiseerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1997
AA19970617

Terugvordering van staatssteun voordat de steun definitief is goedgekeurd

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 februari 2008, zaak C-199-06, ECLI:EU:C:2008:79 (Centre d'exportation du livre Français (CELF)/Société internationale de diffusion et d'étition (SIDE)) Dit arrest is van groot belang voor het begrip van de regels van onrechtmatige staatssteun zoals die gelden in de Europese Unie. Om het arrest te verduidelijken wordt er vooraf door de annotator een uiteenzetting gegeven over de belangrijkste regels rondom staatssteun.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2008
AA20080452

Valt een internationale organisatie onder het EG-mededingingsrecht?

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 19 januari 1994, ECLI:EU:C:1994:7, zaak C-364/92 (SAT Fluggesellschaft en Eurocontrol) In deze uitspraak van HvJ EG wordt ingegaan op ondernemingsbegrip uit het Europese Gemeenschapsverdrag. Het HvJ EG formuleert daarbij de volgende rechtsregel: De artikelen 86 en 90 EEG moeten aldus worden uitgelegd, dat een internationale organisatie zoals Eurocontrol geen onderneming in de zin van deze artikelen is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 1994
AA19940450

Vergelijkende reclame

J.A.K. van den Berg, C. Mak

Wetsvoorstel 27619, dat momenteel aanhangig is en dient ter implementatie van EG-richtlijn 97/55, belooft echter aan deze onzekerheid een einde te maken door regels te stellen omtrent de toelaatbaarheid van vergelijkende reclame.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
November 2001
AA20010896

Woord vooraf

J. van Dijk, E.E. Nauta, T.A. van Polanen, M.D. Reijneveld, D.B. Sander

Dit is het Woord Vooraf van de redactiecommissie bij het Bijzonder Nummer 2020 van Ars Aequi over 'Concurrentie'.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200650

Resultaat 13–24 van de 24 resultaten wordt getoond